Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / O nas / Zrównoważony rozwój / Odpowiedzialna firma
Hållbarhet_header_3.jpg

Odpowiedzialna firma

Dobrze zdefiniowane zasady etyki w biznesie i zgodności z przepisami są podstawą długoterminowych relacji biznesowych Arjo. Naszą ambicją jest wywieranie wpływu na innych interesariuszy w zakresie przyczyniania się do rozwoju uczciwego globalnego rynku. Arjo prowadzi działalność na całym świecie i ma szeroką sieć dostawców i partnerów biznesowych. Stawiamy im te same wysokie wymagania, co we własnej działalności, i nie tolerujemy żadnych form korupcji, oszustw ani przekupstwa.
Arjo.devices.800.jpg

Zero tolerancji dla korupcji, oszustw i łapownictwa

W Arjo obowiązuje dyrektywa antykorupcyjna, która wyjaśnia stanowisko firmy w sprawie przeciwdziałania korupcji zgodnie z kodeksem postępowania oraz praktyczny zestaw wytycznych dotyczących etyki, aby przedstawić przykłady akceptowalnego zachowania i zasad dobrej praktyki. Dokumenty te są przekazywane wszystkim pracownikom i obejmują definicje oraz najważniejsze zasady dotyczące prezentów i zaproszeń, nagród i innych korzyści oraz sposobów na uniknięcie konfliktu interesów.

Arjo.Malmö town.800.jpg

Usługa zgłaszania nieprawidłowości

Dyrektywa Arjo w sprawie zgłaszania nieprawidłowości zawiera ogólne wytyczne dotyczące zgłaszania incydentów. Poprzez usługę anonimowego zgłaszania nieprawidłowości lub za pośrednictwem kanałów wewnętrznych pracownicy mogą zgłaszać wszelkie podejrzenia dotyczące naruszenia przepisów i regulaminów. Ponadto klienci, partnerzy i inne zainteresowane strony mogą anonimowo zgłaszać nieprawidłowości za pośrednictwem naszej usługi obsługiwanej przez zewnętrznego partnera WhistleB Whistleblower Centre. Sposób postępowania z incydentami oraz działania naprawcze są uregulowane zasadami prowadzenia postępowań wyjaśniających.

Arjo.Arjo showroom800-500.jpg

Jakość i bezpieczeństwo

Aby sprostać coraz surowszym wymogom przepisów obowiązujących w branży wyrobów medycznych, nieustannie skupiamy się na ocenie i doskonaleniu naszych produktów i procesów. Przestrzegamy lokalnych i regionalnych przepisów na obsługiwanych przez nas rynkach, z których trzy najważniejsze to:

  • Rozporządzenie UE w sprawie wyrobów medycznych (MDR)
  • Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA)
  • Przepisy Health Canada dot. wyrobów medycznych

Nasze systemy zarządzania jakością posiadają certyfikaty zgodności z normami ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016.

Arjo.Cecilia.800.jpg

Ład korporacyjny

Rada Dyrektorów Arjo zatwierdza Kodeks postępowania i politykę etyki w biznesie, która określa ramy organizacyjne etyki w biznesie w Arjo; Rada regularnie monitoruje przestrzeganie przepisów. Działania Arjo w zakresie etyki w biznesie są zorganizowane zgodnie z trzema liniami obrony, które obejmują trzy różne role: własności, kontroli i doradztwa oraz asekuracji. Wszyscy kierownicy w ramach kierownictwa liniowego formują pierwszą linię obrony, a druga linia obrony jest dziełem zespołów Legal i Ethics. Trzecia linia obejmuje procedury audytu zewnętrznego. Zespół kierowniczy Arjo jest odpowiedzialny za wdrożenie i przyjęcie Kodeksu postępowania oraz polityki etyki w biznesie, w tym za określenie i weryfikację celów do poprawy. W regularnie wykonywanej ocenie ryzyka identyfikowane są poważne zagrożenia dla etyczności biznesu, w tym ryzyko przekupstwa i korupcji. CEO jest przewodniczącym Business Compliance Committee w Arjo czyli komisji, której zadaniem jest zapewnienie, że firma prowadzi działalność na najwyższym poziomie etycznym i przestrzega przepisów, ograniczeń legislacyjnych oraz norm obowiązujących w krajach, w których prowadzimy działalność.

 

W 2021 r. komisja odbyła cztery protokołowane zebrania. Funkcja globalna zarządza audytami dostawców poprzez weryfikację wszystkich nowych dostawców i jednoczesne audytowanie wszystkich pozostałych dostawców. Ponadto wszyscy dostawcy i partnerzy biznesowi, którzy chcą współpracować z Arjo, są zobowiązani do podpisania i przestrzegania Kodeksu postępowania, który jest dostosowywany dla każdego z nich.

ARJOnurse.800.jpg

Cele, działania i wynik

W ramach zrównoważonego rozwoju Arjo 2030 określiliśmy szereg kluczowych celów naszej pracy na rzecz odpowiedzialnej firmy. Dowiedz się więcej o konkretnych celach, działaniach i bieżących wynikach, a także o tym, gdzie kierujemy nasze zaangażowanie.

Wspieramy cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju

W ramach realizowanych przez nas działań na rzecz odpowiedzialności w biznesie wspieramy kilka Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ: godna praca i wzrost gospodarczy oraz pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.
Slide1.JPG

Strona zawiera materiały przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów z branży medycznej lub farmaceutycznej (przedstawiciele zawodów medycznych, w tym pracownicy aptek, laboratoriów diagnostycznych, podmiotów leczniczych, itp.).

Jeżeli nie jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej zaznacz to w odpowiedzi poniżej. W przeciwnym razie uzyskasz dostęp do materiałów niedopuszczalnych dla Ciebie ze względu na obowiązujące przepisy prawa dotyczące reklamy wyrobów medycznych.

Nie jestem profesjonalistą
Kontakt