En attraktiv arbetsplats

Vår kultur bygger på mångfald, rättvisa och inkludering, vilket speglas i Arjos Hållbarhetsramverk 2030 samt Arjo Guiding Principles och Leadership Behaviors. Vi har en hög medvetenhet kring hållbarhet och tar ett aktivt socialt ansvar i de samhällen där vi är verksamma.

un458.jpg

Mål, aktiviteter och utfall

Vårt samhällsengagemang

Arjo värnar om god hälsa och säkerhet för anställda, besökare och samarbetspartners. Vi har en nollvision för arbetsrelaterade olyckor på våra arbetsplatser.

Arjo.Love it_555.jpg

Arjos direktiv för arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Siktar mot att uppnå en hög nivå av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Läs mer

Hållbarhet_content_4.jpg

Styrningsprocess

Arjos styrelse godkänner uppförandekoden och följer löpande upp efterlevnad. Arjos koncernledning ansvarar för implementering och efterlevnad av uppförandekoden, inklusive att fastställa och granska mål för förbättring. VD är ordförande i Arjos kommitté för affärsetik, som har till uppdrag att säkerställa att bolaget genomför affärer på högsta etiska nivå, och följer gällande lagar, regelverk och standarder i de länder där vi är verksamma. Granskning av leverantörer hanteras i en global funktion, och alla leverantörer och affärspartners ska underteckna och följa en anpassad uppförandekod för att få samarbeta med Arjo.