You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Affärsetik

Arjo har ett etiskt ansvar gentemot personal, kunder och affärspartners, och vi eftersträvar hög affärsetik i alla led. Kontroller av regelefterlevnad är en del av vårt dagliga arbete. God affärsetik och väl definierade principer för regelefterlevnad är kärnan i Arjos långsiktiga affärsrelationer. Vår strategi är att stödja företag som delar våra värderingar. Vi strävar också efter att påverka andra aktörer att bidra till utvecklingen av en rättvis global marknad fri från korruption.

Etik- och regelefterlevnad

Den strategiska inriktningen för Arjos arbete inom affärsetik och regelefterlevnad bestäms av etik- och regelefterlevnadskommittén (Ethics & Compliance Committee). Den agerar på uppdrag av koncernledningen och ska övervaka att Arjos verksamhet följer de etiska riktlinjerna på en global marknad samt följer upp pågående interna processer och aktiviteter inom området. Kommittén har även en rådgivande funktion och svarar på medarbetares specifika frågor.

Uppförandekod (Code of conduct)

Arjos uppförandekod gäller såväl på koncernnivå som för enskilda medarbetare och omfattar lagar, regelverk, mänskliga rättigheter, miljö, hälsa och säkerhet samt affärsetik.

Uppförandekoden är baserad på internationella principer:

• FN:s Global Compact-principer
• OECD:s riktlinjer för multinationella företag
• FN:s vägledande principer för företagande och
mänskliga rättigheter
• International Labour Organizations (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet

Se vår uppförandekod

Utbildning och utveckling

Regelefterlevnad och etik spelar en viktig roll i vårdindustrin och våra anställda spelar en avgörande roll för att säkerställa att vi uppfyller de övergripande kraven inom dessa områden. Vi har därför skapat program för utbildning och utveckling av alla våra anställda globalt inom dessa områden, och specifikt fokuserat på vår uppförandekod. Detta är ett pågående arbete som initierades under 2017 och kommer att fortsätta löpande.


Antikorruption

Arjo har nolltolerans för alla typer av bedrägerier, mutor och ageranden som skapar felaktiga fördelar och som strider mot vår policy, lokala lagar och förordningar, industristandarder och etiska koder i de länder där koncernen är verksam. Vår antikorruptionspolicy har tagits fram i syfte att bekämpa korruption och förväntas efterföljas av både anställda och av våra affärspartners.

EUs dataskyddsförordning

Arjo värnar om personlig integritet vid behandling av personuppgifter. För att möta kraven i EUs dataskyddsförordning (GDPR) har Arjo under 2018 genomfört ett antal aktiviteter inom ramen för ett globalt GDPR-program. Arjos etik- och regelefterlevnadskommittén (Ethics & Compliance Committee) övervakar detta område kontinuerligt.