Velg land eller region

Du er i Norway (Norsk)
Start / Om oss / Juridisk / Vilkår for bruk

Vilkår for bruk

1. Omfang

1.1 Bruk av disse nettsidene fra Arjo og/eller dets datterselskaper («Arjo»), «Arjos nettsted», er tillatt bare på grunnlag av disse vilkårene for bruk. Disse vilkårene for bruk kan bli endret eller erstattet med andre vilkår, f.eks. for kjøp av varer og tjenester. Når du logger deg inn, eller hvis innlogging ikke er påkrevd, godtar du gjennom å begynne å bruke Arjos nettsted disse vilkårene for bruk i sin aktuelle utgave.

2. Tjenester

2.1 Arjo tilbyr på Arjos nettsted spesifikk informasjon og programvare og eventuelt tilknyttet dokumentasjon som kan ses eller lastes ned.

2.1 Arjo tilbyr på Arjos nettsted spesifikk informasjon og programvare og eventuelt tilknyttet dokumentasjon som kan ses eller lastes ned.

3. Registrering, passord

3.1 Noen sider på Arjos nettsted kan være passordbeskyttet. Av hensyn til forretningstransaksjonenes sikkerhet får bare registrerte brukere adgang til disse sidene. Arjo forbeholder seg retten til å nekte enhver bruker å registrere seg. Arjo forbeholder seg særlig retten til å bestemme at visse områder som tidligere var fritt tilgjengelige, skal underlegges registrering. Arjo har til enhver tid og uten opplysningsplikt rett til å nekte brukeren adgang til det passordbeskyttede området ved å blokkere vedkommendes brukerdata (jf. nedenstående definisjon).

3.2 Når brukeren registrerer seg, skal vedkommende gi nøyaktige opplysninger. Hvis opplysningene etter hvert forandrer seg, skal Arjo underrettes om det (så vidt mulig: elektronisk) uten unødig opphold. Brukeren skal påse at den e-postadressen Arjo får, er oppdatert, og at det er en adresse brukeren kan kontaktes på.

3.3 Når brukeren registrerer seg, får vedkommende en adgangskode bestående av et brukernavn og et passord («brukerdata»). Første gang brukeren går inn på siden, skal vedkommende endre passordet fra Arjo til et passord bare brukeren kjenner. Brukerdataene gir brukeren mulighet til å se eller endre sine data eller eventuelt trekke tilbake samtykket til databehandling.

3.4 Brukeren skal påse at brukerdataene ikke er tilgjengelige for tredjeparter, og skal holdes ansvarlig for alle transaksjoner og andre aktiviteter som gjennomføres med vedkommendes brukerdata. Hver gang en nettøkt er slutt, skal brukeren logge seg av de passordbeskyttede områdene. Hvis brukeren blir oppmerksom på at tredjeparter misbruker vedkommendes brukerdata, skal brukeren underrette Arjo om det uten unødig opphold enten skriftlig eller på e-post.

3.5 Når Arjo har mottatt varsel etter pkt. 3.4, skal Arjo nekte adgang til det passordbeskyttede området for disse brukerdataene. Adgang vil bli mulig igjen bare når brukeren anmoder Arjo om det eller registrerer seg på nytt.

3.6 Brukeren kan til enhver tid skriftlig kreve at vedkommendes registrering slettes, forutsatt at slik sletting ikke går utover oppfyllelsen av kontraktsforholdet. I så fall vil Arjo slette alle brukerdata og andre lagrede personlig identifiserbare brukerdata straks disse dataene ikke behøves mer.

4. Rett til å bruke informasjon, programvare og dokumentasjon

4.1 Bruk av informasjon, programvare og dokumentasjon som stilles til rådighet på Arjos nettsted er underlagt disse vilkårene for bruk. Hvis informasjon, programvare eller dokumentasjon oppdateres, gjelder de aktuelle lisensvilkårene som tidligere er avtalt med Arjo. Separat avtalte lisensvilkår skal gjelde fremfor disse vilkårene for bruk.

