You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

En hållbar vård är kärnan i vår verksamhet

En hållbar vård är kärnan i vår verksamhet

Läs Arjos Hållbarhetsrapport 2020

På Arjo har vi hållbarhet i vårt DNA. Allt sedan vår grundare Arne Johansson utvecklade en rad innovativa hjälpmedel för patientförflyttning, har vi på Arjo ägnat vår kraft åt att förbättra förutsättningarna för mobilitet inom vården. På så vis gör vi mer vård av hög kvalitet tillgänglig för fler människor, vilket bidrar till ett hållbart sjukvårdssystem som kan möta det ökande behovet för vård globalt.

• Ökad mobilitet ger bättre kliniska resultat för vårdtagare

• Vårdpersonal kan ge vård av hög kvalitet med minimerad risk för belastningsskador

• Våra lösningar bidrar till effektiva processer och lägre kostnader inom vårdsystemet

• En energi- och resurseffektiv produktion samt våra produkters långa livslängd ger ett i grunden begränsat miljöavtryck, och vi strävar mot ytterligare minskning genomhela värdekedjan

joacim_lindoff_hållbarhet.jpg

Arjos Hållbarhetsramverk 2030

Med Arjos Hållbarhetsramverk 2030 har vi en solid agenda med planer och mål som säkerställer att vi ständigt förbättrar verksamheten inom tre fokusområden. Hållbarhetsarbetet tar avstamp i våra policys och en tydlig styrning som involverar alla nivåer i bolaget – ett systematiskt arbetssätt som säkerställer implementering av beslutade aktiviteter.

Ramverket omfattar tre fokusområden:

Våra leverantörer

Arjo gör affärer över hela världen och har ett brett nätverk av leverantörer och andra samarbetspartners. Vi ställer samma höga krav på dem som på vår egen verksamhet när det gäller affärsetik och regelefterlevnad.

Tydlig styrning säkerställer resultat

Arjos Hållbarhetsramverk 2030 är en integrerad del av våra dagliga beslut och aktiviteter. Med hjälp av en tydlig styrningsprocesser vi till att arbeta metodiskt och göra rätt prioriteringar för att nå önskat resultat.

Kvalitet och regelefterlevnad

Ett antal myndigheter bidrar till att säkerställa att medicintekniska produkter är säkra och fungerar väl. Det är viktigt för Arjo att följa de regler som gäller på de marknader där våra produkter marknadsförs och säljs.

Arjo uppnådde samtliga hållbarhetsmål för 2018-2020

Läs mer