Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Hållbarhet / Ett hållbart erbjudande / hållbart erbjudande tabell
Arjo.Leaf_220.jpg

Ett hållbart erbjudande genom hela värdekedjan

 

Mål  Nyckelaktiviteter Status 2021
Produktion (Scope 1, 2)    
 • Minskning av koldioxidutsläpp i produktionen med 50 % (baslinje 2019, 4 000 ton CO2e*) till år 2030
 • Program för energieffektivisering har initierats på varje produktionsenhet
 • Övergång till förnybar energi pågår
 • Två produktionsenheter har gått över till 100 % förnybar el
 • Totalt koldioxidutsläpp från produktion: 2 509 ton CO2e*
 • Andel förnybar energi: 42 %
 • Koldioxidutsläpp i relation till produktionsyta: 0,05
  (CO2e*/m2)
Fordon (Scope 1)    
 • Minskning av koldioxidutsläpp från fordon med 50 % (baslinje 2019, 22 000 ton CO2e*) till år 2030
 • Gradvis övergång till miljöanpassade fordon 
 • Förbättrad beräkningsmetod för CO2e*-utsläpp baserat på GHG protocol tool som uträkningsverktyg och metod.
 • Totalt koldioxidutsläpp från fordon: 22 000 ton CO2e*
 • Genomsnittligt utsläpp för person- och skåpbilar: 178
  gram CO2e*/km
Transport (Scope 3)    
 • Minskning av koldioxidutsläpp från transport med 50 % (baslinje 2019, 41 000 ton CO2e*) till år 2030
 • Ökad effektivitet genom konsolidering av leverans till kund
 • Fortsatt samarbete med leverantörer för att minska koldioxidutsläpp
 • Maximalt kapacitetsutnyttjande i transporter
 • Totalt koldioxidutsläpp från transporter: 45 200 ton CO2e*
 • Antalet flygtransporter ökade under året på grund av
  utmaningar i den globala försörjningskedjan, orsakade
  av pandemin.
Affärsresor (Scope 3)    
 • Minskning av koldioxidutsläpp från affärsresor med 50 % (baslinje 2019, 20 000 ton CO2e*) till år 2030
 • Minskat resande och ökat antal digitala möten, samt val av hållbara alternativ som tåg istället för flyg
 • Totalt koldioxidutsläpp från affärsresor: 1 200 ton CO2e*
Hantering av avfall – farligt och icke-farligt (Scope 3)    
 • Minskning av koldioxidutsläpp från
  avfall (farligt och icke-farligt) med 50 %
  (baslinje 2021, 1 218 ton) till år 2030
 • Minskning av miljöpåverkan från icke
  återvinningsbart avfall (farligt och icke
  farligt) med 50 % (baslinje 2021, 495
  ton) till år 2030
 • Förbättrad avfallshantering med hjälp av avfallshierarkiprincipen, baserad på strategin att minimera, återanvända och återvinna material
 • Förbättringsprojekt för avfallsminskning
 • Totalt avfall från produktion: 1 218 ton
 • Icke återvinningsbart produktionsavfall i relation till
  totalt produktionsavfall: 40 % (495 ton)
 • Totalt farligt avfall i relation till totalt produktionsavfall:
  3 % (38 ton)
 • Totalt avfall relaterat till försäljning: 0,13 (ton/MSEK)
Förpackning     
 • Alla förpackningar ska vara av 100 % återvunnet eller återvinningsbart material (baslinje definieras under 2022) år 2030
 • Minskning av total förpackningsmängd
 • Ökning av andelen återvunna eller återvinningsbara förpackningsmaterial
 • Ökat kravställande på underleverantörer när det gäller återvunna och återvinningsbara förpackningsmaterial
 • Förpackningsmaterial med återvunnet innehåll: 25 % (520 ton)
 • Förpackningsmaterial med förnybart material (papp, trä): 98 %
Cirkulär ekonomi    
 • Minskning av total resursförbrukning och samtidigt förbättring av prestanda och kundvärde
 • All nyutveckling av produkter följer principerna för ekodesign
 • Livscykelanalyser av produktportfölj följt av aktivitetsplaner
  för minskat avtryck
 • Implementering av tvärfunktionell utbildning i livscykelanalys med start 2021
 • Livscykelanalyser för två produkter har genomförts
 • Två workshops har genomförts globalt med 75 deltagare från alla relevanta funktioner
Styrning    
Arjos styrelse följer upp utvecklingen två gånger per år och ansvarar för att bidra till och godkänna planer. Som en stående punkt på en månatlig agenda följer Arjos
koncernledning implementeringen av planerna i hela bolaget. Tvärfunktionella team driver initiativ och projekt som proaktivt bidrar till agendans nyckelmål. Varje
kvartal hålls ett hållbarhetsforum med chefer från alla funktioner och under ledning av Arjos VD och koncernchef.
 
*För fullständig information, se Arjos Årsredovisning 2021