You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

nat85589_superhigh_ed_compr_2135x600.jpg

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019

Aktieägarna i Arjo AB (publ), org. nr 559092-8064, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 11.00 på Luftkastellet, Utsiktsvägen 10, Malmö.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som:

–       dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget tisdagen den 30 april 2019,

–       dels senast tisdagen den 30 april 2019, helst före kl. 16.00, till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 30 april 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Arjo AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 010-335 47 00 eller via denna länk: https://anmalan.vpc.se/ArjoAGM/entre.aspx.

Anmälan ska ange namn, personnummer (organisationsnummer), aktieinnehav, telefonnummer samt ev. biträdes namn. Anmälda stämmodeltagare kommer per post att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.arjo.com. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

Transport till och från Arjos årsstämma tisdagen den 7 maj 2019

Arjo anordnar fri busstransport till och från årsstämman på Luftkastellet i Limhamn för de aktieägare som anmält sitt deltagande i stämman.

Bussarna avgår från Malmö Centralstation vid busshållplatserna längs kanalen vid Norra Vallgatan 62. Bussarna kommer att avgå vid två tillfällen, kl. 10:00 och 10:10 med återresa kl. 13:45 samt kl. 14:00 efter stämmans avslut och lunch.

Vid eventuella frågor om busstransport, vänligen kontakta Receptionen på tel: 010-335 45 50.