Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Legal / Användarvillkor

Användarvillkor

1. Omfattning

1.1 Användningen av dessa webbsidor som tillhandahålls av Arjo och/eller dess dotterbolag (”Arjo”), ”Arjos webbplats”, tillåts endast på grundval av dessa Användarvillkor. Dessa Användarvillkor kan ändras eller ersättas av andra villkor, t.ex. de villkor som gäller för köp av produkter och tjänster. Vid användning av Arjos webbplats genom inloggning eller vid användning som inte kräver inloggning accepteras dessa Användarvillkor i aktuell version.

2. Tjänster

2.1 På Arjos webbplats erbjuder Arjo specifik information och programvara och, i förekommande fall, även relaterad dokumentation för visning eller nedladdning.

2.1 På Arjos webbplats erbjuder Arjo specifik information och programvara och, i förekommande fall, även relaterad dokumentation för visning eller nedladdning.

3. Registrering och lösenord

3.1 Vissa sidor på Arjos webbplats kan vara lösenordsskyddade. För att affärstransaktionerna på webbplatsen ska vara så säkra och skyddade som möjligt får endast registrerade användare tillgång till dessa sidor. Arjo förbehåller sig rätten att neka användare registrering. Arjo förbehåller sig i synnerhet rätten att lösenordsskydda vissa webbsidor som tidigare varit tillgängliga för alla användare. Arjo har rätt att när som helst, och utan skyldighet att motivera orsak, neka användare tillgång till lösenordsskyddade områden genom att blockera användarens Användaruppgifter (enligt definitionen nedan).

3.2. Vid registrering ska användaren uppge korrekt information och informera Arjo utan onödigt dröjsmål (online om så är möjligt) om denna information ändras i framtiden. Användaren ansvarar för att den e-postadress som han eller hon registrerar hos Arjo är aktuell och att det går att kontakta användaren via denna adress.

3.3 Vid registrering får användaren ett användar-ID och ett lösenord (”Användaruppgifter”) från Arjo. Vid första inloggningen ska användaren ändra lösenordet från Arjo till ett lösenord som endast användaren känner till. Användaruppgifterna låter användaren se eller ändra sina uppgifter eller, i förekommande fall, dra tillbaka sitt samtycke till att hans eller hennes personuppgifter används.

3.4 Användaren ansvarar för att se till att andra parter inte får tillgång till Användaruppgifterna och ansvarar för alla transaktioner och andra aktiviteter som genomförs med hjälp av Användaruppgifterna. När användaren stänger ner internet/webbläsaren ska han eller hon logga ut från de lösenordsskyddade webbplatserna. Om användaren blir medveten om att andra parter missbrukar hans eller hennes Användaruppgifter ska användaren informera Arjo om detta utan onödigt dröjsmål via brev eller e-post.

3.5 Efter att användaren informerat Arjo om missbruk av Användaruppgifter i enlighet med punkt 3.4 ska ArjoHuntleigh neka den aktuella användarprofilen tillträde till lösenordsskyddade områden. Användaren får endast tillträde till webbplatsen igen efter ansökan hos Arjo eller efter omregistrering.

3.6 Användaren kan när som helst skriftligen begära att hans eller hennes registrerade uppgifter raderas, förutsatt att raderingen inte strider mot villkoren i eventuella tecknade avtal. I sådana fall raderar Arjo användarens alla användaruppgifter och andra lagrade personuppgifter så fort dessa inte längre behövs.

4. Rätt att använda information, programvara och dokumentation

4.1 Användning av all information, programvara och dokumentation som tillhandahålls på Arjos webbplats är föremål för dessa Användarvillkor eller – när det gäller uppdatering av information, programvara eller dokumentation – de tillämpliga licensvillkor som tidigare avtalats med Arjo. Licensvillkor som avtalats separat har företräde framför dessa Användarvillkor.

