You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Vikten av rätt utrymme

Planera en vårdinrättning

Det handlar om att planera för framtiden, och det kommer att påverka både effektiviteten och kvaliteten på vården samt vårdpersonalens arbetsmiljö.

Precis som vår filosofi Positiva Åttan beskriver kan tillräckligt utrymme, rätt utrustning och rätt kompetens hos vårdpersonalen utlösa en kedjereaktion av fördelar som resulterar i förbättrad vård med mer rörliga patienter, minskade arbetsrelaterade skador och förbättrade ekonomiska resultat.
Planeringen ska ta hänsyn till alla mobilitetsnivåer hos vårdtagarna för att kunna skapa en vårdmiljö som fungerar för Albert, som är rörlig, Carl, som behöver mycket stöd och stimulans, samt Emma, som är helt beroende av vårdpersonalen. För att kunna ge dig stöd i planeringen och utformningen av vårdinrättningar har vi utvecklat ett antal resurser, exempelvis utrymmeskrav baserat på olika situationer, vändradier samt fullständiga rumskoncept och layoutexempel. Dessa resurser finns tillgängliga i Arjo Guide for Architects and Planners.

Arjo Guide för Arkitekter och Planerare

Registrera dig här