Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / O nas / Legal / Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

1. Zakres

1.1 Korzystanie z niniejszych stron internetowych udostępnianych przez Arjo i (lub) jej spółki zależne („Arjo”), zwanych dalej „Stroną Internetową Arjo”, jest dozwolone wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków użytkowania. Niniejsze Warunki użytkowania mogą być zmieniane, modyfikowane lub zastępowane przez inne warunki i postanowienia, na przykład regulujące zakup produktów i usług. Zalogowanie się na Stronie Internetowej Arjo lub — jeśli logowanie nie jest wymagane — wejście na Stronę Internetową Arjo oznacza zaakceptowanie obowiązujących w tym czasie Warunków użytkowania.

2. Usługi

2.1 Strona Internetowa Arjo zawiera określone informacje, oprogramowanie oraz ewentualnie powiązaną dokumentację do wyświetlania i pobierania.

2.1 Strona Internetowa Arjo zawiera określone informacje, oprogramowanie oraz ewentualnie powiązaną dokumentację do wyświetlania i pobierania.

3. Rejestracja, hasło

3.1 Niektóre podstrony Strony Internetowej Arjo mogą być zabezpieczone hasłem. Ze względu na bezpieczeństwo transakcji biznesowych dostęp do tych stron mogą uzyskać tylko zarejestrowani użytkownicy. Firma Arjo zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji dowolnemu Użytkownikowi. W szczególności firma Arjo zastrzega sobie prawo do zmiany podstron, do których wcześniej był nieograniczony dostęp, na strony wymagające rejestracji. Firma Arjo ma prawo, w każdym czasie i bez podawania przyczyn, odmówić Użytkownikowi prawa dostępu do obszaru chronionego hasłem poprzez zablokowanie jego Danych Użytkownika (zgodnie z definicją poniżej).

3.2 W celu rejestracji Użytkownik podaje dokładne informacje, a w przypadku gdy informacje te z czasem ulegną zmianie, poinformuje o tym Arjo (w miarę możliwości online) bez zbędnej zwłoki. Użytkownik powinien upewnić się, że adres e-mail podany firmie Arjo jest aktualny i jest adresem, pod którym można się z nim skontaktować.

3.3 Podczas rejestracji Użytkownik otrzyma kod dostępu, składający się z identyfikatora użytkownika oraz hasła („Dane Użytkownika”). Podczas pierwszego logowania Użytkownik powinien zmienić hasło otrzymane od firmy Arjo na hasło znane wyłącznie jemu. Dane Użytkownika pozwalają Użytkownikowi na przeglądanie lub zmianę swoich danych, w tym na wycofanie zgody na przetwarzanie danych.

3.4 Użytkownik zapewnia, że Dane Użytkownika nie będą dostępne dla osób trzecich i ponosi odpowiedzialność za wszystkie transakcje i inne działania przeprowadzone pod jego Danymi Użytkownika. Po zakończeniu każdej sesji online Użytkownik powinien wylogować się ze stron internetowych zabezpieczonych hasłem. W przypadku gdy Użytkownik poweźmie informacje o nadużyciu jego Danych Użytkownika przez osoby trzecie powinien niezwłocznie powiadomić o tym firmę Arjo na piśmie bądź, w zależności od okoliczności, za pomocą poczty elektronicznej.

3.5 Po otrzymaniu zgłoszenia nadużycia, o którym mowa w punkcie 3.4, firma Arjo zablokuje tym Danym Użytkownika dostęp do obszaru zabezpieczonego hasłem. Ponowny dostęp Użytkownika do strony będzie możliwy na wniosek wystosowany do firmy Arjo lub po ponownej rejestracji.

3.6 Użytkownik może w dowolnym czasie wystąpić z pisemną prośbą o usunięcie swoich danych rejestracyjnych pod warunkiem, że ich usunięcie nie uniemożliwi należytego wykonywania zobowiązań umownych. Po otrzymaniu takiej prośby firma Arjo usunie wszystkie dane użytkownika oraz inne zgromadzone dane Użytkownika umożliwiające jego identyfikację, gdy tylko te dane nie będą dłużej potrzebne.

4. Prawa do korzystania z informacji, oprogramowania i dokumentacji

4.1 Korzystanie z wszelkich informacji, oprogramowania oraz dokumentacji dostępnych za pośrednictwem Strony Internetowej Arjo podlega niniejszym Warunkom użytkowania, a w przypadku aktualizacji informacji, oprogramowania lub dokumentacji — stosownym warunkom licencji uzgodnionym wcześniej z firmą Arjo. Oddzielnie uzgodnione warunki licencji są nadrzędne w stosunku do niniejszych Warunków użytkowania.