4.2 Arjo beviljar användaren icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att använda information, programvara och dokumentation som användaren har tillgång till på Arjos webbplats i den omfattning som parterna kommit överens om eller, om ingen sådan överenskommelse gjorts, i den omfattning som Arjo avsett att tillgängliggöra information, programvara och dokumentation.

4.3 Programvara ska vara tillgänglig utan kostnad i form av objektkod. Användaren har inte rätt att kräva att få tillgång till källkoden. Detta ska emellertid inte gälla för källkod till programvara byggd på öppen källkod (open source), vars licensvillkor har företräde framför dessa Användarvillkor när sådan programvara övergår på annan och tillgång till källkoden krävs. I sådant fall ska Arjo tillhandahålla källkoden mot betalning av uppkomna kostnader.

4.4 Användaren får aldrig lämna ut information, programvara och dokumentation till tredje part, vare sig genom uthyrning eller på annat sätt. Användaren får inte heller ändra programvaran eller dokumentationen och ska inte demontera, dekonstruera eller dekompilera programvaran eller avskilja någon del därav om inte detta är tillåtet enligt tvingande lag. Användaren får göra en säkerhetskopia av programvaran vid behov för att säkra fortsatt funktion.

4.5 Informationen, programvaran och dokumentationen skyddas av upphovsrättslagar och av internationella upphovsrättsfördrag samt övriga immaterialrättsliga lagar och konventioner. Användaren ska följa dessa lagar och får inte avlägsna alfanumerisk kod, etiketter eller copyright-meddelanden, vare sig från informationen eller från programvaran eller dokumentationen.

5. Immateriella rättigheter

5.1 Oaktat de särskilda bestämmelserna i § 4 i dessa villkor får information, varumärken och annat innehåll på Arjos webbplats inte ändras, kopieras, reproduceras, säljas, hyras ut, användas, utökas eller användas på andra sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Arjo.

5.2 Med undantag för användarrättigheterna och andra rättigheter som uttryckligen garanteras i dessa Användarvillkor ska inga andra rättigheter beviljas användaren och inga förpliktelser ska underförstås för att bevilja rättigheter till, inklusive men inte begränsat till, företagsnamn eller rättigheter till immateriell egendom såsom patent, märkesnamn eller standardmodeller.

6. Användarens skyldigheter

6.1 Vid användning av Arjos webbplats är det inte tillåtet att

  • bryta mot någon immateriell egendomsrätt eller någon annan egendomsrätt
  • ladda upp något innehåll som innehåller virus, s.k. trojaner eller några andra program som skulle kunna skada webbplatsen 
  • överföra, lagra eller ladda upp hyperlänkar eller innehåll som användaren inte har rätt att använda, särskilt om sådana hyperlänkar eller sådant innehåll bryter mot sekretesskrav eller är olagliga/olagligt  
  • distribuera reklam, oönskade e-postmeddelanden (s.k. spam), felaktiga varningar för virus, defekter eller liknande material och användaren får inte uppmana eller kräva att andra personer deltar i lotterier, räntespel, kedjebrev, pyramidspel eller liknande aktiviteter.

6.2 Arjo har rätt att när som helst neka en användare tillträde till Arjos webbplats, särskilt om användaren bryter mot något av kraven i dessa Användarvillkor.

7. Hyperlänkar

7.1 Arjos webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbsidor tillhörande tredje part. Arjo tar inte ansvar för innehållet på dessa webbsidor och framställer inte sådana webbsidor eller webbsidornas innehåll som tillhörande Arjo eftersom Arjo inte kontrollerar eller ansvarar för informationen och innehållet på dessa sidor. Användning av sådana webbsidor sker på användarens egen risk.

