You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Privacybeleid

Arjo vindt de veiligheid en privacy van uw persoonsgegevens belangrijk.

De onderstaande privacyverklaring is bedoeld om u inzicht te geven in welke gegevens we verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en beschermen en met wie we die gegevens kunnen delen.

Verantwoordelijk voor gegevensverwerking 

Arjo Nederland B.V. (Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69089396) is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens door alle bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen van Arjo, in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Dit privacyreglement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens door Arjo. De contactgegevens van Arjo zijn: Biezenwei 21, 4004 MB te Tiel.

Persoonsgegevens

Via onze websites verzamelen we  persoonsgegevens van u, die u ons vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld door u te registreren of door mee te doen aan een enquête), waarvoor u ons uw toestemming verleent of waarvan het verzamelen wettelijk is toegestaan.

We verwerken één of meer van de volgende gegevens: uw naam, (zakelijk) adres, (zakelijk) telefoonnummer, door u verstrekt e-mailadres.

Via onze websites verzamelen we geen persoonsgegevens van u (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres), tenzij u ons die gegevens vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld door u te registreren of door mee te doen aan een enquête), ons uw toestemming verleent of het verzamelen daarvan wettelijk is toegestaan ter bescherming van uw persoonsgegevens. 

Beoogd gebruik

Indien u ons persoonsgegevens verstrekt, gebruiken we die meestal om een informatieverzoek van u te beantwoorden, uw bestelling te verwerken of u toegang te verlenen tot bepaalde informatie of aanbiedingen.

Om onze klantrelatie met u te versterken kunnen we uw persoonsgegevens ook:

 • om meer inzicht te krijgen in uw instellings- of bedrijfsbehoeften zodat we onze hulpmiddelen en diensten kunnen verbeteren;
 • om contact met u op te nemen (of derden toe te staan namens ons contact met u op te nemen) over een aanbieding van Arjo of om online enquêtes te houden met het oogmerk meer inzicht te krijgen in de behoeften van onze klanten.

Indien u niet wilt dat we uw persoonsgegevens gebruiken om de relatie met onze klanten te versterken (door middel van direct marketing of marktonderzoek), zullen we uw keuze natuurlijk respecteren. We zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen of anderszins verhandelen, behalve aan partners van Arjo.

Gebruiksbeperking

Arjo zal de, door u verstrekte, persoonsgegevens uitsluitend verzamelen en, gebruiken voor het aan u bekend gemaakte doel, tenzij het gebruik daarvan:

 • een bijkomend doel dient dat direct verband houdt met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld;
 • noodzakelijk is om een contract met u op te stellen, te onderhandelen en uit te voeren;
 • wettelijk is vereist of wordt verlangd door de bevoegde overheidsinstanties of justitiële autoriteiten;
 • noodzakelijk is om een rechtsvordering of verweer in te dienen of aan te houden;
 • noodzakelijk is om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen, zoals opzettelijke aanvallen op de IT-systemen van Arjo.

Communicatie- of gebruiksgegevens

Via uw gebruik van telecommunicatiediensten om toegang te krijgen tot onze website worden uw communicatiegegevens (zoals uw Internet Protocol-adres) of gebruiksgegevens (zoals gegevens over het begin, het einde en de duur van een toegangssessie en informatie over de telecommunicatiediensten die u gebruikt) technisch gegenereerd. Die gegevens kunnen mogelijkerwijs betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Voor zover daartoe een dwingende noodzaak bestaat, zullen uw communicatie- of gebruiksgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt en zal dit worden uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Automatisch verzamelde niet-persoonsgegevens / Cookies

Wanneer u zich toegang verschaft tot onze websites, kunnen we niet-persoonsgegevens (zoals het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de website van waaruit u onze websites bezoekt, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd doorgebracht op de site, het aantal bekeken pagina's) automatisch (d.w.z. niet door registratie) verzamelen. We kunnen die gegevens gebruiken en delen met onze wereldwijde partners om het design van onze websites te bewaken en de  effectiviteit of inhoud daarvan te verbeteren.

Veiligheid

Arjo heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies of wijziging en tegen openbaarmaking of toegang door onbevoegden.

Links naar andere websites

De websites van Arjo bevatten links naar andere websites. Arjo is niet verantwoordelijk voor de privacyregels of de inhoud van andere websites. 

Vragen en opmerkingen

Arjo zal reageren op redelijke verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te wijzigen of onjuistheden te verwijderen. Hebt u vragen of opmerkingen over het beleid van Arjo op het gebied van gegevensbescherming (bijvoorbeeld waar het gaat om uw persoonsgegevens in te zien en bij te werken), dan kunt u met ons contact opnemen via info@arjo.com. We zullen ons beleid op het gebied van gegevensbescherming aanpassen aan de ontwikkelingen op het internet. Eventuele veranderingen in ons gegevensbeschermingsbeleid zullen we op deze pagina publiceren. Controleer deze pagina daarom regelmatig. Zo blijft u volledig op de hoogte. 

Toestemming 

Indien verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken door een email te sturen aan info@arjo.com. Arjo zal het intrekken van uw toestemming schriftelijk bevestigen.

Indien u toestemming heeft ingetrokken, zal Arjo stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens of het sturen van direct marketing berichten. Arjo zal de persoonsgegevens vernietigen, tenzij Arjo een wettelijke reden heeft om de persoonsgegevens of een deel daarvan, nog te bewaren en zonodig te verwerken

Bewaartermijnen

Arjo bewaart uw persoonsgegevens zolang u een overeenkomst heeft met Arjo of aangemeld bent voor het ontvangen van direct marketing berichten. Arjo dient uw gegevens voorts te bewaren zolang als nodig is om aan wettelijke bewaartermijnen of gedragscodes te voldoen. De bewaartermijnen kunnen daarom verschillen.

Samenwerking met derden

Arjo maakt gebruik van verwerkers bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als Arjo uw persoonsgegevens door zal geven aan ontvangers buiten de Europese Unie, of internationale organisaties, dan zal Arjo u van te voren laten weten of er al dan niet een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat dan wel welke passende waarborgen Arjo toepast ter bescherming van deze persoonsgegevens en waar deze kunnen worden geraadpleegd.

Indien Arjo overgaat tot rectificatie, verwijdering of beperking van het gebruik van persoonsgegevens, dan zal zij bewerkers en derden daarover informeren tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

Uw rechten 

 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen als deze niet kloppen;
 • U kunt Arjo verzoeken te stoppen met het doen van persoonlijke aanbiedingen of het toesturen van marketing materiaal;
 • U kunt Arjo verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • U kunt Arjo verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij;
 • U kunt bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens;
 • U kunt vragen het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken; 
 • U hebt recht op een kopie van al uw persoonsgegevens die worden verwerkt door Arjo.

Indien u gebruik wenst te maken van bovengenoemde rechten, kunt u uw verzoek richten aan info@arjo.com.

U kunt op ieder moment een klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door Arjo bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Wijzigingen van dit privacy statement

Dit privacy statement van Arjo kan van tijd tot tijd door Arjo eenzijdig worden gewijzigd. De meest recente versie is altijd op de website van Arjo beschikbaar.