Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Människor & samhälle
arjo-corporate-two-people-talking-banner.jpg
Arjo-About-Us-woman-stairs people.jpg

Mångfald & icke-diskriminering

Vi betraktar mångfald som en värdefull tillgång som passar väl ihop med vårt mål att skapa en dynamisk organisation med en bred bas av specialistkunskap och erfarenhet, och som drivkraft för fortsatt global tillväxt.

Över hela världen är våra medarbetare stolta representanter för en rik blandning av kulturer och bakgrunder. Vi strävar efter att säkerställa att alla anställda ges lika möjligheter att utvecklas och får lika lön för motsvarande arbete oberoende av kön, ras, religion och andra i sammanhanget ovidkommande faktorer, med hänsyn tagen till lokala förhållanden.
Arjo-About-Us-Stairs-above-people.jpg

Hälsa & säkerhet

Medarbetarnas säkerhet och hälsa är en av våra främsta prioriteter. I många av de länder där vi bedriver verksamhet regleras frågor kring hälsa och säkerhet på arbetsplatsen av en stark nationell lagstiftning. Även om vi också bedriver verksamhet i länder med betydligt svagare lagstiftning är kraven ändå alltid de samma vad gäller hälsa, säkerhet, diskriminering och etik oavsett var i världen verksamheterna bedrivs.
Med det yttersta målet att skapa en säker, trygg och icke-diskriminerande arbetsmiljö för alla våra medarbetare bedriver vi fortlöpande ett långsiktigt arbete för hälsa och säkerhet på alla våra anläggningar.
Arjo-About-Us-Stairs-man.jpg

Medarbetarnas utveckling

Vi drivs av en företagskultur som sätter medarbetarna i första rummet och vår strävan är att skapa en inspirerande arbetsmiljö med möjligheter för våra medarbetare att utvecklas, lyckas och växa tillsammans med verksamheten.

Som en del av vårt mål att locka till oss de bästa medarbetarna, som delar vår passion för att förbättra resultaten för andra, kommer vi också att investera i initiativ för medarbetarnas utveckling.
Arjo-About-Us-Malmo.jpg

Företagens sociala ansvar

Vår önskan är att på ett positivt och hållbart sätt alltid bidra till de samhällen där vi är verksamma. En viktig del av det här arbetet är att uppmuntra våra anställda att aktivt delta i det sociala arbetet, och ett sådant engagemang tar sig ofta uttryck i lokala projekt med anknytning till vår verksamhet.

Vi följer strikt utvalda riktlinjer för företagssponsring och ger inga bidrag till politiska partier och gör heller inga politiska donationer.