Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Bolagsstyrning
arjo-city-skyline-malmo-banner.jpg

Bolagsstyrning

Arjos bolagsstyrning är baserad på svensk lagstiftning, Arjos bolagsordning, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt andra tillämpliga regler och rekommendationer.

Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Den innebär att ett bolag som tillämpar Koden inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Koden utan har möjlighet att välja alternativa lösningar som de anser passar bättre med hänsyn till bolagets särskilda omständigheter, förutsatt att varje avvikelse rapporteras, att den lösning som valts istället beskrivs och att en förklaring till avvikelsen lämnas.
corpgov_swe.JPG

Bolagsordning

Här hittar du Arjos bolagsordning, som antogs vid bolagsstämman den 27 april 2021.

Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta om Arjos angelägenheter utövas vid bolagsstämman, som är det högsta beslutande organet i Arjo.

Styrelse

Här hittar du en presentation av Arjos styrelse och information om respektive styrelseledamot.

Valberedning

Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna på grundval av en förteckning över ägarregistrerade aktieägare från Euroclear Sweden AB eller annan tillförlitlig ägarinformation, per den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande.

Revisorer

Revisorerna granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och VDs förvaltning i enlighet med god revisionssed.

Koncernledning

Här hittar du information om Arjos koncernledning.

Ersättning till ledande befattningshavare

Här hittar du de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2022.

Bolagsstyrningsrapporter

Ladda ned den senaste bolagsstyrningsrapporten här.