You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Wynagrodzenie

Zgodnie ze szwedzkim kodeksem spółek handlowych akcjonariusze na walnym zgromadzeniu przyjmują wytyczne dotyczące wynagrodzenia dyrektora generalnego i innych członków wyższej kadry kierowniczej.

Poniżej przedstawiono wytyczne przyjęte przez nadzwyczajne
walne zgromadzenie zwołane na dzień 30 sierpnia 2017 r. 

Przyjęte wytyczne dotyczą osób należących do zespołu kierowniczego grupy kapitałowej oraz innych przedstawicieli grupy podległych bezpośrednio dyrektorowi generalnemu. Mają zastosowanie do porozumień zawartych po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o przyjęciu niniejszych wytycznych do czasu uchwalenia przez walne zgromadzenie nowych wytycznych.

Zasady wynagradzania