Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Hållbarhet / Ett ansvarsfullt företag
Hållbarhet_header_3.jpg

Ett ansvarsfullt företag

God affärsetik och tydliga principer för regelefterlevnad är kärnan i Arjos långsiktiga affärsrelationer. Vår ambition är att påverka andra aktörer att medverka till utveckling av en rättvis global marknad. Arjo gör affärer över hela världen och har ett stort nätverk av leverantörer och affärspartners. Vi ställer samma höga krav på dem som på vår egen verksamhet, och har nolltolerans mot alla typer av korruption, bedrägerier och mutor.
Arjo.devices.800.jpg

Nolltolerans mot korruption, bedrägerier och mutor

Arjo har ett anti-korruptionsdirektiv som klargör Arjos ståndpunkt om anti-korruption under uppförandekoden, och en uppsättning praktiska, etiska riktlinjer för att ge exempel på acceptabelt beteende och god praxis. Dessa dokument kommuniceras till alla anställda och de inkluderar definitioner och nyckelprinciper i frågor om hur gåvor, gästfrihet, belöningar och andra förmåner i verksamheten kan användas, inklusive hur intressekonflikter kan undvikas.

Arjo.Malmö town.800.jpg

Visselblåsarfunktion

Arjos visselblåsardirektiv ger övergripande vägledning för rapportering av incidenter. Anställda kan via en anonym visselblådartjänst eller genom att använda de interna rapporteringskanalerna, rapportera incidenter vid misstanke om eventuella brott mot lagar och förordningar. Även kunder, underleverantörer och andra intressenter kan anmäla anonymt genom vår visselblådartjänst, som hanteras av vår externa partner WhistleB Whistleblower Centre. Alla incidenter och korrigerande åtgärder hanteras i enlighet med utredningens riktlinjer.

Arjo.Arjo showroom800-500.jpg

Kvalitet och säkerhet

För att möta de allt hårdare regelkraven inom medicinteknikbranschen arbetar vi ständigt med att utvärdera och förbättra produkter och processer. Vi följer lokala och regionala regler på de marknader där vi är verksamma, och de tre viktigaste är:

  • EU Medical Device Regulation (MDR)
  • US Food and Drug Administration (FDA)
  • Health Canada Medical Device Regulation

Våra kvalitetsledningssystem är certifierade enligt standarderna ISO 9001:2015 och ISO 13485:2016.

Arjo.Cecilia.800.jpg

Styrningsprocess

Arjos styrelse godkänner uppförandekoden och den affärsetiska policyn, som anger det organisatoriska ramverket för affärsetik i Arjo, och övervakar regelbundet efterlevnaden. Arjos affärsetiska arbete är organiserat enligt principen om tre försvarslinjer, som inkluderar de olika rollerna ägande, kontroll och rådgivning samt försäkran. Alla chefer inom linjeledningen står för den första försvarslinjen och den andra försvarslinjen tillhandahålls av det juridiska och affärsetiska teamet. Den tredje linjen består av externa revisionsförfaranden. Koncerledningen ansvarar för implementering och antagande av uppförandekoden och den affärsetiska policyn, inklusive fastställande och översyn av mål för förbättringar. Stora affärsetiska risker inklusive mutor och korruptionsrisker identifieras i regelbundet utförda riskbedömningar. VD:n är ordförande i Arjos Business Compliance Committee, som har till uppgift att säkerställa att företaget gör affärer på högsta etiska nivå, och följer de lagar, regelverk och standarder som gäller i de länder där vi är verksamma.

 

Kommittén höll fyra protokollförda möten under 2021. En global funktion hanterar leverantörsrevisioner, med hjälp av en godkännandeprocess för alla nya leverantörer samtidigt som den kontinuerligt granskar alla leverantörer. Dessutom måste alla leverantörer och affärspartners som ska arbeta med Arjo skriva under och följa en anpassad uppförandekod.

ARJOnurse.800.jpg

Mål, aktiviteter och utfall

I Arjo Sustainability Framework 2030 har vi identifierat ett antal nyckelmål i vårt arbete med att vara ett ansvarsfullt företag. Läs mer om specifika mål, aktiviteter och aktuellt utfall samt hur vi styr våra insatser.

Stödjer UN Sustainable Developments Goals

Genom vårt arbete med att vara ett ansvarsfullt företag stödjer vi flera av FN:s hållbara utvecklingsmål: Anständigt arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och Fredliga och inkluderande samhällen.
Slide1.JPG