4.2 Firma Arjo przyznaje Użytkownikowi niewyłączne i niezbywalne prawo do korzystania z informacji, oprogramowania oraz dokumentacji dostępnych za pośrednictwem Strony Internetowej Arjo w uzgodnionym zakresie lub, w przypadku braku takiego uzgodnienia, do celu, w jakim zostały one udostępnione przez firmę Arjo.

4.3 Oprogramowanie w postaci kodu obiektowego jest udostępniane bezpłatnie. Nie ma obowiązku udostępniania kodu źródłowego. Nie dotyczy to kodu źródłowego oprogramowania typu open source, którego warunki licencyjne są nadrzędne w stosunku do niniejszych Warunków użytkowania, w przypadku przeniesienia oprogramowania typu open source, którego warunki licencyjne wymagają udostępnienia kodu źródłowego. W takim przypadku firma Arjo udostępni kod źródłowy za opłatą pokrywającą koszty.

4.4 Użytkownikowi nie wolno w żadnym momencie rozprowadzać informacji, oprogramowania i dokumentacji do stron trzecich ani wypożyczać ich czy udostępniać w jakikolwiek inny sposób. Użytkownik nie może modyfikować oprogramowania i dokumentacji ani demontować, poddawać inżynierii wstecznej czy też dekompilować oprogramowania ani jego części. Użytkownik może wykonać jedną kopię zapasową oprogramowania, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia przyszłego użytkowania.

4.5 Informacje, oprogramowanie i dokumentacja są chronione prawami autorskimi, międzynarodowymi aktami prawnymi dotyczącymi praw autorskich oraz innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wspomnianych przepisów prawa i w szczególności nie może usuwać żadnych kodów alfanumerycznych, oznaczeń ani uwag o prawach autorskich z informacji, oprogramowania lub dokumentacji.

5. Własność intelektualna

5.1 Bez względu na konkretne postanowienia zawarte w punkcie 4 niniejszych warunków, informacje, nazwy handlowe oraz inne treści zawarte na Stronie Internetowej Arjo nie mogą być zmieniane, kopiowane, powielane, sprzedawane, wypożyczane, wykorzystywane, uzupełniane lub używane w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Arjo.

5.2 Z wyjątkiem praw do używania lub innych praw wyraźnie przyznanych w niniejszym dokumencie, Użytkownikowi nie są przyznawane żadne inne prawa, w szczególności do nazwy firmy lub praw własności intelektualnej, np. do patentów, znaków handlowych lub wzorów użytkowych.

6. Obowiązki Użytkownika

6.1 Podczas użytkowania Strony Internetowej Arjo Użytkownik nie może:

  • łamać praw własności intelektualnej lub jakiejkolwiek innej własności;
  • wysyłać na serwer treści zawierających wirusy, tzw. konie trojańskie lub jakiekolwiek inne programy mogące uszkodzić dane; 
  • przesyłać, przechowywać lub wysyłać na serwer hiperłączy lub treści, do używania których Użytkownik nie ma żadnych praw, w szczególności jeśli takie hiperłącza lub treści łamią obowiązek zachowania poufności lub są nielegalne ani 
  • rozpowszechniać treści reklamowych (tzw. spamu) lub nieprawdziwych ostrzeżeń o wirusach bądź wadach ani podobnych materiałów, a także nakłaniać do wzięcia udziału w loteriach, systemach sprzedaży piramidalnej, łańcuszkach korespondencyjnych, piramidach finansowych ani podobnych działaniach.

6.2 Firma Arjo może w dowolnym momencie odmówić dostępu do Strony Internetowej Arjo, w szczególności gdy Użytkownik naruszy jakiekolwiek zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków użytkowania.

7. Hiperłącza

7.1 Strona Internetowa Arjo może zawierać hiperłącza do stron internetowych innych firm. Firma Arjo nie ma żadnej kontroli nad informacjami zawartymi na tych stronach i nie jest odpowiedzialna za treści i informacje prezentowane na nich, nie ponosi więc żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach i nie składa żadnych oświadczeń ani nie popiera tych stron internetowych lub ich treści jako swoich własnych. Użytkownik korzysta z tych stron wyłącznie na własne ryzyko.

8. Odpowiedzialność za błędy prawne i rzeczowe

8.1 Wszelkie informacje, oprogramowanie i dokumentacja są udostępniane bez żadnych opłat. Firma Arjo wyłącza swoją wszelką odpowiedzialność za błędy prawne i rzeczowe informacji, oprogramowania i dokumentacji, zwłaszcza w odniesieniu do poprawności, braku wad lub braku roszczeń, praw osób trzecich, kompletności i (lub) przydatności do określonego celu, z wyjątkiem przypadków, w których doszło do wykroczenia umyślnego lub oszustwa, a także obrażeń ciała lub śmierci.

