You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Bolagsstyrning

Arjos bolagsstyrning är baserad på svensk lagstiftning, Arjos bolagsordning, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt andra tillämpliga regler och rekommendationer.

Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Den innebär att ett bolag som tillämpar Koden inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Koden utan har möjlighet att välja alternativa lösningar som de anser passar bättre med hänsyn till bolagets särskilda omständigheter, förutsatt att varje avvikelse rapporteras, att den lösning som valts istället beskrivs och att en förklaring till avvikelsen lämnas.