4.2 Arjo gir brukeren en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke informasjonen, programvaren og dokumentasjonen som brukeren får adgang til på Arjos nettsted i det omfang som er avtalt. Hvis det ikke foreligger noen slik avtale, gjelder bruksretten i det omfang Arjo hadde intensjon om da ovennevnte ble stilt til rådighet.

4.3 Programvare skal stilles til rådighet i objektkode uten omkostning. Det kan ikke kreves at kildekoden gjøres tilgjengelig. Dette skal ikke gjelde for kildekode til åpen programvare, som omfattes av lisensvilkår som gjelder fremfor disse vilkårene for bruk ved overføring av åpen programvare, og som krever at kildekoden gjøres tilgjengelig. I så fall skal Arjo gjøre kildekoden tilgjengelig mot betaling av omkostninger.

4.4 Brukeren har ikke lov til å gi tredjepart informasjon, programvare og dokumentasjon, leie dette ut eller på annen måte gjøre det tilgjengelig. Med mindre det er tillatt ved lov, skal brukeren ikke endre programvaren eller dokumentasjonen, demontere, inversutvikle eller dekompilere programvaren eller separere noen del av den. Brukeren kan ta én sikkerhetskopi av programvaren hvis det er nødvendig for å sikre videre bruk.

4.5 Informasjonen, programvaren og dokumentasjonen er beskyttet av opphavsrett, internasjonale opphavsrettslige traktater og andre immaterialrettslige lovregler og overenskomster. Brukeren skal overholde slike lovregler og skal særlig ikke fjerne eventuelle alfanumeriske koder, merker eller opphavsrettslige merknader fra informasjonen, programvaren eller dokumentasjonen.

5. Immaterialrett

5.1 Uten hensyn til særbestemmelsene i pkt. 4 i disse vilkårene er det forbudt å endre, kopiere, fremstille, selge, leie ut, bruke, supplere eller på annen måte benytte informasjon, merkenavn og annet innhold på Arjos nettsted uten forutgående skriftlig tillatelse fra Arjo.

5.2 Med unntak av bruksrettigheter og andre uttrykkelig angitte rettigheter skal brukeren gis ingen andre rettigheter, og det skal ikke innsettes noen plikt til å gi rett til å bruke blant annet selskapets firma eller immaterialrettigheter så som patenter, varemerker eller bruksmønstre.

6. Brukerens plikter

6.1 Under bruk av Arjos nettsted skal brukeren ikke

  • bryte eventuelle immaterialrettigheter eller andre beskyttede rettigheter
  • laste opp innhold som inneholder virus, såkalt trojaner, eller andre programmer som kan skade data 
  • overføre, lagre eller laste opp hyperlenker eller innhold som brukeren ikke har rett til å bruke, særlig hvis slike hyperlenker eller slikt innhold medfører brudd på fortrolighetsforpliktelser eller brudd på loven eller 
  • distribuere reklame eller uønsket e-post (såkalt «søppelpost») eller uriktige advarsler om virus, defekter eller lignende materiale, og brukeren skal ikke oppfordre til eller anmode om deltagelse i eventuelt lotteri, snøballsystem, kjedebrev, pyramidespill eller lignende

6.2 Arjo kan til enhver tid nekte adgang til Arjos nettsted, særlig hvis brukeren misligholder sine forpliktelser ifølge disse vilkårene for bruk.

7. Hyperlenker

7.1 Arjos nettsted kan inneholde hyperlenker til tredjeparters nettsteder. Arjo påtar seg ikke ansvar for innholdet på slike nettsteder, fremlegger ikke innholdet som sitt eget og tilslutter seg ikke nødvendigvis innholdet, siden Arjo ikke styrer opplysningene på slike nettsider og ikke kan holdes ansvarlig for innholdet og informasjonen på dem. Brukeren benytter seg av slike nettsider på egen risiko.

8. Ansvar for atkomst- eller kvalitetsmangel

8.1 I den grad informasjon, programvare eller dokumentasjon stilles vederlagsfritt til rådighet, utelukkes alt erstatningsansvar for atkomst- eller kvalitetsmangler i informasjonen, programvaren og dokumentasjonen, særlig med hensyn til riktighet, fravær av mangler, fravær av krav eller tredjepartsrettigheter eller med hensyn til fullstendighet og/eller formålstjenlighet, unntatt tilfeller som omfatter forsettlig pliktbrudd eller bedrageri samt personskade eller dødsfall.

