Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in Belgium (Nederlands)
Start / Over ons / Juridisch / Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1. Werkingssfeer

1.1 Het gebruik van deze door Arjo en/of haar dochterondernemingen ("Arjo") ter beschikking gestelde internetpagina's, de "website van Arjo", is uitsluitend toegestaan uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden aangepast, gewijzigd of vervangen door andere voorwaarden, bv. met betrekking tot de aankoop van producten en diensten. Door u aan te melden, of waar aanmelding niet vereist is, door te beginnen met het gebruik van de website van Arjo, worden deze gebruiksvoorwaarden geaccepteerd in de op dat moment geldende versie.

2. Diensten

2.1 Arjo biedt op de website van Arjo specifieke informatie en software aan, alsmede – in voorkomend geval – bijbehorende documentatie, om deze te bekijken of te downloaden.

2.1 Arjo biedt op de website van Arjo specifieke informatie en software aan, alsmede – in voorkomend geval – bijbehorende documentatie, om deze te bekijken of te downloaden.

3. Registratie, wachtwoord

3.1 Sommige pagina's van de website van Arjo kunnen met een wachtwoord beveiligd zijn. Met het oog op de veiligheid en beveiliging van de zakelijke transacties hebben alleen geregistreerde gebruikers toegang tot deze pagina's. Arjo behoudt zich het recht voor om de registratie van een bepaalde gebruiker te weigeren. Arjo behoudt zich in het bijzonder het recht voor om registratie te vereisen voor bepaalde sites die voorheen vrij toegankelijk waren. Arjo heeft te allen tijde en zonder verplichting om dit te motiveren het recht om de gebruiker de toegang tot de met een wachtwoord beveiligde ruimte te ontzeggen door zijn of haar gebruikersgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) te blokkeren.

3.2 Voor registratie moet de gebruiker correcte informatie verstrekken en, indien deze informatie in de loop van de tijd verandert, Arjo hiervan (voor zover mogelijk online) op de hoogte stellen zonder onnodige vertraging. De gebruiker draagt er zorg voor dat het aan Arjo verstrekte e-mailadres actueel is en dat hij/zij op het opgegeven adres kan worden benaderd.

3.3 Bij registratie krijgt de gebruiker een toegangscode, bestaande uit een gebruikers-ID en een wachtwoord ("gebruikersgegevens"). Bij de eerste toegang moet de gebruiker het van Arjo ontvangen wachtwoord wijzigen in een wachtwoord dat alleen bekend is bij de gebruiker. De gebruikersgegevens stellen de gebruiker in staat zijn of haar gegevens in te zien of te wijzigen of, in voorkomend geval, zijn of haar toestemming voor gegevensverwerking in te trekken.

3.4 De gebruiker draagt er zorg voor dat de gebruikersgegevens niet toegankelijk zijn voor derden en is aansprakelijk voor alle transacties en andere activiteiten die uit hoofde van zijn of haar gebruikersgegevens worden verricht. Aan het einde van elke onlinesessie moet de gebruiker zich afmelden bij de met een wachtwoord beveiligde websites. Als en voor zover de gebruiker zich ervan bewust wordt dat derden misbruik maken van zijn of haar gebruikersgegevens, moet de gebruiker Arjo daarvan onverwijld schriftelijk of in voorkomend geval per e-mail op de hoogte stellen.

3.5 Na ontvangst van de in artikel 3.4 bedoelde kennisgeving ontzegt Arjo de toegang tot de met een wachtwoord beveiligde ruimte uit hoofde van de betreffende gebruikersgegevens. Toegang wordt pas weer na een aanvraag hiertoe van de gebruiker bij Arjo of na een nieuwe registratie.

3.6 De gebruiker kan te allen tijde schriftelijk verzoeken om het verwijderen van zijn of haar registratie, mits deze verwijdering niet in strijd is met een correcte nakoming van contractuele relaties. In deze situatie verwijdert Arjo alle gebruikersgegevens en andere opgeslagen persoonlijk identificeerbare gegevens van de gebruiker zodra deze gegevens niet meer nodig zijn.

