Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Legal / Juridisk information

Juridisk information

Genom att använda denna webbplats godkänner du de villkor som anges här. Därför bör du noggrant läsa igenom denna juridiska information, inklusive användarvillkoren, i sin helhet innan du börjar använda webbplatsen. Läs därefter igenom detta regelbundet, eftersom Arjo kan komma att göra ändringar och uppdateringar i informationen och villkoren.

Inga garantier etc.

Detta är en allmän ansvarsfriskrivning gällande Arjos webbplats www.arjo.com. Observera att det kan finnas ytterligare friskrivningsklausuler och meddelanden på de enskilda webbplatserna för företag inom Arjo.

Informationen som publiceras på denna webbplats tillhandahålls av Arjo AB och dess dotterbolag (”Arjo”)endast i informationssyfte och ska inte tolkas som råd eller rekommendationer, och denna webbplats ska inte användas som grund för några beslut eller åtgärder. Innehållet kanske inte är heltäckande eller uppdaterat. All information tillhandahålls i god tro, men UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, och all användning av information eller material på denna webbplats sker på användarens egen risk. 

Ingenting på denna webbplats ska anses utgöra en inbjudan till att investera i eller på annat sätt handla med värdepapper i Arjo. Faktiska resultat och faktisk utveckling kan skilja sig väsentligt från eventuella framåtblickande uttalanden som görs på denna webbplats (se nedan). Tidigare resultat gällande priset på värdepapper får inte användas som vägledning för deras framtida resultat.

Arjo garanterar inte att denna webbplats alltid går att komma åt, och inte heller att denna webbplats eller den server som gör den tillgänglig är fria från virus och andra skadliga komponenter.

Framåtblickande uttalanden

Denna webbplats kan innehålla vissa framåtblickande uttalanden om framtida verksamhet, resultat eller marknadsförhållanden. Sådana framåtblickande uttalanden har baserats på våra åsikter och förväntningar om framtida händelser endast vid den tidpunkt då uttalandena gjordes. Det finns inga garantier för att sådana förväntningar kommer att förverkligas. Eftersom framåtblickande uttalanden innefattar antaganden och uppskattningar som är föremål för kända och okända risker och osäkerheter, kan utfallet skilja sig väsentligt från det som anges i påståendena. Vi åtar oss inget ansvar för att offentligt uppdatera eller revidera framåtblickande uttalanden, vare sig till följd av ny information, till följd av kommande händelser eller till följd av något annat, förutom enligt vad som krävs enligt lag eller börsregler. 

Upphovsrätt och varumärken

Om inget annat anges är innehållet på denna webbplats Arjos ägda upphovsrätt eller annan ägd immateriell rättighet. Detta inkluderar varumärket ”Arjo” och andra logotyper och varumärken som kan förekomma på denna webbplats. Arjos logotyper, varumärken, upphovsrättsskyddade verk och andra, närstående rättigheter får inte användas eller reproduceras utan vårt föregående skriftliga medgivande. Med ensamrätt.

Om du skickar information eller material till oss via denna webbplats, observera att Arjo kan komma att använda denna information och detta material på global nivå, utan några tidsbegränsningar (eller minst 50 år), göra ändringar i dem, offentliggöra dem och även överföra eller på annat sätt avyttra dem till tredje part. Du får ingen ersättning för sådan användning. Genom att skicka oss information eller material via denna webbplats samtycker du till ovannämnda användning av Arjo och garanterar att du har rätt att skicka informationen eller materialet till Arjo i enlighet härmed.

Landsspecifik information

Denna webbplats innehåller information om produkter som eventuellt inte är tillgängliga i alla länder. Om de är tillgängliga kan de ha godkänts eller fått godkännande för försäljning av behörig myndighet för olika indikationer för användning i olika länder. Varje land har specifika lagar, och medicinsk praxis reglerar utbytet av medicinsk eller annan information om medicinska produkter på internet. Inget i detta dokument får tolkas som en uppmaning eller marknadsföring för produkter som inte godkänts enligt de lagar och bestämmelser i den stat eller det land där läsaren bor. Våra produkter och vår webbplats följer dock de lagar som gäller i det land som läsaren har valt.

Ändringar/uppdateringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar var som helst på denna webbplats, inklusive i denna juridiska information. Vi åtar oss inget ansvar för att hålla denna webbplats uppdaterad.