"Arjo.Handshake_220.jpg"

Ett ansvarsfullt företag

 
Mål för 2030  Nyckelaktiviteter Status 2020
Uppförandekod    
Alla anställda ska utbildas i Arjos uppförandekod
 • Digital och fysisk utbildning är tillgänglig för alla anställda, och repeteras regelbundet
 • I ett antal länder (där lagen tillåter) är uppförandekoden en del i utvalda individers anställningsavtal
 • Andel anställda som genomgått utbildningen: 82 %
Affärsetik    
Alla chefer och deras team ska förstå och agera enligt Arjos policys och direktiv för affärsetik)
 • Utbildning av alla chefer och deras team baserat på den nya policy för affärsetik som har tagits fram
 • I utbildningen ingår en genomgång av reglerna kring anti-korruption, konkurrensrätt, export och sanktioner samt visselblåsning
 • Den nya policyn presenterades 2020 och implementering samt utbildning är planerad till 2021
Incidenter och visselblåsning    
Alla Arjos anställda rapporterar eller anmäler oro om ett allvarligt missförhållande kan misstänkas, förhindras eller korrigeras
 • Globalt system för visselblåsning med löpande utbildning av anställda inom processen för uppförandekoden
 • Tre bedrägeriärenden har rapporterats och utretts under 2020. I två av ärendena har det framkommit att anställda har agerat i strid med bolagets regler och uppförandekod, och dessa personer har fått lämna sin anställning. Ingen av de berörda har haft en ledande befattning, och inget av ärendena har bedömts ha någon väsentlig påverkan på
  bolagets verksamhet
Förhindra bedrägeri    
Alla anställda inom finansfunktionen förstår innebörden av bedrägeri samt hur detta ska förebyggas och upptäckas
på arbetsplatsen
 • Riktad utbildning för alla anställda inom finansfunktionen, med syfte att skapa en kultur som präglas av rättvisa och etik samt en stark intern kontrollmiljö
 • Under 2020 har 100 % av alla anställda inom finansfunktionen (över 200 personer) genomgått utbildning
Hög etik bland affärspartners    
 • Alla Arjos affärspartners ska genomlysas och granskas enligt en särskilt framtagen process3
 • I högriskregioner ska en mer detaljerad process genomföras med hjälp av ett specifikt gransknings- och övervakningsverktyg
 • Implementering av process för genomlysning och
  granskning, inklusive riktad utbildning
 • Etablering av ambassadörer inom affärsetik för att
  stödja den lokala organisationen i högriskregioner
 • 85 Arjo-anställda har utbildats i den nya processen förgenomlysning och granskning
 • 14 ambassadörer inom affärsetik har utsetts och utbildats inom bolaget och är en integrerad del av verksamheten
Utvärdering av leverantörer    
90 % av Arjos totala inköp ska göras från leverantörer som skrivit under vår anpassade uppförandekod för leverantörer
och affärspartners
 • Kontinuerlig revision av leverantörer och affärspartners
 • 82 % av vårt totala inköp görs från leverantörer och affärspartners som undertecknat vår anpassade uppförandekod
 • Under 2020 genomfördes 24 revisioner av leverantörer
  och affärspartners. Pandemin orsakade vissa förseningar
  och återstående planerade revisioner kommer att genomföras under 2021
För fullständig information, se Arjos Årsredovisning 2020