4. Rechten op het gebruik van informatie, software en documentatie

4.1 Het gebruik van op de Arjo-website beschikbaar gestelde informatie, software en documentatie valt onder deze gebruiksvoorwaarden of, voor wat betreft het bijwerken van informatie, software of documentatie, onder de toepasselijke licentievoorwaarden die eerder met Arjo zijn overeengekomen. Afzonderlijk overeengekomen licentievoorwaarden hebben voorrang op deze gebruiksvoorwaarden.

4.2 Arjo verleent de gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de op de website van Arjo aan de gebruiker ter beschikking gestelde informatie, software en documentatie voor zover dat is overeengekomen, dan wel bij gebreke van een zodanige overeenkomst voor het door Arjo beoogde doel van het ter beschikking stellen daarvan.

4.3 Software wordt kosteloos ter beschikking gesteld in de vorm van objectcode. Er is geen sprake van een recht op beschikking over de broncode. Dit geldt niet voor broncode met betrekking tot open-sourcesoftware, waarvan de licentievoorwaarden bij overdracht van open-sourcesoftware voorrang hebben op deze gebruiksvoorwaarden en waarvan de voorwaarden vereisen dat de broncode ter beschikking wordt gesteld. In dat geval stelt Arjo de broncode tegen vergoeding van kosten ter beschikking.

4.4 Informatie, software en documentatie mogen door gebruiker nooit aan een derde worden verstrekt, verhuurd of op andere wijze ter beschikking gesteld. Tenzij dit uit hoofde van dwingend recht is toegestaan, mag de gebruiker de software of documentatie niet wijzigen, noch de software disassembleren, reverse-engineeren of decompileren, of welk onderdeel daarvan dan ook afsplitsen. De gebruiker mag één back-upkopie van de software maken als dat nodig is om het toekomstige gebruik zeker te stellen.

4.5 De informatie, software en documentatie worden beschermd door het auteursrecht, internationale auteursrechtverdragen en andere wetten en verdragen op het gebied van intellectueel eigendom. De gebruiker moet dergelijke wetgeving in acht nemen en mag in het bijzonder geen alfanumerieke codes, merken of copyrightvermeldingen verwijderen uit de informatie, software of documentatie.

5. Intellectueel eigendom

5.1 Niettegenstaande de bijzondere bepalingen in artikel 4 van deze voorwaarden mogen informatie, merknamen en andere inhoud van de website van Arjo niet worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld of welke andere wijze dan ook gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arjo.

5.2 Met uitzondering van de in deze voorwaarden uitdrukkelijk verleende gebruiksrechten en andere rechten, worden aan de gebruiker geen andere rechten verleend, noch wordt verplichting geïmpliceerd tot het verlenen van rechten op, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van bedrijfsnamen of intellectuele eigendomsrechten zoals octrooien, merken of gebruiksmodellen.

6. Plichten van de gebruiker

6.1 Tijdens het gebruik van de website van Arjo is het de gebruiker niet toegestaan

  • inbreuk te maken op een intellectueel-eigendomsrecht of ander eigendomsrecht;
  • inhoud te uploaden die een virus, een zogenaamd Trojaans paard, of een ander programma dat gegevens zou kunnen beschadigen bevat; 
  • hyperlinks of inhoud te verzenden, op te slaan of te uploaden waarvan de gebruiker niet gerechtigd is deze te gebruiken, in het bijzonder wanneer dergelijke hyperlinks of inhoud in strijd zijn met geheimhoudingsverplichtingen of onrechtmatig zijn; of 
  • reclame of ongevraagde e-mails ( zogenaamde "spam") of onjuiste waarschuwingen voor virussen, defecten of soortgelijk materiaal te verspreiden, noch is het de gebruiker toegestaan om uit te nodigen voor of te verzoeken om deelname aan een loterij, sneeuwbalsysteem, kettingbrief, piramidespel of soortgelijke actie.

6.2 Arjo is te allen tijde gerechtigd de toegang tot de website van Arjo ontzeggen, in het bijzonder als de gebruiker een verplichting voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden schendt.

7. Hyperlinks

7.1 De website van Arjo kan hyperlinks bevatten naar de webpagina's van derden. Arjo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke webpagina's en doet geen uitspraken over dergelijke webpagina's of de inhoud daarvan, noch onderschrijft zij deze als haar eigen materiaal, aangezien Arjo geen controle heeft over de informatie op dergelijke webpagina's en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en de informatie die daar wordt verstrekt. Het gebruik van dergelijke webpagina's geschiedt volledig op eigen risico van de gebruiker.

