You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Valberedning

Enligt Koden ska Arjo ha en valberedning, vars uppdrag ska omfatta beredning och upprättande av förslag till årsstämman om val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, stämmoordförande samt revisorer. Därutöver ska valberedningens uppdrag innefatta att föreslå arvode till styrelsens ledamöter, till ledamöter i styrelsens utskott samt till revisorerna.

Extra bolagsstämman den 30 augusti 2017 fattade beslut om följande instruktion för valberedningen i Arjo, vilken ska gälla tills vidare. Valberedningen inför årsstämmor ska utgöras av representanter för de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear förda aktieboken per den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller, en representant för de mindre aktieägarna samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Inför årsstämman 2018 kommer valberedningens sammansättning utgöras av representanter för de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear förda aktieboken per den 31 december 2017.

Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. För det fall aktieägare avstår från att delta i valberedningen ska ersättare hämtas från nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur. Om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet
största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse sina representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska offentliggöras senast sex månader före stämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av Bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete och arvode för Bolagets revisor.

Lämna förslag

Aktieägare som önskar lämna förslag till Arjos valberedning kan vända sig till valberedningen via e-mail eller via vanlig post till adress:

Arjo AB
Att: Valberedningen
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö

Skicka mail till valberedningen