"Arjo.Leaf_220.jpg"

Ett hållbart erbjudande genom hela värdekedjan

 

Mål för 2030  Nyckelaktiviteter Status 2020
Produktion (Scope 1, 2)*    
Minskning av koldioxidutsläpp i produktionen med 50 %, vilket innebär en minskning med 7 % per år (jmf med 4000 ton CO2-e** baslinje 2019)
 • Program för energieffektivisering har initierats på varje produktionsenhet
 • Övergång till förnybar energi pågår
 • Med start 2021 kommer samtliga enheter inkluderas i planen för energieffektivisering
 • Andel förnybar energi: 20 %
 • Samtliga produktionsenheter är certifierade enligt ISO 14001, och arbetar strukturerat med kontinuerlig förbättring
 • Koldioxidutsläpp i relation till nettoförsäljning: 0,4 ton CO2-e*/MSEK
 • Totalt koldioxidutsläpp från produktion: 3 500 ton CO2-e
 • För information om utsläpp under 2018-2020, se sida 45 i Årsredovisningen 2020
Fordon (Scope 1)    
Minskning av koldioxidutsläpp från fordon med 50 % (jmf med 22 000 ton CO2-e baslinje 2019)
 • Gradvis övergång till miljöanpassade fordon med start 2021
 • Genomsnittligt utsläpp för person- och skåpbilar: 169 gram CO2-e/km (baslinje 2020)
 • Totalt CO2-e utsläpp: 20 000 ton CO2-e
Transport (Scope 3)    
Minskning av koldioxidutsläpp från transport med 50 % (jmf med 41 000 ton CO2-e baslinje 2019)
 • Minimerad flygtransport
 • Ökad effektivitet genom konsolidering av leverans till kund
 • Fortsatt samarbete med leverantörer för att minska koldioxidutsläpp
 • Utsläpp: 37 000 ton CO2-e
 • Koldioxidutsläppen från transport har minskat med 10 % under 2020
Affärsresor (Scope 3)    
Minskning av koldioxidutsläpp från affärsresor med 50 % (jmf med 20 000 ton CO2-e baslinje 2019)
 • Minskat resande och ökat antal digitala möten, samt val av hållbara alternativ som tåg istället för flyg
 • Utsläpp: 2 800 ton CO2-e
 • Koldioxidutsläppen från affärsresor har minskat med 86 % under 2020
 • Uppdaterat mötes- och resedirektiv med målet att bidra till mer hållbart resande
Hantering av avfall – farligt och icke-farligt (Scope 3)    
Minskning av miljöpåverkan från avfall (farligt och icke-farligt) med 50 % (baslinje definieras under 2021)
 • Förbättrad avfallshantering med hjälp av avfallshierarkiprincipen, baserad på strategin att minimera, återanvända och återvinna material
 • Baslinje för detta mål definieras under 2021
 • För information om hantering av avfall under 2018-2020, se sida 45
Förpackning (Scope 3)    
Alla förpackningar ska vara av 100 % återvunnet eller återvinningsbart material (baslinje definieras under 2021)
 • Minskning av total förpackningsmängd
 • Ökning av andelen återvunna eller återvinningsbara förpackningsmaterial
 • Ökat kravställande på underleverantörer när det gäller återvunna och återvinningsbara förpackningsmaterial
 • Egen förpackning i Arjos produktion: cirka 6 % plast och 94 % kartong
Cirkulär ekonomi    
Minskning av total resursförbrukning och samtidigt förbättring av prestanda och kundvärde
 • All nyutveckling av produkter följer principerna för ekodesign
 • Kontinuerliga livscykelanalyser av produkter följt av aktivitetsplaner för minskat avtryck
 • Implementering av tvärfunktionell utbildning i livscykelanalys med start 2021
 • Livscykelanalyser har initierats för en del av Arjos portfölj under 2020 och arbetet kommer att fortsätta under 2021
För fullständig information, se Arjos Årsredovisning 2020