8.2 Informasjonen kan inneholde generelle beskrivelser av enkeltprodukters tekniske muligheter som ikke nødvendigvis er tilgjengelige i visse tilfeller (f.eks. på grunn av produktendringer). Produktets påkrevde ytelse skal derfor avtales gjensidig i hvert tilfelle på kjøpstidspunktet.

9. Annet erstatningsansvar, virus

9.1 Ytterligere erstatningsansvar for Arjo utelukkes, med mindre det er lovpålagt. Med unntak av dødsfall eller personskade som skyldes uaktsomhet, utelukker Arjo og vertene for dette nettstedet herved erstatningsansvar for alle slags krav, tap eller skader med hensyn til informasjon og/eller tjenester som stilles til rådighet på vårt nettsted, herunder blant annet primær-, følge- eller tilleggstap eller -skader, alminnelig erstatning eller fortjeneste- eller datatap, enten grunnlaget er kontraktsbrudd eller garanti, ikke-kontraktsmessig forhold (herunder uaktsomhet), produktansvar eller annet.

9.2 Arjo gjør sitt ytterste for å holde Arjos nettsted fritt for virus, men Arjo kan ikke garantere at det er virusfritt. Brukeren skal av hensyn til egen sikkerhet treffe nødvendige vernetiltak.

10. Kontroll med eksport

10.1 Eksport av informasjon, programvare og dokumentasjon av en viss art kan for eksempel på grunn av sin art eller sitt tiltenkte formål kreve tillatelse. Brukeren skal strengt overholde lovgivningen om eksport av informasjon, programvare og dokumentasjon, særlig lovgivningen i EU, de enkelte EU-medlemsstatene og USA.

10.2 Arjo skal på forespørsel underrette brukeren om relevante kontaktpunkter for ytterligere informasjon.

11. Personvern

For innsamling, bruk og behandling av personlig identifiserbare opplysninger om brukeren av Arjos nettsted skal Arjo overholde gjeldende lovgivning om personvern og personvernerklæringen på Arjos nettsted (lenke), som finnes via hyperlenke på Arjos nettsted.

12. ANSVARSFRASKRIVELSE

12.1 Dette Arjo-nettstedet inneholder informasjon om produkter som kan være tilgjengelige, men ikke nødvendigvis, i et bestemt land, og som hvis de er tilgjengelige, har fått godkjenning eller markedsklarering av vedkommende offentlige reguleringsmyndigheter for forskjellige indikasjoner og begrensninger i forskjellige land. Hvert land har sin spesifikke lovgivning og medisinske praksis som styrer formidlingen av medisinsk eller annen informasjon om medisinske produkter på Internett. Ingenting på dette nettstedet skal tolkes som en salgsoppfordring eller reklame for produkter som ikke er tillatt etter lovgivningen i det landet der leseren bor.

13. Verneting, anvendelig rett

13.1 Arjos nettsted driftes og administreres av svenskregistrerte selskaper. Tjenesten og materialet på dette nettstedet leveres «i foreliggende stand», og Arjo og nettstedsvertene fraskriver seg uttrykkelig ansvaret for alle garantier, enten de er uttrykkelige eller stilltiende, i den grad det er tillatt ved lov, herunder blant annet for garantier om tilfredsstillende kvalitet, salgbarhet eller formålstjenlighet, med hensyn til tjenesten eller materialet. Hvis noe på dette nettstedet tolkes som lovstridig etter lovgivning i et annet land, skal ikke dette nettstedet brukes av personer fra det landet, og alle som er underlagt slik lovgivning, skal ikke ha rett til å bruke våre tjenester med mindre de kan godtgjøre overfor oss at slik bruk ville være lovlig. Disse vilkårene for bruk skal styres etter gjeldende lokal lovgivning, og eventuelle tvister skal avgjøres i samsvar med den.