Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Právní informace / Právní upozornění

Právní upozornění

Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s podmínkami zde stanovenými. Proto byste si měli kompletně a pečlivě prostudovat toto právní upozornění i Podmínky použití dříve, než začnete tyto webové stránky používat, a pravidelně je kontrolovat i nadále, neboť společnost Arjo může tyto zásady měnit nebo aktualizovat.

Žádné záruky

Toto je všeobecné odmítnutí odpovědnosti ve vztahu k webovým stránkám společnosti Arjo na adrese www.arjo.com. Upozorňujeme, že mohou existovat další odmítnutí odpovědnosti a oznámení týkající se jednotlivých webů nebo společností skupiny Arjo.

Informace publikované na těchto webových stránkách jsou poskytovány společností Arjo AB a jejími přidruženými subjekty (dále „Arjo“) pouze pro informační účely a jejich zveřejnění nelze vykládat jako poskytnutí poradenství nebo doporučení. Na tyto webové stránky byste neměli spoléhat jako na základ jakéhokoli rozhodnutí nebo postupu. Obsah nemusí být úplný ani aktualizovaný. Veškeré informace jsou poskytovány v dobré víře, ale BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, a jakékoli použití informací či materiálů obsažených na těchto stránkách je výhradně na riziko uživatele.

Nic, co tyto webové stránky obsahují, nelze považovat za výzvu k investování nebo jinému nakládání s cennými papíry společnosti Arjo. Skutečné výsledky a skutečný vývoj se může významně lišit od jakýchkoli výhledových prohlášení vyjádřených na těchto webových stránkách (viz níže). Na dřívější pohyby ceny cenných papírů není možné spoléhat jako na vodítko ohledně jejich budoucích výkonů.

Společnost Arjo neručí za to, že přístup na tyto webové stránky bude možný kdykoli, ani za to, že tyto webové stránky nebo server, který je zpřístupňuje, neobsahují viry ani jiné škodlivé komponenty.

Výhledová prohlášení

Tyto webové stránky mohou zahrnovat určitá výhledová prohlášení o budoucích operacích, výkonech nebo tržních podmínkách. Taková výhledová prohlášení vycházejí pouze z našich názorů a očekávání týkajících se budoucích událostí v době zveřejnění takových prohlášení. Nelze s jistotou tvrdit, že se taková očekávání naplní. Protože výhledová prohlášení zahrnují i předpoklady a odhady charakterizované známými i neznámými riziky a nejistotou, může se skutečný výsledek významně lišit od toho, co uvádí prohlášení. Nezavazujeme se veřejně aktualizovat ani revidovat výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jinak, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon nebo předpisy burzy cenných papírů. 

Autorské právo a ochranné známky

S výjimkou případů, kde se uvádí jinak, je obsah celých těchto webových stránek chráněn autorským právem, souvisejícími právy nebo jinými právy duševního vlastnictví, které náleží společnosti Arjo. Tato skutečnost se týká i ochranné známky Arjo a dalších emblémů a ochranných známek, které mohou být na těchto webových stránkách reprodukovány. Emblémy společnosti Arjo, její ochranné známky, díla chráněná autorským právem a souvisejícími právy lze jakkoli používat nebo reprodukovat pouze na základě našeho předchozího písemného souhlasu. Všechna práva vyhrazena.

Pokud nám prostřednictvím těchto webových stránek pošlete jakékoli informace nebo materiály, pamatujte, že společnost Arjo může takové informace a materiály využít na celém světě, bez časového omezení (nebo přinejmenším po dobu 50 let), může je měnit, zveřejnit a též je převést na třetí strany nebo s nimi naložit jiným způsobem. Za takové použití neobdržíte žádnou odměnu. Tím, že nám odešlete prostřednictvím těchto webových stránek jakékoli informace nebo materiály, souhlasíte s výše popsaným použitím ze strany společnosti Arjo a dále se zaručujete, že máte právo společnosti Arjo takové informace nebo materiály v souladu s ustanoveními tohoto dokumentu zaslat.

Informace podle konkrétní země

Tyto webové stránky obsahují informace o výrobcích, které mohou, ale nemusejí být dostupné v konkrétních státech, a pokud jsou dostupné, byly schváleny nebo bylo povoleno jejich uvádění na trh ze strany vládního regulačního orgánu pro různé indikace a s různými omezeními v různých státech. Každá země má svoje specifické zákony, předpisy a lékařskou praxi, jimiž se řídí sdělování lékařských a jiných informací o zdravotnických výrobcích na internetu. Nic ze zde uvedeného nelze vykládat jako nabídku či inzerování jakéhokoliv výrobku, který není schválen podle zákonů a předpisů státu či země, kde uživatel pobývá. Naše výrobky a webové stránky nicméně vyhovují zákonům platným v zemi, kterou si čtenář vybral.

Změny/aktualizace

Vyhrazujeme si právo změnit jakoukoli část těchto webových stránek, včetně tohoto právního upozornění, a to kdykoli a bez předchozího oznámení. Nejsme nijak povinni tyto webové stránky aktualizovat. 

 

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).