You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Biegły rewident

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB jest biegłym rewidentem spółki Arjo od momentu jej utworzenia.

Magnus Willfors jest wyznaczonym biegłym rewidentem od dn. 16 sierpnia 2017 r. Magnus Willfors jest licencjonowanym księgowym i członkiem FAR, profesjonalnego instytutu licencjonowanych księgowych w Szwecji.

Biegły rewident dokonuje weryfikacji sprawozdania rocznego, ksiąg rachunkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań rady dyrektorów i dyrektora generalnego zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami badania sprawozdań. Po zakończeniu każdego roku obrotowego biegły rewident przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu sprawozdanie biegłego rewidenta dla jednostki dominującej oraz skonsolidowane sprawozdanie biegłego rewidenta. Biegły rewident regularnie składa również sprawozdania komisji rewizyjnej w radzie dyrektorów.