Velg land eller region

Du er i Norway (Norsk)
Start / Om oss / Juridisk / Juridisk merknad

Juridisk merknad

Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i de fastsatte vilkårene. Les derfor denne juridiske merknaden og vilkårene for bruk nøye og i sin helhet før du begynner å bruke nettstedet og periodevis deretter, siden Arjo kan gjøre endringer og oppdateringer i teksten.

Ingen garantier osv.

Dette er en generell ansvarsfraskrivelse i forbindelse med Arjos nettsted www.arjo.com. Merk at det kan finnes ytterligere ansvarsfraskrivelser og merknader på de individuelle nettstedene for selskapene i Arjo.

Informasjonen som publiseres på dette nettstedet, leveres av Arjo AB og tilknyttede selskaper («Arjo») bare for informasjonsformål, og skal ikke tolkes som rådgivning eller anbefaling, og dette nettstedet skal ikke brukes som grunnlag for noen form for beslutning eller tiltak. Innholdet er ikke nødvendigvis uttømmende eller oppdatert. Alle opplysninger er gitt i god tro, men UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKT ELLER INNFORSTÅTT, og all bruk av opplysninger eller materiale på dette nettstedet skjer utelukkende på brukerens egen risiko. 

Ingenting på dette nettstedet skal anses å utgjøre en invitasjon til å investere eller på annen måte handle i Arjos verdipapirer. Faktiske resultater og utviklingstrekk kan være vesensforskjellige fra fremtidsrettede erklæringer som er uttrykt på dette nettstedet (se nedenfor). Tidligere utvikling i prisen på verdipapirer må ikke legges til grunn som veiledning for fremtidig utvikling.

Arjo kan ikke garantere at nettstedet alltid er tilgjengelig, og heller ikke at dette nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig ikke inneholder virus eller andre skadelige komponenter.

Fremtidsrettede erklæringer

Dette nettstedet kan omfatte visse fremtidsrettede erklæringer om fremtidige operasjoner, resultater eller markedsforhold. Slike fremtidsrettede erklæringer er basert på våre synspunkter og forventninger om fremtidige hendelser bare på tidspunktet da erklæringene ble gitt. Det gis ingen forsikring om at slike forventninger vil materialisere seg. Siden fremtidsrettede erklæringer omfatter antakelser og estimeringer som er utsatt for kjent og ukjent risiko og usikkerhet, kan utfallet variere vesentlig fra det som er angitt i erklæringene. Vi påtar oss ingen forpliktelser til offentlig å oppdatere eller revidere fremtidsrettede erklæringer, enten som resultat av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet, unntatt hvis det er pålagt etter loven eller børsreglementet. 

Opphavsrett og varemerker

Når annet ikke er angitt, er innholdet på dette nettstedet beskyttet av opphavsrett, relatert rettighet eller annen immaterialrettighet som tilhører Arjo. Dette omfatter varemerket «Arjo» og andre logoer og varemerker som kan forekommer på dette nettstedet. Arjos logoer, varemerker, opphavsrettsbeskyttede verker og tilknyttede rettigheter må ikke brukes eller kopieres uten at det er innhentet skriftlig samtykke. Med enerett.

Hvis du sender informasjon eller materiale til oss via dette nettstedet, må du være oppmerksom på at Arjo kan bruke denne informasjonen og dette materialet på verdensbasis, uten tidsbegrensning (eller i minst 50 år), gjøre endringer i dette, publisere det og dessuten overføre eller stille det til rådighet på andre måter for tredjeparter. Det vil ikke bli betalt godtgjørelse for slik bruk. Ved å sende oss informasjon eller materiale via dette nettstedet samtykker du i nevnte bruk fra Arjos side og garanterer at du har rett til å sende informasjonen og materialet til Arjo i samsvar med dette.

Landspesifikk informasjon

Dette nettstedet inneholder informasjon om produkter som kan være tilgjengelige, men ikke nødvendigvis er tilgjengelige i et bestemt land, og som hvis de er tilgjengelige, har fått godkjenning eller markedsklarering av vedkommende offentlige reguleringsmyndigheter for forskjellige indikasjoner og begrensninger i forskjellige land. Hvert land har sin spesifikke lovgivning og medisinske praksis som styrer formidlingen av medisinsk eller annen informasjon om medisinske produkter på Internett. Ingenting på dette nettstedet skal tolkes som en salgsoppfordring eller reklame for produkter som ikke er tillatt etter lovgivningen i det landet der leseren bor. Våre produkter og vårt nettsted overholder imidlertid gjeldende lovgivning i landet leseren har valgt.

Endringer/oppdateringer

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre hele eller deler av dette nettstedet, deriblant disse juridiske opplysningene, uten varsel. Vi forplikter oss ikke til å holde dette nettstedet oppdatert.