Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Bolagsstyrning / Bolagsstämma / Årsstämma 2019
nat85589_superhigh_ed_compr_2135x600.jpg

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019

Vid Arjo AB:s årsstämma den 7 maj 2019 fattades följande beslut.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Johan Malmquist (ordförande), Carl Bennet, Eva Elmstedt, Ulf Grunander, Carola Lemne och Joacim Lindoff samt nyvaldes Dan Frohm.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 4 330 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 380 000 kronor till ordföranden och 590 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 246 000 kronor till ordföranden och 123 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 128 000 kronor till ordföranden och 94 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisorer

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. Revisonsbolaget har meddelat att Magnus Willfors fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor med Cecilia Andrén Dorselius som medpåskrivande revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 0,55 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 9 maj 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare vilka i huvudsak motsvarar 2018 års riktlinjer och innebär följande. Arjo ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som bedöms erforderliga för att rekrytera, motivera och behålla en ledning med rätt kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska ha ett tak och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.