Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in Belgium (Nederlands)
Start / Over ons / Ondernemingsbestuur / Statuut

Statuten

De statuten werden op 29 september 2017 aangenomen door een buitengewone algemene vergadering.

§ 1 Naam vennootschap

De naam van de vennootschap luidt Arjo AB (publ).

§ 2 Doel van de activiteiten van de vennootschap

De activiteiten van de vennootschap hebben tot doel om, rechtstreeks dan wel indirect via dochterondernemingen, medische technische apparatuur te vervaardigen en te verkopen, en alle andere daarmee verenigbare activiteiten te verrichten.

§ 3 Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de raad van bestuur van het bedrijf bevindt zich in de gemeente Malmö.

§ 4 Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt niet minder dan 75.000.000 SEK en niet meer dan 300.000.000 SEK.

§ 5 Aantal aandelen

Het aantal aandelen bedraagt ten minste 150.000.000 en ten hoogste 600.000.000. 

De aandelen kunnen worden uitgegeven in twee series, serie A en serie B. Aandelen uit elke serie kunnen worden uitgegeven tot een getal dat overeenkomt met het gehele maatschappelijke kapitaal. 

Bij stemming op een algemene vergadering komen aan aandelen uit serie A tien (10) stemrechten per aandeel en aan aandelen uit serie B één (1) stemrecht per aandeel toe.

§ 6 Voorkeursrechten in verband met uitbreidingen van het maatschappelijk kapitaal

Als de vennootschap besluit om nieuwe aandelen in serie A en serie B uit te geven door middel van een claimemissie of een "offset issue" (Zweeds "kvittningsemission"), hebben houders van aandelen uit serie A en serie B een voorkeursrecht voor inschrijving op nieuwe aandelen in dezelfde serie, evenredig met het aantal aandelen dat zij voordien in hun bezit hadden (primair voorkeursrecht). Aandelen waarop niet wordt ingeschreven op basis van primaire voorkeursrechten, worden aan alle aandeelhouders (secundair voorkeursrecht) aangeboden ter inschrijving. Als het aantal aandelen waarop wordt ingeschreven op grond van het secundair voorkeursrecht onvoldoende is, worden de aandelen onder de inschrijvers verdeeld in verhouding tot het aantal aandelen dat zij voordien in hun bezit hadden en, voor zover dit niet mogelijk is, door loting.

Indien de vennootschap besluit uitsluitend nieuwe aandelen van de series A of B uit te geven door middel van een claimemissie of een "offset issue" (Zweeds "kvittningsemission"), hebben alle aandeelhouders, ongeacht of zij aandelen van de series A of B in hun bezit hebben, een voorkeursrecht op de inschrijving op nieuwe aandelen dat evenredig is aan het aantal aandelen dat zij voordien in bezit hadden.

Als de vennootschap besluit om aandelenwarrants of converteerbare aandelen uit te geven door middel van een claimemissie of een "offset issue" (Zweeds "kvittningsemission"), hebben de aandeelhouders voorkeursrechten om in te schrijven op aandelenwarrants alsof de emissie van toepassing was op de aandelen waarop nu kan worden ingeschreven als gevolg van de warrantrechten, of hebben zij voorkeursrechten om in te schrijven op converteerbare aandelen alsof de emissie van toepassing was op aandelen waarvoor de converteerbare aandelen kunnen worden ingewisseld.

Bovenstaande bepalingen vormen geen inbreuk op de mogelijkheid om over een claimemissie of een "offset issue" (Zweeds " kvittningsemission") een beslissing te nemen die afwijkt van het voorkeursrecht van aandeelhouders.

Bij uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal door middel van een bonusuitgifte worden nieuwe aandelen in elke serie uitgegeven naar rato van het aantal aandelen uit dezelfde serie dat reeds in bezit is. In dit geval geven oude aandelen uit een bepaalde serie recht op nieuwe aandelen in dezelfde serie. De bovenstaande bepaling houdt geen inbreuk in op de mogelijkheid om, na de vereiste aanpassing van de statuten, aandelen in een nieuwe serie uit te geven door middel van een bonusuitgifte.

§ 7 Raad van bestuur

Naast de leden die krachtens de Zweedse wetgeving anders dan door een algemene vergadering van de vennootschap kunnen worden benoemd, bestaat de raad van bestuur uit ten minste drie (3) en ten hoogste tien (10) leden.

§ 8 Auditors

De vennootschap heeft één (1) of twee (2) auditors en niet meer dan twee (2) assistent auditors. Een bevoegde auditor of een geregistreerd auditkantoor wordt aangewezen als de auditor van de vennootschap.

§ 9 Algemene jaarvergadering

De algemene jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar. Op de algemene jaarvergadering wordt het volgende aan de orde gesteld:

1. Verkiezing van de voorzitter van de vergadering.

2. Opstelling en goedkeuring van de stemlijst.

3. Verkiezing van een of twee personen ter bevestiging van de notulen.

4. Vaststelling of de vergadering op regelmatige wijze is bijeengeroepen.

5. Goedkeuring van de agenda.

6. Presentatie van het jaarverslag en het auditorverslag, en indien van toepassing, de geconsolideerde jaarrekening en het verslag van de concernauditor.

7. Resoluties met betrekking tot het volgende:

a. vaststelling van de winst- en verliesrekening en de balans en, indien van toepassing, van de geconsolideerde winst- en verliesrekening en de geconsolideerde balans;

b. verdeling van winst of verlies van de vennootschap volgens de vastgestelde balans;

c. decharge van de leden van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder.

8. Resolutie over de bezoldiging van de raad van bestuur en de bezoldiging van de auditors.

9. Resolutie over het aantal bestuurders in de raad van bestuur en de auditors en plaatsvervangende auditors.

10. Verkiezing van de raad van bestuur en de auditors en plaatsvervangende auditors.

11. Elke andere aangelegenheid waarover de algemene jaarvergadering moet beslissen op grond van de Zweedse vennootschapswet of de statuten.

§ 10 Oproeping

De oproeping tot de algemene vergadering wordt bekendgemaakt in het staatsblad van Zweden en op de website van de vennootschap. In het Svenska Dagbladet wordt middels een advertentie bekendgemaakt dat er een oproeping voor de algemene vergadering heeft plaatsgevonden.

Aandeelhouders die willen deelnemen aan een algemene vergadering moeten worden vermeld op een afdruk of een andere voorstelling van het aandelenregister als geheel zoals van toepassing vijf weekdagen (Zw. vardagar) voorafgaand aan de vergadering en moeten de vennootschap uiterlijk op de in de oproeping tot vergadering vermelde datum op de hoogte brengen van hun voornemen. De laatstbedoelde dag mag niet een zondag, een andere officiële feestdag, een zaterdag, midzomeravond, kerstavond of oudejaarsavond zijn en mag niet vroeger vallen dan de vijfde weekdag voorafgaand aan de vergadering.

Op een algemene vergadering kunnen aandeelhouders zich door een of twee assistenten laten vergezellen, echter alleen als de aandeelhouder het aantal assistenten aan de vennootschap heeft medegedeeld op de wijze die in het vorige lid is aangegeven.

§ 11 Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap omvat de periode van 1 januari tot en met 31 december.

§ 12 CSD-vennootschap

De aandelen van de vennootschap moeten zijn ingeschreven in het register van een centrale effectenbewaarinstelling (Central Securities Depository; CSD) in overeenstemming met de Zweedse wet inzake centrale effectenbewaarinstellingen en boekhouding van financiële effecten (1998:1479).