Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Firemní řízení / Společenská smlouva

Společenská smlouva

Společenská smlouva byla přijata na mimořádné valné hromadě dne 29. září 2017.

§ 1Obchodní firma

Obchodní firma je Arjo AB (publ).

§ 2 Předmět podnikání

Společnost se zabývá, ať už přímo nebo nepřímo prostřednictvím dceřiných společností, výrobou a prodejem zdravotnického technického vybavení a dalšími souvisejícími činnostmi.

§ 3 Sídlo společnosti

Sídlo představenstva společnosti je v obci Malmö.

§ 4 Akciový kapitál

Akciový kapitál společnosti představuje nejméně 75 000 000 SEK a nejvíce 300 000 000 SEK.

§ 5 Počet akcií

Počet akcií nesmí být nižší než 150 000 000 a nesmí být vyšší než 600 000 000. 

Akcie mohou být emitovány ve dvou kategoriích, v kategorii A a v kategorii B. Akcie jednotlivých kategorií smějí být emitovány v počtu odpovídajícím celému akciovému kapitálu. 

Pokud jde o hlasování na valných hromadách, k akciím kategorie A se váže deset (10) hlasovacích práv na akcii, k akciím kategorie B se váže jedno (1) hlasovací právo na akcii.

§ 6 Preferenční práva ve spojitosti s navyšováním akciového kapitálu

V případě, že se společnost rozhodne emitovat nové akcie kategorie A a kategorie B prostřednictvím emise typu „cash issue“ nebo „offset issue“, budou vlastníkům akcií kategorie A a kategorie B náležet přednostní práva upsat nové akcie stejné kategorie, v poměru k počtu akcií, jež měli předtím v držení (primární přednostní právo). Akcie, které nebudou upsány na základě primárních přednostních práv, budou nabídnuty k úpisu všem akcionářům (podřízené přednostní právo). Pokud nebude počet akcií upisovaných na základě podřízeného přednostního práva dostatečný, budou se akcie rozdělovat mezi upisovatele v poměru k počtu akcií již dříve držených, pokud to nebude možné, použije se losování.

V případě, že se společnost rozhodne emitovat pouze nové akcie kategorie A nebo kategorie B prostřednictvím emise typu „cash issue“ nebo „offset issue“, budou mít všichni akcionáři, bez ohledu na to, zda vlastní akcie kategorie A nebo B, přednostní právo na úpis nových akcií, v poměru k počtu akcií, jež měli předtím v držení.

Pokud se společnost rozhodne emitovat poukázky na akcie nebo převoditelné dluhopisy prostřednictvím emise typu „cash issue“ nebo „offset issue“, budou mít akcionáři přednostní práva úpisu poukázek na akcie, jako kdyby se emise týkala akcií, jež bude možné na základě příslušných práv náležejícím k poukázkám upsat, případně budou mít přednostní práva úpisu převoditelných dluhopisů, jako kdyby se emise týkala akcií, za něž lze tyto převoditelné dluhopisy směnit.

Výše uvedená ustanovení nijak nebrání možnosti rozhodnout se provést emisi typu „cash issue“ nebo „offset issue“ odchylující se od přednostních práv akcionářů.

V případě navyšování akciového kapitálu prostřednictvím bonusové emise se nové akcie každé kategorie přidělují v poměru k počtu akcií stejné kategorie, které již akcionář měl v držení. V takových případech vyplývá nárok na nové akcie stejné kategorie z držených starých akcií příslušné kategorie. Výše uvedené ustanovení nijak nevylučuje možnost, jež by byla podmíněna příslušnou změnou společenské smlouvy, emitovat formou bonusové emise akcie nové kategorie.

§ 7 Představenstvo

Představenstvo musí, vyjma členů, kteří mohou být podle švédských právních předpisů jmenováni jinak než valnou hromadou společnosti, sestávat nejméně ze tří (3) a nejvíce z deseti (10) členů.

§ 8 Auditoři

Společnost musí mít jednoho (1) nebo dva (2) auditory a ne více než dva (2) zástupce auditorů. Jako auditor společnosti smí být zvolen autorizovaný auditor nebo registrovaná auditorská firma.

§ 9 Výroční valná hromada

Výroční valná hromada se musí konat každý rok, vždy nejpozději šest (6) měsíců od konce fiskálního roku. Na výroční valné hromadě se řeší následující záležitosti:

1. Volba předsedy schůze.

2. Příprava a schválení hlasovacího seznamu.

3. Volba jedné či dvou osob jakožto ověřovatelů zápisu.

4. Určení, zda byla valná hromada řádně svolána.

5. Schválení programu.

6. Představení výroční zprávy, zprávy auditora, konsolidované účetní závěrky společnosti (lze-li použít) a zprávy auditora skupiny.

7. Rozhodnutí ohledně následujících záležitostí:

a. schválení výkazu zisků a ztrát, rozvahy a konsolidovaného výkazu zisků a ztrát a konsolidované rozvahy (lze-li použít);

b. určení zisku či ztráty společnosti podle schválené rozvahy;

c. zproštění odpovědnosti členů představenstva a výkonného ředitele.

8. Rozhodnutí ohledně odměn pro představenstvo a auditory.

9. Rozhodnutí ohledně počtu členů představenstva, auditorů a zástupců auditorů.

10. Volba představenstva, auditorů a zástupců auditorů.

11. Jakákoli další záležitost, o níž má výroční valná hromada rozhodovat v souladu se švédským zákonem o obchodních společnostech a se společenskou smlouvou.

§ 10 Oznámení

Oznámení, kterým se svolává valná hromada, musí být publikováno ve švédském úředním věstníku a na webových stránkách společnosti. V periodiku Svenska Dagbladet musí být publikován inzerát, že byla svolána valná hromada.

Akcionáři, kteří si přejí zúčastnit se valné hromady, musí být zaznamenáni ve výtisku nebo jiné formě výstupu z celého akciového rejstříku k datu, jež nastalo pět pracovních dnů (švédsky vardagar) před konáním valné hromady a musí o svém záměru zúčastnit se valné hromady uvědomit společnost do data uvedeného v oznámení, kterým se valná hromada svolává. Poslední uvedený den nesmí být neděle, jiný státní svátek, sobota, 24. červen, 24. prosinec ani 31. prosinec a nesmí být dříve než pět pracovních dnů před konáním valné hromady.

Na valné hromadě může akcionáře doprovázet jeden či dva asistenti, avšak pouze za podmínky, že akcionář způsobem uvedeným v předchozím odstavci počet asistentů společnosti oznámil.

§ 11 Fiskální rok

Fiskální rok společnosti představuje období od 1. ledna do 31. prosince včetně.

§ 12 Centrální depozitář cenných papírů

Akcie společnosti jsou registrovány v centrálním depozitáři cenných papírů v souladu se švédským zákonem o centrálních depozitářích cenných papírů a účtování finančních nástrojů (1998:1479).

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).