8.2 Informacje mogą zawierać ogólne opisy możliwości technicznych poszczególnych produktów, które w określonych przypadkach mogą nie być dostępne (np. z powodu zmian produktu). Wymagane działanie produktu powinno więc zawsze zostać obustronnie uzgodnione w momencie zakupu.

9. Pozostałe zobowiązania, wirusy

9.1 Dalsza odpowiedzialność Arjo jest wykluczona, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Z wyjątkiem śmierci lub obrażeń ciała wynikających z zaniedbania, firma Arjo i hosty strony niniejszym wyłączają swoją odpowiedzialność z tytułu wszelkich ewentualnych roszczeń, strat, żądań lub szkód w odniesieniu do wszelkich informacji i (lub) usług świadczonych na naszej stronie internetowej, w tym m.in. strat lub szkód bezpośrednich, pośrednich, incydentalnych lub następczych, odszkodowań z tytułu szkody albo utraty zysków lub danych — będących następstwem naruszenia umowy lub gwarancji, popełnienia czynu niedozwolonego lub deliktu (w tym zaniedbania), odpowiedzialności za produkt lub powstałych w inny sposób.

9.2 Mimo że firma Arjo dokłada wszelkich starań, aby Strona Internetowa Arjo nie zawierała wirusów, nie może zagwarantować, że jest ona wolna od wirusów. Dla własnej ochrony Użytkownik powinien podjąć niezbędne kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa.

10. Kontrola eksportu

10.1 Eksport pewnych informacji, oprogramowania i dokumentacji może podlegać kontroli, np. ze względu na ich naturę, zamierzony użytek lub przeznaczenie. Użytkownik powinien ściśle przestrzegać regulacji eksportowych dotyczących informacji, oprogramowania i dokumentacji. W szczególności dotyczy to regulacji UE oraz przepisów prawa poszczególnych krajów członkowskich, a także Stanów Zjednoczonych.

10.2 Na prośbę Użytkownika firma Arjo udzieli instrukcji, gdzie należy się zwrócić w celu uzyskania szczegółowych informacji.

11. Ochrona prywatności danych

Podczas gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych Użytkownika Strony Internetowej Arjo umożliwiających jego identyfikację firma Arjo jest zobowiązana do przestrzegania stosownych przepisów prawa o ochronie prywatności danych oraz zapisów zawartych w Polityce prywatności danych na Stronie Internetowej Arjo (łącze), dostępnej za pomocą hiperłącza na Stronie Internetowej Arjo.

12. OŚWIADCZENIE

12.1 Strona internetowa Arjo zawiera informacje o produktach, które mogą nie być dostępne w danym kraju, a jeśli są dostępne, to oznacza, że zostały zatwierdzone lub zaakceptowane przez państwowy organ regulacyjny pod względem zgodności z zaleceniami i ograniczeniami obowiązującymi w różnych krajach. W każdym kraju obowiązują określone prawa, przepisy i praktyki medyczne regulujące przekazywanie informacji medycznych lub innych informacji o wyrobach medycznych w Internecie. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być interpretowana jako reklama lub promocja jakiegokolwiek produktu, który nie jest dozwolony przez prawo kraju, w którym zamieszkuje czytelnik.

13. Sąd właściwy, prawo właściwe

13.1 Strona Internetowa Arjo jest obsługiwana i administrowana przez podmioty z siedzibą Szwecji. Usługi i materiały na tej stronie internetowej są świadczone na zasadzie „tak jak są” i Arjo oraz hosty tej strony wyraźnie wyłączają wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w zakresie dozwolonym przez prawo, w tym między innymi gwarancję zadowalającej jakości, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, w odniesieniu do tych usług i wszelkich materiałów. Jeśli cokolwiek na tej stronie jest interpretowane jako sprzeczne z prawem obowiązującym w którymś kraju, to oznacza, że dana strona nie jest przeznaczona dla osób pochodzących z tego kraju i wszystkie osoby, które podlegają temu prawu, nie są uprawnione do korzystania z naszych usług, chyba że mogą nas przekonać, że będzie to zgodne z prawem. Wszelkie spory dotyczące niniejszych Warunków użytkowania podlegają obowiązującym lokalnym przepisom prawa.

Strona zawiera materiały przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów z branży medycznej lub farmaceutycznej (przedstawiciele zawodów medycznych, w tym pracownicy aptek, laboratoriów diagnostycznych, podmiotów leczniczych, itp.).

Jeżeli nie jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej zaznacz to w odpowiedzi poniżej. W przeciwnym razie uzyskasz dostęp do materiałów niedopuszczalnych dla Ciebie ze względu na obowiązujące przepisy prawa dotyczące reklamy wyrobów medycznych.

Nie jestem profesjonalistą
Kontakt