You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

arjo-city-skyline-malmo-banner.jpg

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Arjos bolagsstyrning är baserad på svensk lagstiftning, Arjos bolagsordning, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt andra tillämpliga regler och rekommendationer.

Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Den innebär att ett bolag som tillämpar Koden inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Koden utan har möjlighet att välja alternativa lösningar som de anser passar bättre med hänsyn till bolagets särskilda omständigheter, förutsatt att varje avvikelse rapporteras, att den lösning som valts istället beskrivs och att en förklaring till avvikelsen lämnas.

Bolagsordning

Här hittar du Arjos bolagsordning, som antogs vid en extra bolagsstämma den 29 september 2017.

Läs mer om Bolagsordning

Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta om Arjos angelägenheter utövas vid bolagsstämman, som är det högsta beslutande organet i Arjo.

Läs mer om Bolagsstämma

Styrelse

Här hittar du en presentation av Arjos styrelse och information om respektive styrelseledamot.

Läs mer om Styrelse

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2018 ska bestå av representanter från de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear förda aktieboken per den 31 december, 2017.

Läs mer om Valberedningen

Revisorer

Revisorerna granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och VDs förvaltning i enlighet med god revisionssed.

Läs mer om revisorer

Koncernledning

Här hittar du information om Arjos koncernledning.

Läs mer om koncernledningen

Ersättning till ledande befattningshavare

Här hittar du de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av extra bolagsstämma den 30 augusti 2017.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapporter

Ladda ned den senaste bolagsstyrningsrapporten här.

Läs mer