Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Bolagsstyrning / Bolagsstämma / Årsstämma 2022

Arjo AB Årstämma 2022

Arjo AB (publ):s årsstämma 2022 hölls fredagen den 22 april. Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021.

Utdelning
I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 1,15 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 26 april 2022.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Johan Malmquist (ordförande), Carl Bennet, Eva Elmstedt, Dan Frohm, Ulf Grunander, Carola Lemne och Joacim Lindoff.

Arvode till styrelsen
Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 4 775 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 525 000 kronor till ordföranden och 650 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 270 000 kronor till ordföranden och 135 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 145 000 kronor till ordföranden och 103 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisorer
Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. Revisionsbolaget har meddelat att Cecilia Andrén Dorselius kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2021.