Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in The Netherlands (Nederlands)
Start / Over ons / Juridisch / Juridische bepalingen

Juridische bepalingen

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de hierna uiteengezette voorwaarden. U moet deze juridische bepalingen met inbegrip van de Gebruiksvoorwaarden dan ook zorgvuldig en volledig lezen voordat u de website voor het eerst gebruikt en op gezette tijden daarna, aangezien Arjo hierin wijzigingen en updates kan aanbrengen.

Geen garanties enz.

Dit is een algemene disclaimer met betrekking tot de Arjo-website www.arjo.com. Houd er rekening mee dat de afzonderlijke websites van bedrijven binnen Arjo aanvullende disclaimers en kennisgevingen kunnen bevatten.

De op deze website gepubliceerde informatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt door Arjo AB en haar gelieerde ondernemingen ("Arjo") en mag niet worden opgevat als het geven van advies of het doen van aanbevelingen; deze website mag niet dienen als basis voor welke beslissing of handeling dan ook. De inhoud is mogelijk niet compleet of actueel. Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt, maar ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD, en elk gebruik van informatie of materiaal op deze website is geheel op eigen risico van de gebruiker. 

Niets op deze website mag worden aangemerkt als een uitnodiging om te investeren in of anderszins te handelen in effecten van Arjo. Daadwerkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van eventuele toekomstgerichte verklaringen die op deze website worden gedaan (zie hieronder). Er kan niet op prestaties uit het verleden van effecten worden afgegaan als informatiebron over hun toekomstige prestaties.

Arjo garandeert niet dat deze website te allen tijde toegankelijk zal zijn, noch dat deze website of de server die hem ter beschikking stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Toekomstgerichte verklaringen

Deze website kan bepaalde toekomstgerichte verklaringen bevatten over toekomstige activiteiten, prestaties of marktomstandigheden. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn slechts gebaseerd op onze gezichtspunten en verwachtingen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen op het moment waarop de verklaringen worden afgelegd. Er kan niet worden gewaarborgd dat dergelijke verwachtingen ook werkelijkheid zullen worden. Aangezien bij toekomstgerichte verklaringen veronderstellingen en schattingen betrokken zijn waarop bekende en onbekende risico's en onzekerheden van toepassing zijn, kan het resultaat wezenlijk verschillen van wat in de verklaringen wordt omschreven. Wij nemen geen verplichting op ons om eventuele toekomstgerichte verklaringen vanwege nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om andere reden publiekelijk bij te werken of te herzien, behalve voor zover voorgeschreven door wetgeving of beursvoorschriften. 

Auteursrecht en handelsmerken

Behalve waar anders vermeld valt de inhoud van deze website onder het auteursrecht, naburig recht of ander intellectueel-eigendomsrecht van Arjo. Dit omvat het handelsmerk "Arjo" en andere logo's en handelsmerken die op deze website kunnen voorkomen. De logo's, handelsmerken, auteursrechtelijk beschermde werken en naburige rechten van Arjo mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten voorbehouden.

Als u ons via deze website informatie of materiaal toezendt, moet u zich ervan bewust zijn dat Arjo deze informatie en dit materiaal wereldwijd kan gebruiken, zonder tijdsbeperking (of ten minste gedurende 50 jaar), wijzigingen kan aanbrengen in deze informatie, deze kan publiceren en deze ook kan overdragen of op andere wijze aan derden kan afstaan. Voor een dergelijk gebruik wordt u geen vergoeding betaald. Door ons via deze website informatie of materialen toe te zenden, stemt u in met voorgenoemd gebruik door Arjo en staat u ervoor in dat u in overeenstemming hiermee gerechtigd bent om de informatie of materialen aan Arjo toe te zenden.

Landspecifieke informatie

Deze website bevat informatie over producten die al dan niet beschikbaar zijn in bepaalde landen en die, indien beschikbaar, door een regelgevende overheidsinstantie zijn goedgekeurd of op de markt zijn toegelaten voor verschillende indicaties en beperkingen in verschillende landen. Elk land heeft specifieke wetten, voorschriften en medische praktijken met betrekking tot het overdragen van medische informatie of andere informatie over medische producten via internet. Niets hierin mag worden opgevat als een verzoek tot aanschaffen van of reclame voor een product dat niet is toegestaan volgens de wetten en voorschriften van de staat of het land waar de lezer zich bevindt. Onze producten en onze website voldoen echter aan de wetten die van toepassing zijn op het land dat door de lezer is geselecteerd.

Wijzigingen/updates

ARJO behoudt zich het recht voor deze website zonder aankondiging vooraf, op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen, met inbegrip van deze juridische bepaling. Wij nemen geen enkele verplichting op ons om deze website up-to-date te houden.