Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Hållbarhet / Miljöpåverkan / Arjo Sustainability Framework 2030

Arjo Sustainability Framework 2030

Arjo Sustainability Framework 2030 är en ambitiös agenda baserad på erkända globala initiativ:

• Följer standarder och mätparametrar i Global Reporting Initiative (GRI)
• Officiell medlem av FN:s Global Compact
• Agenda i linje med Parisavtalet
• Vi arbetar proaktivt med sju av FN:s globala mål för hållbar utvecklin

unsdg3.jpg

Konkreta mål inom viktiga områden

Arjo Sustainability Framework 2030 är byggt på en ambitiös agenda, med tydligt utarbetade planer, mål och mätpunkter. Utöver Arjos bidrag till en hållbar framtid inom hälsovård och vår samhällspotential som företag, inkluderar agendan mål inom ytterligare tre områden:
Arjo.Peter Genyn.800_500.jpg

Ett hållbart erbjudande genom hela värdekedjan

• Klimatpåverkan – Arjo ska reducera bolagets koldioxidutsläpp med 50 procent till 2030, i linje med Parisavtalet
• Cirkulär ekonomi – Arjo ska höja företagets kompetens och åtagande när det gäller att utveckla produkter och lösningar baserade på cirkularitet.
Arjo.Femme.800_500.jpg

Ett ansvarsfullt företag

• Affärsetik – Arjo har ett etiskt ansvar inför anställda, kunder och samarbetspartners. Vi fortsätter att sträva efter hög affärsetik på alla nivåer, och säkerställa att regelefterlevnad är en del av vårt vardagliga arbete.
• Leverantörsansvar – Arjos leverantörer ska linjera med och bidra till våra hållbarhetsmål, och följa Arjos leverantörsstandarder.
Arjo.Kristina_800_500.jpg

En attraktiv arbetsplats

• Anställda och samhälle – Arjo ska fortsätta att arbeta aktivt med att främja jämställdhet, mångfald och inkludering, i en kultur byggd på gemenskap, prestation och engagerat ledarskap. Vi uppmuntrar en medvetenhet kring hållbarhet och att ta ett aktivt social ansvar i de samhällen där vi är verksamma.
• Hälsa och säkerhet – Arjo ska fortsätta att värna hälsa och säkerhet för våra anställda, besökare och entreprenörer, exempelvis genom en nollvision för arbetsrelaterade olyckor på våra arbetsplatser.
Arjo.Sara Thomas.555.jpg

Tydlig styrning för att säkra resultat

Arjo Sustainability Framework 2030 kommer att vara en integrerad del av våra dagliga beslut och aktiviteter. För att säkerställa ett systematiskt arbetssätt och önskade prioriteringsnivåer har vi implementerat ändamålsenliga styrningsprocesser. Smarta team har ansvar för att leda projekt, möta mål och genomföra uppföljning. Projektansvariga har regelbundna möten med VD för att gå igenom programmen. Tre gånger per år gör Arjos ledningsgrupp en omfattande utvärdering, som ligger till grund för styrelsen arbete kring strategiska vägval. Styrelsen får årlig rapport över utveckling och måluppfyllnad.