Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Hållbarhet / Ett ansvarsfullt företag / ansvarsfullt-tabell
Arjo.Handshake_220.jpg

Ett ansvarsfullt företag

 
Mål för 2030  Nyckelaktiviteter Status 2020
Uppförandekod    
 • 100% av anställda ska utbildas i Arjos uppförandekod
 • Digital och fysisk utbildning är tillgänglig för alla anställda, och repeteras regelbundet
 • I ett antal länder (där lagen tillåter) är uppförandekoden en del i utvalda individers anställningsavtal
 • 86 % av nyanställda under 2021 har genomgått utbildningen
Affärsetik    
 • Alla chefer och deras team ska förstå och agera enligt Arjos policys och direktiv för affärsetik
 • Vidareutbildning av alla chefer och deras team baserat
  på den policy för affärsetik som togs fram under 2020
 • I utbildningen ingår genomgång av regler kring anti-korruption, konkurrensrätt, export och sanktioner samt
  visselblåsning
 • Implementering och utbildning har genomförts enligt plan
Incidenter och visselblåsning    
 • Alla anställda ska rapportera eller anmäla oro om ett allvarligt missförhållande kan misstänkas, förhindras eller korrigeras
 • Arjos externa partners ska ges samma
  möjlighet att rapportera eller anmäla
  missförhållanden
 • Upprättande av ett globalt system för visselblåsning med löpande utbildning av anställda inom processen för uppförandekoden1
 • Reglerna kring utredning och rapportering har förtydligats
 • Av de ärenden som inkommit har ett fallit under kategorin bedrägeri. En anställd har fått lämna bolaget då agerandet varit i strid med regler och uppförandekod. Den anställde hade ingen ledande befattning och ärendet hade inte väsentlig påverkan på bolagets verskamhet
 • Arjos system för visselblåsning har öppnats upp för externa partners
Fördjupad utbildning och riskanalys    
 • Hela säljorganisationen ska jobba aktivt med att förebygga och upptäcka affärsetiska risker, både utifrån ett globalt perspektiv och baserat på lokala riskanalyser på arbetsplatsen
 • Fördjupad dilemmabaserad utbildning med samtliga ledningsgrupper inom säljorganisationen
 • Framtagning av lokala riskanalyser
 • Drygt 200 personer från 28 ledningsgrupper i den globala
  säljorganisationen har deltagit i den fördjupade utbildningen
  samt vid framtagning av lokala riskanalyser
Hög etik bland affärspartners    
 • Alla Arjos affärspartners ska genomlysas och granskas enligt en särskilt framtagen process2
 • I högriskregioner ska en mer detaljerad process genomföras med hjälp av ett specifikt gransknings- och övervakningsverktyg
 • Upprättatande av process för genomlysning och granskning
 • Etablering av system med ambassadörer inom inom
  affärsetik för att stödja den lokala organisationen i
  högriskregioner
 • Processen för genomlysning och granskning av distributörer och mellanhänder har under året testats och utvärderats. Utfallet var positivt och bekräftade att processen fungerar.
Utvärdering av leverantörer    
 • 90 % av totalt inköp ska göras från leverantörer som skrivit under vår anpassade uppförandekod för leverantörer och affärspartners och affärspartners
 • Kontinuerlig revision av leverantörer och affärspartners
 • 95 % av vårt totala inköp görs från leverantörer och affärspartners som undertecknat vår anpassade uppförandekod
 • Under 2021 genomfördes 31 revisioner av leverantörer. Pandemin orsakade förseningar även i år men återstoden av planerade revisioner från 2020 genomfördes, och återstoden från 2021 kommer att genomföras under 2022
Styrning    
Arjos styrelse godkänner uppförandekoden och följer löpande upp efterlevnad. Arjos koncernledning ansvarar för implementering och efterlevnad av uppförandekoden, inklusive att fastställa och granska mål för förbättring. VD är ordförande i Arjos kommitté för affärsetik, som har till uppdrag att säkerställa att bolaget genomför affärer på högsta etiska nivå, och följer gällande lagar, regelverk och standarder i de länder där vi är verksamma. Kommittén hade fyra protokollförda möten under 2021. Granskning av leverantörer hanteras i en global funktion, med en godkännandeprocess för alla nya leverantörer samt kontinuerlig granskning av samtliga leverantörer. Dessutom ska leverantörer och affärspartners underteckna och följa en anpassad uppförandekod för att få samarbeta med Arjo.
*För fullständig information, se Arjos Årsredovisning 2021