You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Demensvård

Arjos sätt att arbeta

Ladda ned broschyren om Arjos lösningar inom demensområdet

ManAndWoman_555x555.jpg

Med kroppen och själen i centrum

Idag lever ca 50 miljoner människor i världen med demens. Sjukdomen påverkar mer än 60 %¹ av de som vårdas på äldreboenden. Det kan vara otroligt givande att vårda en person som lever med demens, men sjukdomens komplicerade karaktär innebär att många utvecklar beteendeförändringar som kan skapa svåra situationer och oroliga stunder i vårdmiljön allt eftersom sjukdomen fortskrider. Antalet patienter som lever med demens ökar, och därmed ökar behovet av stöd – både på personal- och inrättningsnivå. Till vårdpersonal och deras patienter som lever med demens erbjuder vi ickefarmaceutiska lösningar som möjliggör ett personcentrerat arbetssätt för att hantera grundläggande rutiner. Dessa lösningar är utvecklade för att minska de oroliga stunderna, dygnet runt.

Underlätta vardagen

I en miljö där tex intimvård kan innebära en orolig stund kan våra lösningar underlätta vardagsrutinerna för vårdpersonalen och göra dem behagligare för vårdtagarna.

Möjliggöra större interaktion mellan patienter och personal

Arjos lösningar är utformade för att användas av en ensam personal och för att vara lätta och intuitiva att användas och integreras i hela vårdkedjan. Vi strävar efter att möjliggöra för vårdpersonal att ge personcentrerad vård – för att få mer tid över till de goda interaktionerna.

Stöd en lugn och värdig vårdmiljö

När det gäller de vardagliga aktiviteterna är det också viktigt att skapa och uppmärksamma positiva stunder som skapar tillfredsställelse och glädje. Våra lösningar omfattar mer än att bara bemöta grundläggande rutiner och fysiska behov – därför kan de bidra till välbefinnande, lugn och värdighet för vårdtagarna och vara till nytta för hela vårdmiljön.

Referenser

1. Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2018. London: Alzheimer’s Disease International; 2018.