You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Valberedning

I enlighet med beslut på Arjos årsstämma 2020 ska valberedningen inför årsstämma utgöras av ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna på grundval av en förteckning över ägarregistrerade aktieägare från Euroclear Sweden AB eller annan tillförlitlig ägarinformation, per den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande. Därutöver ska det, om styrelsens ordförande i samråd med ledamoten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren bedömer det lämpligt, ingå en i förhållande till bolaget och dess större ägare oberoende representant för de mindre aktieägarna som ledamot av valberedningen.

Inför årsstämman 2021 bestod Arjos valberedning av ordföranden Carl Bennet (Carl Bennet AB), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Marianne Nilsson (Swedbank Robur), samt styrelsens ordförande Johan Malmquist. Styrelsens ordförande har efter samråd med valberedningens ordförande inte ansett det motiverat att utse någon representant för de mindre aktieägarna inför årsstämman 2021.

Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen.

Läs mer

Lämna förslag

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman den 27 april 2021 kan vända sig till valberedningen via e-mail eller via vanlig post till adress:

Arjo AB
Att: Valberedningen
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö

Skicka mail till valberedningen