Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / O nas / Ład korporacyjny
arjo-city-skyline-malmo-banner.jpg

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny w Arjo

Ład korporacyjny w Arjo jest oparty na szwedzkim ustawodawstwie, statucie Arjo, szwedzkim Kodeksie Ładu Korporacyjnego („Kodeks”) oraz Sztokholmskim Zbiorze Zasad dla Emitentów Nasdaq, a także innych istotnych przepisach i zaleceniach.

Kodeks opiera się na zasadzie „przestrzegaj lub wyjaśnij”, co oznacza, że spółki nie są zobowiązane do ciągłego stosowania każdej zasady Kodeksu i mają swobodę wyboru innych rozwiązań, które uznają za bardziej odpowiednie i efektywne. Muszą jednak zgłaszać każde odstępstwo w postępowaniu, opisywać i wyjaśniać jego przyczyny. Odstępstwa od Kodeksu są zgłaszane w rocznych raportach spółki dotyczących ładu korporacyjnego.

Statut spółki

Przedstawiamy statut spółki Arjo, który został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29 września 2017 roku.

Walne zgromadzenia

Walne zgromadzenie spółki Arjo jest najwyższym organem decyzyjnym, poprzez który akcjonariusze kontrolują spółkę.

Rada dyrektorów

W tym dziale przedstawiamy radę dyrektorów spółki Arjo.

Komisja nominacyjna

Komisja nominacyjna przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem w 2018 r. będzie się składać się z przedstawicieli pięciu największych akcjonariuszy wpisanych do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Euroclear na dzień 31 grudnia 2017 r.

Biegli rewidenci

Biegli rewidenci dokonują weryfikacji sprawozdania rocznego, ksiąg rachunkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań rady dyrektorów i dyrektora generalnego zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami badania sprawozdań.

Kierownictwo Arjo

Przedstawiamy informacje o członkach kierownictwa Arjo.

Wynagrodzenie

Zasady wynagradzania kadry kierowniczej wyższego szczebla uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 sierpnia 2017 roku znajdują się tutaj.

Sprawozdanie na temat ładu korporacyjnego

Pobierz najnowsze sprawozdanie na temat ładu korporacyjnego.