You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Etiska affärsmetoder

Uppförandekod

Vår Uppförandekod utgör, tillsammans med våra kulturella kärnvärden, grunden till hur vi bedriver verksamhet och hur vi uppför oss. Ett antal globala policies finns som stöd, och kompletteras med lokala policies där så är nödvändigt.

Vår Uppförandekod bygger på följande internationella principer:
• FN:s Global Compact
• OECD:s riktlinjer för multinationella företag
• FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter
• ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet

Anti-korruption

Etik och moral ligger till grund för all vår verksamhet, och ska speglas i alla relationer, såväl internt som externt. Vår globala anti-korruptionsolicy är baserad på gemensamma värderingar, och syftar till att säkerställa ett etiskt agerande i alla affärer.


Se vår Anti-korruptionspolicy (download link)

Mänskliga rättigheter

Vi anser att alla människor i hela världen förtjänar att behandlas värdigt och jämställt. Som undertecknare av FN:s Global Compact stödjer vi principerna om de mänskliga rättigheterna som anges i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
I och med att vi stödjer och respekterar internationella mänskliga rättigheter vidtar vi också åtgärder för att säkerställa att vi inte deltar i några kränkningar av dessa rättigheter.

Läs mer om FN:s Global Compact (link to the external website)