You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Řešení pro prevenci dekubitů

S narůstajícím věkem populace i pacientů čelí zdravotničtí pracovníci stále náročnějším výzvám v oblasti poskytování zdravotní péče. Ke každodenním výzvám patří i dekubity neboli proleženiny: jedná se o lokalizované poškození kůže a/nebo podkožních tkání obvykle nad kostními výrůstky, jež vzniká jako důsledek působení tlaku, případně tlaku v kombinaci se smykáním.¹

Určení vhodného podpůrného povrchu pro každého

Klinické potřeby pacientů se mohou velmi výrazně lišit. Je důležité, aby byl vhodnému pacientovi ve správný okamžik poskytnut vhodný povrch odpovídající příslušným klinickým potřebám.* Například někteří pacienti mohou vyžadovat speciální léčebný podpůrný povrch zajišťující redistribuci tlaku mimo citlivá místa, čímž lze předejít delšímu působení tlaku. Na druhou stranu, u jiných pacientů může být nutné realizovat cílené zásahy řešící problémy s teplotou a mikroklimatem. Nabízíme širokou škálu podpůrných povrchů pro všechna možná klinická prostředí a různé klinické potřeby. *Viz: http://www.epuap.org/pu-guidelines/

Prohlédněte si naše řešení

Pronační poloha a Nimbus Professional

Umožňuje ošetřujícímu personálu zcela vyfukovat jednotlivé cely pod tělem pacienta, díky čemuž je zajištěn přizpůsobivý podpůrný povrch pro vysoce zranitelné oblasti.

Stáhnout brožuru

Auralis™ Alternating Pressure System

Systém Auralis Alternating Pressure Mattress System je navržen pro pacienty v akutním stavu, s omezenou mobilitou a narušenou integritou kůže a vám může pomoci lépe naplňovat jejich potřeby minimalizací rizika vzniku dekubitů.

Další informace o Auralis

Arjo podporuje světový den boje proti dekubitům

Na 21. listopad 2019 připadá světový den „STOP dekubitům“ Den boje proti dekubitům je každoroční celosvětovou událostí, která svádí dohromady celé odvětví, zdravotnické pracovníky, veřejnost i média, aby společně upozornili na problematiku dekubitů. Připojte se k nám a přispějte ke zvyšování povědomí o možnosti prevence dekubitů.

Stáhnout plakáty

„Proleženina může znamenat zlom“

Call to Action

Roční náklady na léčbu dekubitů

Bez ohledu na pokroky v oblasti vývoje povrchových technologií i vzdělávání či na zavádění zásad a programů trvalého zlepšování ve zdravotnických zařízeních zůstává prevalence a incidence dekubitů v ošetřovatelském prostředí nadále vysoká. Tato poškození mají významný humanitární a ekonomický dopad,²⁻³ avšak při efektivní regulaci tlaku, smyku, času a mikroklimatu jsou obecně považována za preventabilní.⁴

Poskytujeme vám řešení k optimalizaci klinických výsledků

Naše podpůrné systémy pro prevenci dekubitů jsou navrženy tak, aby vám pomáhaly optimalizovat klinické výsledky a pomáhaly předcházet negativním vlivům imobility. Náš sortiment pro prevenci dekubitů cílí na jednotlivé pacienty, od akutní a dlouhodobé péče po kritickou a bariatrickou péči.

Obraťte se na svého místního zástupce

Reference

1. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

2. Dealey C, Posnett J, Walker A. (2012). The Cost of Pressure Ulcers in the United Kingdom. Journal of Wound Care. 21(6):261-266.

3. Brem H, Maggi J, Nierman D et al. (2010). High Cost of Stage IV Pressure Ulcers. Am J Surg. 200:473-477.

4. AHRQ. Never Events. 2017. https://psnet.arhq.gov/primers/primer/3/never-events. Navštíveno v srpnu 2017.

5. Bennett G, Dealey C, Posnett J. (2004). The Cost of Pressure Ulcers in the UK. Age Ageing. 33(3):230-235.

6. Padula WV, Mishra MK, Makic MB, Sullivan PW. (2011). Improving the Quality of Pressure Ulcer Care with Prevention: A Cost-Effective Analysis. Med Care. 49(4):385-392.

7. Nguyen KH, Chaboyer W, Whitty JA. (2015). Pressure Injury in Australian Public Hospitals: A Cost-of-Illness Study. Aust Health Rev. 39(3):329-336.