Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / O nas / Zrównoważony rozwój / Przejrzysty ład korporacyjny przynosi efekty
Hållbarhet_header_5.jpg

Przejrzysty ład korporacyjny przynosi efekty

Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są realizowane w ramach procesu obejmującego wszystkie szczeble działalności firmy.

  • CEO i zespół kierowniczy Arjo ponoszą ogólną odpowiedzialność za plan zrównoważonego rozwoju oraz decydują o celach, udzielają wskazówek, oceniają zgłoszone wyniki, określają elementy wymagające poprawy oraz wdrażają plany i działania w całej organizacji. Działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju operacyjnie kieruje EVP HR & Sustainability.
  • Rada Dyrektorów Arjo regularnie otrzymuje informacje o aktualnym stanie, realizacji celów i planach na przyszłość, a także dwa razy w roku ocenia i przekazuje informacje do programu zrównoważonego rozwoju.
  • Zespoły interdyscyplinarne są odpowiedzialne za kierowanie projektami, osiąganie celów i dalsze działania.
  • Kierownicy liniowi są odpowiedzialni za to, aby ich pracownicy rozumieli nasz Kodeks postępowania i program zrównoważonego rozwoju oraz przestrzegali tych dokumentów.
  • Wewnętrzne gromadzenie danych stanowi podstawę raportowania. Od 2022 r. sprawozdawczość będzie zgodna z Globalną Inicjatywą Sprawozdawczą (GRI).

Jakość i zgodność z przepisami

Jakość i zgodność z przepisami
Bezpieczeństwo i poprawne działanie wyrobów medycznych nadzorowane jest przez kilka różnych instytucji.

Ważne jest, aby firma Arjo przestrzegała przepisów obowiązujących na rynkach, na których sprzedawane są nasze produkty.

Funkcja sygnalisty

Przykładamy dużą wagę do wczesnego rozpoznawania ewentualnych nieprawidłowości. Zachęcamy pracowników do zgłaszania wszelkich sytuacji, kiedy mają dowody lub podejrzenia dotyczące korupcji lub innych etycznie niedozwolonych działań. Klienci, podwykonawcy i inne zainteresowane strony mogą również zgłaszać swoje obawy anonimowo, korzystając z naszego kanału do zgłaszania nieprawidłowości, zarządzanego przez zewnętrzną firmę WhistleB Whistleblowing Centre.

Ten kanał komunikacyjny jest dostępny z dowolnego urządzenia, również na smartfonie.

Cyberbezpieczeństwo

Firma Arjo jest uzależniona od infrastruktury informatycznej i jej otoczenia, dlatego jest narażona na ryzyko cyberataków i wszelkiego rodzaju naruszeń bezpieczeństwa danych.

W celu złagodzenia wszystkich potencjalnych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa Arjo aktywnie wykorzystuje ocenę zagrożeń dla swojej infrastruktury informatycznej i danych wrażliwych i testuje te zagrożenia, a nasz ład korporacyjny ułatwia zarządzanie cyberbezpieczeństwem. Obejmuje to ogólne środki kontroli IT (ITGC) czyli środki operacyjne i procedury monitorowania naruszeń danych i cyberataków oraz reagowania na nie. Co roku Arjo przeprowadza wewnętrzne i zewnętrzne kontrole bezpieczeństwa, oceny podatności i testy penetracyjne w celu ciągłej analizy ryzyka oraz adaptacji i zabezpieczania naszych systemów, procesów i danych. Wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych, a szkolenie dla nowych pracowników jest częścią procesu przyjmowania do pracy.

Firma Arjo zobowiązuje się do poszanowania poufności, integralności i dostępności przetwarzanych przez siebie danych osobowych wszystkich osób oraz do ochrony tych danych za pomocą polityki i środków kontroli technicznej. Polityka Arjo dot. zgodności z przepisami o ochronie danych opisuje, w jaki sposób należy postępować z danymi osobowymi, aby zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, tj. RODO, HIPAA i COPPA. Firma Arjo przygotowuje się do certyfikacji ISO 27001 w ciągu najbliższych dwóch lat.

Nasze polityki i dyrektywy

Strona zawiera materiały przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów z branży medycznej lub farmaceutycznej (przedstawiciele zawodów medycznych, w tym pracownicy aptek, laboratoriów diagnostycznych, podmiotów leczniczych, itp.).

Jeżeli nie jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej zaznacz to w odpowiedzi poniżej. W przeciwnym razie uzyskasz dostęp do materiałów niedopuszczalnych dla Ciebie ze względu na obowiązujące przepisy prawa dotyczące reklamy wyrobów medycznych.

Nie jestem profesjonalistą
Kontakt