Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Právní informace / Podmínky použití

Podmínky použití

1. Působnost

1.1 Používání těchto internetových stránek poskytovaných společností Arjo a/nebo jejími dceřinými subjekty (dále jen „Arjo“) (dále jen „webové stránky společnosti Arjo“) je povoleno pouze za podmínky dodržování těchto podmínek použití. Tyto podmínky použití mohou být změněny, upraveny nebo nahrazeny jinými podmínkami, např. pro prodej výrobků a služeb. Přihlášením nebo zahájením používání (tam, kde přihlášení není vyžadováno) webových stránek společnosti Arjo souhlasíte s těmito podmínkami použití v jejich aktuální verzi.

2. Služby

2.1 Společnost Arjo nabízí na svých webových stránkách konkrétní informace a software, jakož i případnou související dokumentaci, za účelem prohlížení nebo stahování.

2.1 Společnost Arjo nabízí na svých webových stránkách konkrétní informace a software, jakož i případnou související dokumentaci, za účelem prohlížení nebo stahování.

3. Registrace, heslo

3.1 Některé části webových stránek společnosti Arjo mohou být chráněny heslem. V zájmu bezpečnosti a zajištění obchodních transakcí mohou do daných částí vstupovat pouze registrovaní uživatelé. Společnost Arjo si vyhrazuje právo odepřít registraci kterémukoliv uživateli. Společnost Arjo si zvláště vyhrazuje právo stanovit, že určité stránky, které byly dříve volně přístupné, budou podléhat registraci. Společnost Arjo má právo kdykoliv a bez udání důvodu odepřít uživateli právo přístupu do oblasti chráněné heslem zablokováním jeho uživatelských údajů (jak je definováno níže).

3.2 Pro účely registrace je uživatel povinen poskytnout přesné údaje, a pokud se jeho údaje v průběhu času změní, musí o tom společnost Arjo informovat (pokud je to možné, tak on-line) bez zbytečného prodlení. Uživatel zajistí, aby jeho e-mailová adresa, kterou předal společnosti Arjo, byla aktuální adresa, na níž ho lze kontaktovat.

3.3 Při registraci dostane uživatel přístupový kód sestávající z ID uživatele a hesla („uživatelská data“) Při prvním přístupu si uživatel změní heslo, které obdržel od společnosti Arjo, na heslo, které bude znát jen on sám. Uživatelská data umožňují uživateli prohlížet nebo měnit svoje údaje, případně odejmout svůj souhlas se zpracováním dat.

3.4 Uživatel zajistí, aby uživatelská data nebyla dostupná třetím stranám, a odpovídá za veškeré transakce a jiné činnosti uskutečňované pod jeho uživatelskými daty. Na konci každé on-line relace se uživatel odhlásí ze stránek chráněných heslem. Pokud uživatel zjistí, že jeho uživatelská data jsou třetími stranami zneužívána, bude o tom i o rozsahu zneužití společnost Arjo písemně nebo případně e-mailem informovat.

3.5 Po přijetí vyrozumění podle odstavce 3.4 společnost Arjo odmítne přístup do heslem chráněných oblastí pod těmito uživatelskými daty. Přístup bude obnoven pouze na žádost uživatele podanou společnosti Arjo nebo po nové registraci.

3.6 Uživatel může kdykoliv písemně požádat o výmaz své registrace za předpokladu, že tímto výmazem nedojde k porušení řádného plnění smluvních vztahů. V takovémto případě společnost Arjo vymaže veškerá uživatelská data a další uchovávané údaje uživatele, které mohou identifikovat jeho osobu, a to jakmile tato data nebudou již nadále potřebná.

4. Právo používat informace, software a dokumentaci

4.1 Používání veškerých informací, softwaru a dokumentace poskytovaných na webových stránkách Arjo podléhá těmto Podmínkám použití nebo, v případě aktualizace informací, softwaru nebo dokumentace, příslušným licenčním podmínkám dříve sjednaných se společností Arjo. Samostatně ujednané licenční podmínky mají přednost před těmito Podmínkami použití.

4.2 Společnost Arjo uděluje uživateli nevýhradní a nepřenosné právo používat tyto informace, software a dokumentaci, které jsou zpřístupněné uživateli na webových stránkách Arjo ve sjednaném rozsahu nebo, pokud takováto dohoda neexistuje, v rozsahu účelu zamýšleném společností Arjo, pro nějž tyto byly zpřístupněny.

