Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Bolagsstyrning / Styrelse / Revisionsutskott

Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att övervaka Arjos finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i dess interna kontroller, internrevision och riskhantering samt informera sig om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet samt därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller andra tjänster än revisionstjänster åt Arjo.

Revisionsutskottet sammanträder regelbundet med revisorn för att diskutera samordningen av den interna kontrollen och den externa revisionen. Revisionsutskottet ska vidare bistå valberedningen vid förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval genom att, bland annat, säkerställa att revisorns mandattid inte överskrider vad som är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, upphandla revisor (om tillämpligt) och lämna en rekommendation om förslag till revisor till valberedningen.

Utskottet ska också informera styrelsen om resultatet av revisionen, däribland hur revisionen har bidragit till tillförlitligheten i Bolagets finansiella rapportering, samt i övrigt utföra det arbete som krävs för att uppfylla samtliga krav i EU:s revisionsförordning. Därutöver ska revisionsutskottet besluta om riktlinjer för upphandling av andra tjänster än revisorstjänster från Bolagets revisor och, om tillämpligt, om godkännande av sådana tjänster. Slutligen ska revisionsutskottet utvärdera revisorsinsatsen och informera valberedningen om resultatet av utvärderingen.

I revisionsutskottet ingår Ulf Grunander (ordförande), Eva Elmstedt, Dan Frohm och Carola Lemne.

Utskottet uppfyller aktiebolagslagens krav på oberoende samt redovisnings- och revisionskompetens.