"Arjo.Team_220.jpg"

En attraktiv arbetsplats

 
 
 
 
 
Mål för 2030  Nyckelaktiviteter Status 2020
Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen    

• Nolltolerans mot arbetsrelaterade olyckor
• Stöd och resurser för personlig hälsapå arbetsplatsen

 • Etablering av gemensam säkerhetskultur genom förbättringsprogram
  och förebyggande åtgärder inom alla enheter
 • Regelbundna interna och externa granskningar av arbetsmiljö
 • Olyckor per 100 anställda: 2,4
 • Globalt direktiv och manual för hälsa och säkerhet på
  arbetsplatsen implementerades med start i januari 2021
Utveckling av medarbetare    

• En miljö där individer med hög kompetens och rätt färdigheter stannar kvar och utvecklas
• Genomsnittlig personalomsättning om 8,5%
• 100 % av Arjos medarbetare deltar i den årliga medarbetarundersökningen

 

 • Talangprogram (globala och lokala)
  och förebyggande åtgärder inom alla enheter
 • Successionsplanering för att säkerställa kompetensutveckling och-försörjning
 • Genomförande av årlig medarbetarundersökning för att kartlägga engagemang
 • Mentorskapsprogram
 • Personalomsättning: 7,9 %
 • Talangprogram flyttades fram på grund av pandemin
  och kommer att genomföras 2021
 • Deltagandet i den årliga medarbetarundersökningen
  uppgick till 89 % (88 % för 2019)
Mångfald, rättvisa och inkludering    

Total arbetsstyrka ska bestå av minst 40 % kvinnliga anställda, med 50 % kvinnliga ledare i seniora positioner samt jämn könsfördelning i globala och lokala talangprogram

 
 
 • Rekryteringsprocess som säkerställer mångfald och rättvisa
 • Lokala och globala talangprogram som bidrar till målen
 • Utbildning inom Arjo Guiding Principles och Leadership
  Behaviors
 • Direktiv för mångfald, rättvisa och inkludering ska
  implementeras under 2021
 • Andel kvinnor av total arbetstyrka: 38 %
 • Andel kvinnliga ledare i seniora positioner: 37 %
 • Andel kvinnor i ledningsgrupp: 50 %
 • Andel kvinnor i styrelse: 29 %
 • Andel kvinnliga deltagare i talangprogram (2019): 45 %
För fullständig information, se Arjos Årsredovisning 2020