Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / O nas / Legal / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dane komunikacyjne oraz dane dotyczące użycia
Uzyskiwanie dostępu do naszej strony za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych wiąże się z technicznym generowaniem danych komunikacyjnych (np. adresu IP) lub danych dotyczących użycia (np. informacji o rozpoczęciu i zakończeniu dostępu oraz jego zakresie, a także informacji dotyczących wykorzystywanych usług telekomunikacyjnych), które to dane mogą być powiązane z danymi osobowymi. O ile zajdzie absolutna konieczność gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych telekomunikacyjnych i danych dotyczących użycia, będzie się to odbywać zgodnie ze stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności danych.

Automatyczne gromadzenie danych nieosobowych
Gdy użytkownicy odwiedzają nasze strony internetowe, możemy gromadzić automatycznie (tj. nie za pośrednictwem rejestracji) dane nieosobowe (takie jak rodzaj używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, nazwa domeny, z której nastąpiło przekierowanie, liczba wizyt, średni czas trwania wizyty bądź wyświetlone strony). Możemy używać tych danych i udostępniać je naszym podmiotom zależnym na całym świecie do celów monitorowania atrakcyjności naszych stron internetowych oraz ulepszenia ich działania lub zawartości.

Bezpieczeństwo
Aby chronić dane osobowe swoich klientów przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją oraz nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem, firma Arjo korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Łącza do innych stron internetowych
Strony internetowe firmy Arjo zawierają łącza do innych stron internetowych. Firma Arjo nie odpowiada za praktyki innych firm w zakresie ochrony prywatności ani za treści zawarte na innych stronach internetowych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych — osoby upoważnione do kontaktu w imieniu Kontrahentów
Zarówno firma Arjo AB (publ), jak i spółki z jej grupy (dalej: „Arjo”) często otrzymują dane kontaktowe osób upoważnionych do kontaktu w imieniu dostawców, klientów i innych aktualnych lub potencjalnych kontrahentów (dalej: „Kontrahenci”). Dane kontaktowe są przekazywane albo przez samą osobę upoważnioną do kontaktu, albo przez odpowiedniego Kontrahenta. Odpowiednia spółka Arjo będzie przetwarzać te dane kontaktowe (w tym dane osobowe), w związku z czym będzie Administratorem tych danych osobowych — zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), tj. Rozporządzeniu (UE) 2016/679.

Dane osobowe osób upoważnionych do kontaktu będą przetwarzane w celu skontaktowania się z odpowiednim Kontrahentem, a także w celu wypełnienia innych naszych zobowiązań wynikających z umowy zawartej z danym Kontrahentem. Będziemy również wykorzystywać dane osobowe do wysyłania danemu Kontrahentowi materiałów marketingowych i ankiet. Przetwarzanie przez nas danych osobowych osoby upoważnionej do kontaktu jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Arjo, które naszym zdaniem nie pozostają w konflikcie z podstawowymi prawami i wolnościami osób, których te dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane przez nas w odniesieniu do osób upoważnionych do kontaktu to dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa stanowiska, adres e-mail, numer telefonu i inne potencjalne dane kontaktowe podane przez daną osobę z własnego wyboru.

Dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim przez odpowiednie osoby z naszych działów sprzedaży i marketingu, lecz również przez osoby z naszego działu finansowego w zakresie związanym z fakturowaniem. Dane osobowe będą również przetwarzane przez zewnętrznych partnerów informatycznych (w zakresie hostingu, wsparcia i innych usług informatycznych) oraz podmioty pomagające Arjo w realizacji usług marketingowych i badań ankietowych.

Dane osobowe mogące występować w e-mailach, zapisanych dokumentach itp. będą z konieczności automatycznie przetwarzane w naszych systemach informatycznych.

Każda osoba upoważniona do kontaktu w imieniu któregokolwiek z naszych Kontrahentów może w dowolnej chwili skontaktować się z nami pod adresem dataprivacy@arjo.com, aby uzyskać więcej informacji w razie pytań dotyczących przetwarzania jej danych osobowych.

Arjo będzie przechowywać dane osobowe dotyczące osoby upoważnionej do kontaktu tak długo, jak osoba ta będzie upoważniona do kontaktu przez któregokolwiek z naszych Kontrahentów.

Każda osoba upoważniona do kontaktu w imieniu któregokolwiek z naszych Kontrahentów ma prawo w dowolnej chwili zażądać dostępu do wszelkich posiadanych przez Arjo danych osobowych dotyczących tej osoby, uzyskać potwierdzenie ich istnienia, dowiedzieć się o ich treści i pochodzeniu, zweryfikować ich dokładność, a także zażądać ich aktualizacji lub korekty. W pewnych okolicznościach osoba ta może również zażądać usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwić się ich przetwarzaniu lub zażądać przekazania danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego innemu Administratorowi danych osobowych.

Osoba uważająca, że nie przetwarzamy jej danych osobowych w sposób prawidłowy, ma prawo i możliwość zwrócenia się ze swoimi uwagami do Szwedzkiego Urzędu Ochrony Danych (Integritetsskyddsmyndigheten).


Jeśli chcesz porozmawiać z Arjo na temat swoich danych, skontaktuj się z nami .