Välj ditt land eller din region

Du är nu på Sweden (Svenska)
Hem / Om oss / Bolagsstyrning / Bolagsstämma / Årsstämma 2023

Arjo AB Årstämma 2023

Arjo AB (publ):s årsstämma 2023 hölls torsdagen den 20 april. Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 0,85 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 24 april 2023 och utdelningen kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB med start den 27 april 2023.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Johan Malmquist (ordförande), Carl Bennet, Eva Elmstedt, Dan Frohm, Ulf Grunander, Carola Lemne och Joacim Lindoff.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 4 942 125 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 578 375 kronor till ordföranden och 672 750 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 279 450 kronor till ordföranden och 139 725 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 150 075 kronor till ordföranden och 106 605 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisorer

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. Revisionsbolaget har meddelat att Cecilia Andrén Dorselius kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2022.