8. Aansprakelijkheid voor eigendoms- of kwaliteitsgebreken

8.1 Voor zover informatie, software of documentatie kosteloos ter beschikking wordt gesteld, is elke aansprakelijkheid uitgesloten voor gebreken met betrekking tot de kwaliteit of het eigendom van de informatie, software en documentatie, in het bijzonder met betrekking tot de juistheid of de afwezigheid van gebreken of de afwezigheid van aanspraken of rechten van derden, of met betrekking tot volledigheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel, behalve in gevallen van opzettelijk wangedrag of fraude, alsmede in gevallen van persoonlijk letsel of overlijden.

8.2 De informatie kan algemene beschrijvingen bevatten met betrekking tot de technische mogelijkheden van afzonderlijke producten die in bepaalde gevallen mogelijk niet verkrijgbaar zijn (bv. als gevolg van productwijzigingen). De vereiste prestaties van het product worden daarom in elk afzonderlijk geval wederzijds overeengekomen op het moment van aankoop.

9. Overige aansprakelijkheid, virussen

9.1 Elke verdere aansprakelijkheid van Arjo is uitgesloten, tenzij wettelijk voorgeschreven. Behalve met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid sluiten Arjo en de hosts van deze site hierbij de aansprakelijkheid uit voor alle claims, verliezen, vorderingen of schadevergoedingen van welke aard dan ook met betrekking tot alle informatie en/of diensten die op onze website worden aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade, compenserende schadevergoeding, winstderving of verlies van gegevens op basis van contractbreuk of garantie, misdrijf of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins.

9.2 Hoewel Arjo alles in het werk stelt om de website van Arjo virusvrij te houden, kan Arjo niet garanderen dat hij virusvrij is. De gebruiker moet om zichzelf te beschermen de nodige stappen ondernemen om passende veiligheidsmaatregelen te verzekeren.

10. Uitvoerbeperkingen

10.1. Voor de uitvoer van bepaalde informatie, software en documentatie kan, bv. vanwege de aard, het beoogde doel of de bestemming daarvan, overheidstoestemming vereist zijn. De gebruiker moet zich strikt houden aan de regels voor de uitvoer van informatie, software en documentatie, in het bijzonder die van de EU, van de afzonderlijke EU-lidstaten en van de VS.

10.2 Op verzoek informeert Arjo de gebruiker over de relevante contactpunten voor nadere informatie.

11. Gegevensbescherming

Voor het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonlijk identificeerbare gegevens van de gebruiker van de website van Arjo neemt Arjo de geldende gegevensbeschermingswetgeving in acht en tevens het privacybeleid voor gegevensbescherming van de website van Arjo (link), dat toegankelijk is via de hyperlink op de website van Arjo.

12. DISCLAIMER

12.1 De website van Arjo bevat informatie over producten die al dan niet beschikbaar zijn in bepaalde landen en die, indien beschikbaar, door een regelgevende overheidsinstantie zijn goedgekeurd of op de markt zijn toegelaten voor verschillende indicaties en beperkingen in verschillende landen. Elk land heeft specifieke wetten, voorschriften en medische praktijken met betrekking tot het overdragen van medische informatie of andere informatie over medische producten via internet. Niets hierin mag worden opgevat als een verzoek tot aanschaffen van of reclame voor een product dat niet is toegestaan volgens de wetten en voorschriften van de staat of het land waar de lezer zich bevindt.

13. Bevoegde rechter, geldend recht

13.1 De website van Arjo wordt geëxploiteerd en beheerd door bedrijven die in Zweden zijn gevestigd. De service en materialen op deze website worden geleverd "zoals ze zijn" en Arjo en de hosts van deze site wijzen uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet dan wel geïmpliceerd, voor zover toegestaan door de wet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van bevredigende kwaliteit, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de service of welke materialen dan ook. Als iets op deze website wordt opgevat als strijdig met de in een ander land geldige wetgeving, is deze website niet bedoeld voor gebruik door personen uit dat land en zijn personen op wie dergelijke wetgeving van toepassing is niet gerechtigd om onze diensten te gebruiken, tenzij zij ons ervan kunnen overtuigen dat een dergelijk gebruik rechtmatig is. Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de ter plaatse geldende wetgeving.