8. Ansvar för fel gällande äganderätt och kvalitet

8.1 I den mån någon information, programvara eller dokumentation görs tillgänglig utan kostnad undantas Arjo från allt ansvar för fel gällande kvaliteten på eller äganderätten till informationen, programvaran och dokumentationen, särskilt när det gäller dess riktighet eller felfrihet eller avsaknad av krav eller tredje mans rättigheter eller när det gäller fullständighet och/eller ändamålsenlighet, utom i fall som inbegriper uppsåtlig försummelse eller bedrägeri liksom personskada eller dödsfall.

8.2 Informationen kan innehålla allmänna beskrivningar av tekniska aspekter hos enskilda produkter som kanske inte finns tillgängliga i vissa fall (t.ex. på grund av produktändringar). Den erforderliga funktionen hos produkten ska följaktligen ömsesidigt avtalas i respektive fall vid inköpstillfället.

9. Övrigt ansvar, virus

9.1 Arjo avsäger sig allt ytterligare ansvar utom sådant ansvar som krävs enligt lag. Utom i händelse av dödsfall eller personskador som uppstått på grund av försummelse avsäger sig Arjo och webbplatsens administratörer härmed ansvar för alla eventuella fordringar, förluster, krav eller någon form av skada med avseende på information och/eller tjänster som tillhandahålls på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, tillfälliga skador eller förluster eller följdskador/följdförluster, skadestånd, förlust av vinst eller information, oavsett om de orsakats av avtalsbrott, ouppfyllda garantivillkor, brott mot fundamentala avtalsförpliktelser (inklusive försummelse) produktansvar eller annat.

9.2 Även om Arjo gör sitt yttersta för att hålla webbplatsen fri från virus, kan vi inte garantera att webbplatsen är virusfri. Användaren ska för sin egen skull vidta erforderliga säkerhetsåtgärder.

10. Exportbestämmelser

10.1 Tillstånd kan krävas för export av viss information, programvara och dokumentation på grund av informationens/programvarans/dokumentationens natur, avsedda ändamål eller destination. Användaren ska noga följa de exportbestämmelser som gäller för information, programvara och dokumentation, i synnerhet inom EU som helhet, liksom för varje individuell EU-medlemsstat samt USA.

10.2 Arjo informerar vid förfrågan användaren om relevanta kontaktställen för ytterligare information.

11. Dataskydd

Vid insamling, användning och bearbetning av personuppgifter för användare av Arjos webbplats följer Arjo tillämpliga lagar om dataskydd och sekretesspolicyn för Arjos webbplats (länk) som finns tillgänglig på Arjos webbplats.

12. ANSVARSFRISKRIVNING

12.1 Arjos webbplats innehåller information om produkter som eventuellt inte är tillgängliga i alla länder. Om de är tillgängliga kan de ha godkänts eller fått godkännande för försäljning av behörig myndighet för olika indikationer för användning i olika länder. Varje land har specifika lagar, och medicinsk praxis reglerar utbytet av medicinsk eller annan information om medicinska produkter på internet. Inget i detta dokument ska tolkas som en uppmaning eller marknadsföring för produkter som inte godkänts enligt de lagar och bestämmelser i den stat eller det land där läsaren bor.

13. Jurisdiktion och tillämplig lag

13.1 Arjos webbplats drivs och administreras av företag som bedriver sin verksamhet i Sverige. Tjänster och material på webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick”, och Arjo och webbplatsens administratörer avsäger sig uttryckligen ansvar för alla uttryckliga och underförstådda garantier i den utsträckning gällande lagar tillåter detta, inklusive men inte begränsat till garantier om tillfredsställande kvalitet, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål med avseende på tjänster och annat material. Om något innehåll på denna webbplats strider mot gällande lagar i ett annat land är webbplatsen inte avsedd att vara tillgänglig för personer från det landet och personer som omfattas av dessa lagar har inte rätt att använda våra tjänster om de inte kan bevisa att deras användning av tjänsterna inte strider mot lagen. Dessa Användarvillkor är underkastade gällande lokala lagar och föreskrifter och tvister som uppstår i samband med dessa ska lösas enligt dessa lagar.