4.3 Software bude zpřístupněn zdarma v objektovém kódu. Neexistuje právo na přístup ke zdrojovému kódu. Toto se nevztahuje na zdrojový kód související se softwarem s otevřeným zdrojem, jehož licenční podmínky jsou upřednostněny před těmito Podmínkami použití v případě přenosu softwaru s otevřeným zdrojem a jehož podmínky vyžadují zpřístupnění zdrojového kódu. V tomto případě společnost Arjo zpřístupní zdrojový kód za úhradu nákladů.

4.4 Uživatel nesmí nikdy šířit informace, software ani dokumentaci dalším třetím stranám ani pronajímat ani jinak zpřístupňovat. Pokud to povoluje příslušná legislativa, uživatel nebude upravovat software ani dokumentaci, ani nebude software rozkládat na jednotlivé části, měnit jeho sestavení ani jej dekompilovat, ani odlučovat jakoukoliv jeho část. Uživatel si může pořídit jednu záložní kopii softwaru, pokud je to třeba pro zajištění budoucího použití.

4.5 Informace, software a dokumentace jsou chráněny autorskými zákony i mezinárodními úmluvami o autorských právech i dalšími zákony a úmluvami vztahujícími se k duševnímu vlastnictví. Uživatel bude tyto zákony dodržovat a především nebude odstraňovat žádné alfanumerické kódy, značky nebo klauzule o autorském právu z informací ani ze softwaru či dokumentace.

5. Duševní vlastnictví

5.1 Aniž jsou dotčena konkrétní ustanovení odst. 4 těchto Podmínek, informace, názvy obchodních značek a další obsah webových stránek Arjo se nesmí měnit, kopírovat, reprodukovat, prodávat, pronajímat, používat, doplňovat ani jinak používat žádným jiným způsobem bez předchozího písemného povolení uděleného společností Arjo.

5.2 S výjimkou práv k užívání a jiných práv zde výslovně udělených nejsou uživateli udělena žádná jiná práva ani neexistuje povinnost, jež by implikovala jejich udělení, včetně, mimo jiného, používání obchodní firmy nebo práv duševního vlastnictví, jako jsou patenty, obchodní značky nebo užitné vzory.

6. Povinnosti uživatele

6.1 Při používání webových stránek Arjo uživatel nesmí

  • porušovat práva duševního vlastnictví ani žádná jiná vlastnická práva;
  • nebude natahovat žádný obsah obsahující viry typu trojský kůň ani žádný jiný program, který by mohl poškodit data, 
  • nebude přenášet, uchovávat ani natahovat hyperlinky či obsah, které uživatel není oprávněn používat, především v případech, kde takovéto hyperlinky nebo obsah porušují povinnosti mlčenlivosti či jsou nezákonné, nebo 
  • nebude šířit reklamu či nevyžádané emaily (tzv. spamy) či nepravdivá varování ohledně virů, závad či podobné materiály a nebude nabízet ani vyžadovat účast v žádné loterii, letadlovém systému, řetězovém dopisu, pyramidové hře či podobné akci.

6.2 Společnost Arjo může kdykoliv odmítnout přístup na webové stránky Arjo, především pokud uživatel poruší kteroukoliv povinnost vyplývající z těchto podmínek použití.

7. Hyperlinky

7.1 Webové stránky Arjo mohou obsahovat hyperlinky na webové stránky třetích stran. Společnost Arjo nepřejímá odpovědnost za obsah takovýchto webových stránek a neprohlašuje takovéto webové stránky a jejich obsah za svoje vlastní, neboť společnost Arjo nekontroluje informace na těchto webových stránkách a neodpovídá za jejich obsah ani za jimi poskytované informace. Použití takovýchto webových stránek je výhradně rizikem uživatele.

8. Odpovědnost za závady v označení a kvalitě

8.1 Vzhledem k tomu, že jsou veškeré informace, software či dokumentace zpřístupňované zdarma, vylučuje se jakákoliv odpovědnost za závady v kvalitě či označení informací, softwaru a dokumentace, především ve vztahu ke správnosti či absenci závad či absenci nároků či práv třetích stran nebo v souvislosti s úplností a/nebo vhodností pro daný účel, s výjimkou případů zahrnujících úmyslné zneužití či podvod, stejně jako osobní újmu nebo smrt.

