You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny w Arjo

Ład korporacyjny w Arjo jest oparty na szwedzkim ustawodawstwie, statucie Arjo, szwedzkim Kodeksie Ładu Korporacyjnego („Kodeks”) oraz Sztokholmskim Zbiorze Zasad dla Emitentów Nasdaq, a także innych istotnych przepisach i zaleceniach.

Kodeks opiera się na zasadzie „przestrzegaj lub wyjaśnij”, co oznacza, że spółki nie są zobowiązane do ciągłego stosowania każdej zasady Kodeksu i mają swobodę wyboru innych rozwiązań, które uznają za bardziej odpowiednie i efektywne. Muszą jednak zgłaszać każde odstępstwo w postępowaniu, opisywać i wyjaśniać jego przyczyny. Odstępstwa od Kodeksu są zgłaszane w rocznych raportach spółki dotyczących ładu korporacyjnego.