You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Privacybeleid België

Arjo vindt de veiligheid en privacy van uw persoonsgegevens belangrijk.

De onderstaande privacyverklaring is bedoeld om u inzicht te geven in welke gegevens we verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en beschermen en met wie we die gegevens kunnen delen.

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

Arjo Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Evenbroekveld 16, 9420 Erpe-Mere, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door alle bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen van Arjo, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Wet van 30 juli 2018).

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Arjo.

Persoonsgegevens

Via onze websites verzamelen we persoonsgegevens van u die u ons vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld door u te registreren of door mee te doen aan een enquête), waarvoor u ons uw toestemming verleent of waarvan de verwerking wettelijk is toegestaan/opgelegd. We verwerken één of meer van de volgende persoonsgegevens: uw naam, (zakelijk) adres, (zakelijk) telefoonnummer en het door u verstrekte e-mailadres.

Beoogd gebruik 

Indien u ons persoonsgegevens verstrekt, gebruiken we die meestal om een informatieverzoek van u te beantwoorden, uw bestelling te verwerken, contracten met u af te sluiten of u toegang te verlenen tot bepaalde informatie of aanbiedingen. Om onze klantenrelatie met u te versterken kunnen we u uw persoonsgegevens ook verwerken:

 • om meer inzicht te krijgen in uw instellings- of bedrijfsbehoeften zodat we onze hulpmiddelen en diensten kunnen verbeteren;
 • om contact met u op te nemen (of derden toe te staan namens ons contact met u op te nemen) over een aanbieding van Arjo of om online enquêtes te houden met het oogmerk meer inzicht te krijgen in de behoeften van onze klanten.

Indien u niet wilt dat we uw persoonsgegevens gebruiken om de relatie met onze klanten te versterken (door middel van direct
marketing of marktonderzoek), zullen we uw keuze uiteraard respecteren. We zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen of op andere wijze bekendmaken, behalve aan partners van Arjo.

Gebruiksbeperking

Arjo zal de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verzamelen en verwerken voor het aan u bekend gemaakte doel, tenzij de verwerking ervan:

 • een bijkomend doel dient dat direct verband houdt met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld;
 • noodzakelijk is om een contract met u op te stellen, te onderhandelen of uit te voeren;
 • wettelijk vereist is door de bevoegde overheidsinstanties of justitiële autoriteiten;
 • noodzakelijk is om een rechtsvordering of verweer in te dienen of aan te houden;
 • noodzakelijk is om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen, zoals (opzettelijke) aanvallen op de IT-systemen van Arjo.

Communicatie- of gebruiksgegevens

Via uw gebruik van telecommunicatiediensten om toegang te krijgen tot onze website worden uw communicatiegegevens (zoals uw Internet Protocol-adres) of gebruiksgegevens (zoals gegevens over het begin, het einde en de duur van een toegangssessie en informatie over de telecommunicatiediensten die u gebruikt) technisch gegenereerd. Die gegevens kunnen mogelijkerwijs betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Voor zover daartoe een gerechtvaardigd belang bestaat, zullen uw communicatie- of gebruiksgegevens worden verzameld en verwerkt en zal dit worden uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Automatisch verzamelde niet-persoonsgegevens / Cookies

Wanneer u zich toegang verschaft tot onze websites, kunnen we niet-persoonsgegevens (zoals het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de website van waaruit u onze websites bezoekt, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd doorgebracht op de site, het aantal bekeken pagina's, enz.) automatisch (d.w.z. niet door registratie) verzamelen. We kunnen die gegevens gebruiken en delen met onze wereldwijde partners om het design van onze websites te bewaken en de  effectiviteit of inhoud daarvan te verbeteren.

Veiligheid

Arjo heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies of wijziging en tegen openbaarmaking of toegang door onbevoegden.

Links naar andere websites

De websites van Arjo bevatten links naar andere websites. Arjo is niet verantwoordelijk voor de privacyregels of de inhoud van andere websites. 

Toestemming 

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken door een e-mail te sturen naar [email protected]m. Arjo zal de intrekking van uw toestemming schriftelijk bevestigen.

Indien u uw toestemming hebt ingetrokken, zal Arjo stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens of het sturen van direct marketing-berichten. Arjo zal uw persoonsgegevens vernietigen, tenzij Arjo een wettelijke reden heeft om uw persoonsgegevens of een deel daarvan nog te bewaren en te verwerken.

Bewaartermijnen

Arjo bewaart uw persoonsgegevens zolang u een overeenkomst heeft met Arjo of aangemeld bent voor het ontvangen van direct marketing-berichten. Arjo dient uw gegevens voorts te bewaren voor zolang als nodig is om aan wettelijke bewaartermijnen of gedragscodes te voldoen. De bewaartermijnen van de verschillende soorten persoonsgegevens kunnen daarom verschillen.

Samenwerking met derden

Arjo maakt gebruik van verwerkers bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als Arjo uw persoonsgegevens doorgeeft aan ontvangers buiten de Europese Unie of aan internationale organisaties, dan zal Arjo zorgen dat het land aangemerkt wordt door de Europese Commissie als een land met een passend beschermingsniveau, dan wel u op voorhand op de hoogte stellen welke passende waarborgen Arjo toepast ter bescherming van uw persoonsgegevens en waar deze kunnen worden geraadpleegd.

Indien Arjo overgaat tot rectificatie, verwijdering of beperking van het gebruik van persoonsgegevens, dan zal zij verwerkers en derden daarover informeren tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

Uw rechten 

 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen als deze onvolledig of onjuist zijn;
 • U hebt het recht om Arjo te verzoeken te stoppen met het doen van persoonlijke aanbiedingen of het toesturen van marketing materiaal;
 • U hebt het recht om Arjo te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • U hebt het recht om Arjo te verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij;
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens;
 • U hebt het recht om te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; 
 • U hebt recht op een kopie van al uw persoonsgegevens die worden verwerkt door Arjo.

Indien u gebruik wenst te maken van bovengenoemde rechten, kunt u uw verzoek richten aan [email protected].

U kunt op ieder moment een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Arjo bij de Gegevensbeschermings-autoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be of Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)

Vragen en opmerkingen

Arjo zal reageren op al uw redelijke verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of wijzigen of onjuistheden te verwijderen. Hebt u vragen of opmerkingen over het beleid van Arjo op het gebied van gegevensbescherming (bijvoorbeeld om uw persoonsgegevens in te zien of bij te werken), dan kunt u met ons contact opnemen via [email protected].

Wijzigingen van dit privacybeleid

Dit privacybeleid van Arjo kan van tijd tot tijd door Arjo eenzijdig worden gewijzigd. We zullen ons privacybeleid aanpassen aan de ontwikkelingen op het internet. Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid zullen we op deze pagina publiceren. Indien er substantiële wijzigingen zijn in ons privacybeleid, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. De meest recente versie van dit privacybeleid is steeds op de website van Arjo beschikbaar.