8.2 Informace mohou obsahovat obecné popisy týkající se technických možností jednotlivých výrobků, které v určitých případech nemusejí být k dispozici (např. v důsledku změny výrobku). Požadovaná funkce výrobku tudíž bude v každém případě vzájemně odsouhlasena v době koupě.

9. Další odpovědnosti, viry

9.1 Veškerá další odpovědnost společnosti Arjo se vylučuje, pokud není vyžadována zákonem. S výjimkou případu úmrtí nebo osobní újmy vlivem zanedbání, společnost Arjo a hostitelé této stránky vylučují odpovědnost za jakékoliv nároky, ztráty, požadavky či škody jakéhokoliv druhu s ohledem na jakékoliv informace a/nebo služby poskytované na našich webových stránkách, včetně, mimo jiného, přímých, nepřímých, náhodných nebo následných ztrát či škod, kompenzačních škod, ušlého zisku či ztráty dat, bez ohledu na to, zda vznikly porušením smlouvy nebo záruky a na základě trestněprávním či občanskoprávním (včetně nedbalosti), porušením odpovědnosti za škody způsobené výrobkem či jinak.

9.2 Ačkoliv společnost Arjo všemožně usiluje o to, aby se na webových stránkách Arjo nevyskytovaly viry, jejich absenci zaručit nemůže. Uživatel pro svoji vlastní ochranu podnikne nezbytné kroky k zajištění odpovídajících bezpečnostních opatření.

10. Kontroly exportu

10.1 Export určitých informací, softwaru a dokumentace může, např. vlivem své povahy či účelu nebo místa určení, podléhat autorizaci. Uživatel bude přesně dodržovat pravidla exportu informací, softwaru a dokumentace, především pravidla platná v EU i jejích jednotlivých členských státech a v USA.

10.2 Společnost Arjo na vyžádání informuje uživatele o příslušných kontaktech pro další informace.

11. Ochrana osobních údajů

Ve vztahu ke shromažďování, používání a zpracování osobně identifikovatelných údajů uživatele webových stránek Arjo dodržuje společnost Arjo platné zákony o ochraně osobních údajů, jakož i zásady ochrany osobních údajů webových stránek Arjo (odkaz), které najdete pomocí odkazu na webových stránkách Arjo.

12. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

12.1 Webové stránky Arjo obsahují informace o výrobcích, které mohou, ale nemusejí být dostupné v konkrétních státech, a pokud jsou dostupné, byly schváleny nebo bylo povoleno jejich uvádění na trh ze strany vládního regulačního orgánu pro různé indikace a s různými omezeními v různých státech. Každá země má svoje specifické zákony, předpisy a lékařskou praxi, jimiž se řídí sdělování lékařských a jiných informací o zdravotnických výrobcích na internetu. Nic ze zde uvedeného nelze vykládat jako nabídku či inzerování jakéhokoliv výrobku, který není schválen podle zákonů a předpisů státu či země, kde uživatel pobývá.

13. Rozhodná jurisdikce a rozhodné právo

13.1 Webové stránky Arjo jsou provozovány a spravovány společnostmi se sídlem ve Švédsku. Služby a materiály na těchto webových stránkách jsou poskytovány „tak, jak jsou“, a společnost Arjo a hostitelé těchto stránek se výslovně zříkají jakýchkoliv záruk, vyjádřených či implikovaných, v rozsahu povoleném legislativou, včetně mj. záruk uspokojivé kvality, prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel v souvislosti se službou nebo jakýmkoliv materiálem. Pokud je cokoliv na těchto stránkách vykládáno jako věc v rozporu se zákony platnými v jakékoliv jiné zemi, pak tyto webové stránky nejsou určeny k přístupu ze strany osob z této země a jakékoliv osoby, na něž se takovéto zákony vztahují, nebudou oprávněny používat naše služby, pokud nám nepodají důkaz, že takovéto použití bude zákonné. Tyto Podmínky použití se řídí a vykládají v souladu s platnou místní legislativou.

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).