Galerie mobility Arjo

Mobility Gallery™ je nástroj pro posuzování a komunikaci, který vychází z různých úrovní funkční mobility – od plně mobilních a soběstačných klientů/pacientů až po ty, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko. Pojmenováni jsou podle abecedy Albert až Ema.


Galerie mobility pomáhá dosahovat vyššího standardu péče tím, že umožňuje lépe pochopit a sledovat požadavky i podmínky daného typu péče a zároveň zohlednit celkovou pohodu ošetřujícího personálu. Rozhodnutí týkající se poskytované péče by měla být přednostně založena na svědomitém posuzování klientů/pacientů, je třeba si však uvědomit, že žádný typický klient/pacient neexistuje. Rozhodnutí o podobě péče o klienty/pacienty proto musí být řádně zdůvodněná a vyvážená. Jinými slovy řečeno, vedle přizpůsobení péče potřebám každého jednotlivce je také žádoucí určitá standardizace. Její součástí může být systém klasifikace.

Základem galerie mobility je pět úrovní mobility. Stimulace mobility a nakonec i respektování pasivity jsou z hlediska kvality péče velmi důležité (Lahmann et al, 2014).

 

Na čem je nástroj založen

Kliničtí pracovníci uznávají skutečnost, že komplexní posouzení funkční mobility klientů/pacientů je zcela zásadní pro maximalizaci jejich fyzických a kognitivních schopností i kvality života. Byly provedeny studie, které toto empiricky dokládají. (Hawes et al, 1997, Wald et al, 2018).

Zavedení systému RAI (Resident Assessment Instrument) pro posuzování klientů/pacientů v zařízeních dlouhodobé péče v USA významným způsobem zlepšilo výsledky u klientů/pacientů ve čtyřech klíčových oblastech: provádění každodenních činností, kognitivní funkce, močová kontinence a sociální zapojení (Phillips et al, 1997). Systém RAI slouží jako užitečný nástroj pro monitorování kvality, neboť poskytuje cenné výstupy pro programy a iniciativy zaměřené na zvyšování kvality (Hutchinson et al, 2010).

Došlo také k nárůstu u posuzování potenciálu lepší funkcionality klientů/pacientů. Vývoj galerie mobility společnosti Arjo je zčásti založen na systému RAI (RAI MDS Long-Term Care Facility Resident Assessment Instrument 3.0 User’s Manual, verze 1.16, říjen 2018), který byl později validován a začleněn do dokumentu ISO/TR 12296:2012.

 

Galerie mobility pro dlouhodobou péči

Další informace

Galerie mobility pro akutní péči

Další informace

Galerie mobility pro bariatrickou péči

Další informace