Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Kunskap / Arjo Blog / Tar du hänsyn till dessa sju faktorer i bedömningen av patienters mobilitet?

Tar du hänsyn till dessa sju faktorer i bedömningen av patienters mobilitet?


2023-04-11T22:00:00.0000000Z

I de internationella standarderna för manuell hantering av personer inom hälso- och sjukvård presenteras olika bedömningsmetoder1. De allra viktiga förflyttningsuppgifterna utförs åtskilliga gånger under dagens gång. Riskbedömning gör att man lättare kan identifiera den lämpligaste förflyttningsmetoden och utrustningen för aktuell situation och aktivitet. Detta främjar funktionell mobilitet och minskar risken för skador hos vårdpersonalen.

”Det första steget i utvärderingsprocessen är att förstå personens förmågor och var handledning eller assistans krävs”

 

Här är sju faktorer att ta hänsyn till:
  1. Medicinska och fysiska åkommor som artrit, stroke, Parkinsons sjukdom, diabetes, hjärtsjukdomar och lungsjukdomar kan påverka mobiliteten. Planering och tillhandahållande av vård, stöd och assistans från vårdpersonal ska utföras utifrån patientens funktionsnivå och potentiella risker relaterade till exempelvis balans, stelhet, känselbortfall, smärta och oro.
  2. Den funktionella mobiliteten ska sedan etableras för att man ska kunna identifiera den lämpligaste utrustningen och de lämpligaste förflyttningslösningarna för att aktuell funktionsnivå ska bibehållas eller förbättras.
  3. Patientens preferenser och förmågor ska alltid beaktas där så är möjligt.
  4. Kognitiv förmåga och känslomässigt tillstånd är viktiga faktorer att ta hänsyn till eftersom de kan påverka en persons mobilitetsnivå. Mobiliteten hos en person som lever med demens kan till exempel variera under dagen beroende på personens kognitiva tillstånd. Dagliga aktiviteter och val som görs av vårdpersonalen kan skapa orosmoment för den som lever med demens.
  5. Den fysiska miljön, som t.ex. utrymmet, potentiella halk- och snubbelrisker, hinder, belysning osv., ska utvärderas för att patientens och vårdpersonalens säkerhet ska kunna maximeras.
  6. Antal vårdgivare som krävs och huruvida personcentrerad vård kan tillhandahållas. Titta på alla vårdrutiner, som exempelvis antalet förflyttningar, hur ofta hygienrutiner utförs och eventuella skillnader under dagens gång.
  7. Vårdpersonalens kompetensnivå – utbildning i säker patienthantering och säkra mobilitetsrutiner är avgörande och ska alltid hållas aktuell i enlighet med lokala riktlinjer och internationell bästa praxis.

Ladda ned sammanfattningen av klinisk evidens för patienthantering

Ladda ned

Boka en demonstration av våra lösningar för patienthantering

Upptäck fördelarna med våra lösningar för patienthantering med en personlig demonstration från en Arjo-expert. Klicka här för att boka en demonstration.

Boka en demo

Referenser:

1. ISO/TR 12296:2012 Ergonomics — Manual Handling of People in the Healthcare Sector, 2012