Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Bolagsstyrning / Bolagsstämma / Årsstämma 2021

Årsstämma 2021

Vid årsstämman den 27 April 2021  fattades följande beslut:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 0,85 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 29 april 2021.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Johan Malmquist (ordförande), Carl Bennet, Eva Elmstedt, Dan Frohm, Ulf Grunander, Carola Lemne och Joacim Lindoff.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 4 625 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 475 000 kronor till ordföranden och 630 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 260 000 kronor till ordföranden och 130 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 140 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisorer

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. Revisionsbolaget har meddelat att Cecilia Andrén Dorselius kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ändra bolagsordningen i syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om fullmaktsinsamling, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2020.

\n\n