You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Galerie mobility Arjo

Mobility Gallery™ je nástroj pro posuzování a komunikaci, který vychází z různých úrovní funkční mobility – od plně mobilních a soběstačných klientů/pacientů až po ty, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko. Pojmenováni jsou podle abecedy Albert až Ema.


Galerie mobility pomáhá dosahovat vyššího standardu péče tím, že umožňuje lépe pochopit a sledovat požadavky i podmínky daného typu péče a zároveň zohlednit celkovou pohodu ošetřujícího personálu. Rozhodnutí týkající se poskytované péče by měla být přednostně založena na svědomitém posuzování klientů/pacientů, je třeba si však uvědomit, že žádný typický klient/pacient neexistuje. Rozhodnutí o podobě péče o klienty/pacienty proto musí být řádně zdůvodněná a vyvážená. Jinými slovy řečeno, vedle přizpůsobení péče potřebám každého jednotlivce je také žádoucí určitá standardizace. Její součástí může být systém klasifikace.

Základem galerie mobility je pět úrovní mobility. Stimulace mobility a nakonec i respektování pasivity jsou z hlediska kvality péče velmi důležité (Lahmann et al, 2014).

 

Na čem je nástroj založen

Kliničtí pracovníci uznávají skutečnost, že komplexní posouzení funkční mobility klientů/pacientů je zcela zásadní pro maximalizaci jejich fyzických a kognitivních schopností i kvality života. Byly provedeny studie, které toto empiricky dokládají. (Hawes et al, 1997, Wald et al, 2018).

Zavedení systému RAI (Resident Assessment Instrument) pro posuzování klientů/pacientů v zařízeních dlouhodobé péče v USA významným způsobem zlepšilo výsledky u klientů/pacientů ve čtyřech klíčových oblastech: provádění každodenních činností, kognitivní funkce, močová kontinence a sociální zapojení (Phillips et al, 1997). Systém RAI slouží jako užitečný nástroj pro monitorování kvality, neboť poskytuje cenné výstupy pro programy a iniciativy zaměřené na zvyšování kvality (Hutchinson et al, 2010).

Došlo také k nárůstu u posuzování potenciálu lepší funkcionality klientů/pacientů. Vývoj galerie mobility společnosti Arjo je zčásti založen na systému RAI (RAI MDS Long-Term Care Facility Resident Assessment Instrument 3.0 User’s Manual, verze 1.16, říjen 2018), který byl později validován a začleněn do dokumentu ISO/TR 12296:2012.

 

Galerie mobility pro dlouhodobou péči

Další informace

Galerie mobility pro akutní péči

Další informace

Galerie mobility pro bariatrickou péči

Další informace