You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Statut spółki

Statut został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29 września 2017 roku.

§ 1 Firma

Firma spółki brzmi Arjo AB (publ).

§ 2 Przedmiot działalności spółki

Przedmiotem działalności spółki jest — bezpośrednio lub pośrednio poprzez spółki zależne — produkcja i sprzedaż sprzętu medycznego i technicznego oraz wszystkie inne związane z tym czynności.

§ 3 Siedziba

Siedzibą rady dyrektorów spółki jest gmina miejska Malmö.

§ 4 Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 75 000 000 SEK i nie więcej niż 300 000 000 SEK.

§ 5 Liczba akcji

Liczba akcji nie może być mniejsza niż 150 000 000 ani większa niż 600 000 000. 

Akcje mogą być emitowane w dwóch seriach, serii A i serii B. Akcje każdej serii mogą być emitowane w liczbie odpowiadającej całemu kapitałowi akcyjnemu spółki. 

Do celów związanych z głosowaniem na walnym zgromadzeniu, akcje serii A uprawniają do dziesięciu (10) głosów na jedną akcję, a akcje serii B do jednego (1) głosu na jedną akcję.

§ 6 Uprawnienia uprzywilejowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

W przypadku podjęcia przez spółkę decyzji o emisji nowych akcji serii A i serii B poprzez ich opłacenie gotówką lub objęcia aportem właścicielom akcji serii A i serii B przysługuje preferencyjne prawo do objęcia nowych akcji tej samej serii w stosunku do liczby posiadanych wcześniej przez nich akcji (pierwotne prawo pierwokupu). Akcje nieobjęte na podstawie pierwotnego prawa pierwokupu zostaną zaoferowane do objęcia pozostałym akcjonariuszom (wtórne prawo pierwokupu). W przypadku, gdy liczba akcji objętych na podstawie wtórnego prawa pierwokupu jest niewystarczająca, akcje są dzielone pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby akcji uprzednio przez nich posiadanych, a w zakresie, w jakim nie jest to możliwe, w drodze losowania.

Jeżeli spółka podejmie decyzję o emisji nowych akcji wyłącznie serii A lub serii B poprzez ich opłacenie gotówką lub objęcie aportem wszyscy akcjonariusze, niezależnie od tego, czy posiadają akcje serii A lub B, mają prawo pierwokupu nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji uprzednio posiadanych.

W przypadku podjęcia przez spółkę decyzji o emisji warrantów subskrypcyjnych lub instrumentów zamiennych poprzez ich opłacenie gotówką lub objęcie aportem akcjonariusze mają prawo pierwokupu warrantów subskrypcyjnych w taki sposób, jakby dotyczyło to akcji, które mogą zostać objęte w wyniku skorzystania z warrantów subskrypcyjnych, lub prawo pierwokupu instrumentów zamiennych w taki sposób, jakby dotyczyło to akcji, na które te instrumenty można zamienić.

Powyższe postanowienia nie stanowią przeszkody dla podjęcia decyzji o emisji akcji poprzez ich opłacenie gotówką lub objęcie aportem z odstępstwem od przysługującego akcjonariuszom prawa pierwokupu.

W przypadku podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji premiowej, nowe akcje każdej serii zostaną wyemitowane proporcjonalnie do liczby już posiadanych akcji tej samej serii. W takim przypadku stare akcje danej serii uprawniają do objęcia nowych akcji tej samej serii. Powyższy zapis nie stanowi przeszkody dla emisji akcji nowej serii w drodze emisji premiowej po dokonaniu niezbędnych zmian w statucie spółki.

§ 7 Rada dyrektorów

Oprócz członków, którzy zgodnie z prawem szwedzkim mogą zostać powołani do składu rady dyrektorów w sposób inny niż przez walne zgromadzenie spółki, w skład rady dyrektorów wchodzi z nie mniej niż trzech (3) i nie więcej niż dziesięciu (10) członków.

§ 8 Biegli rewidenci

Spółka posiada jednego (1) lub dwóch (2) biegłych rewidentów i nie więcej niż dwóch (2) biegłych rewidentów zastępczych. Na biegłego rewidenta spółki może zostać wybrany biegły rewident lub zarejestrowana spółka audytorska.

§ 9 Zwyczajne walne zgromadzenie

Zwyczajne walne zgromadzenie odbywa się corocznie w terminie sześciu (6) miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinien zawierać następujące pozycje:

1. Wybór przewodniczącego posiedzenia.

2. Przygotowanie i zatwierdzenie listy osób uprawnionych do głosowania.

3. Wybór jednej lub dwóch osób do zatwierdzenia protokołu.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania biegłego rewidenta oraz ewentualnie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania biegłego rewidenta grupy.

7. Uchwały w następujących sprawach:

a. przyjęcie rachunku zysków i strat i bilansu oraz ewentualnie skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego bilansu;

b. podział zysku lub straty spółki zgodnie z przyjętym bilansem;

c. udzielenie absolutorium członkom rady dyrektorów i dyrektorowi zarządzającemu.

8. Uchwała w sprawie wynagrodzenia dla rady dyrektorów i dla biegłych rewidentów.

9. Uchwała w sprawie określenia liczby dyrektorów w radzie dyrektorów, liczby biegłych rewidentów oraz liczby biegłych rewidentów zastępczych.

10. Wybór rady dyrektorów, biegłych rewidentów oraz biegłych rewidentów zastępczych.

11. Wszelkie inne sprawy, w których zgodnie ze szwedzkim kodeksem spółek handlowych lub statutem wymagane jest podjęcie decyzji przez zwyczajne walne zgromadzenie.

§ 10 Zwołanie

Komunikat o zwołaniu walnego zgromadzenia jest publikowany w szwedzkim dzienniku urzędowym oraz na stronie internetowej spółki. W Svenska Dagbladet należy zamieścić reklamę informującą o zwołaniu walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, powinni być wpisani na wydruku lub innym wyciągu z księgi akcji na dzień przypadający pięć dni powszednich (szw. vardagar) przed datą walnego zgromadzenia oraz powinni zawiadomić spółkę o zamiarze uczestnictwa do dnia określonego w komunikacie o zwołaniu walnego zgromadzenia. Ostatnim z wymienionych dni nie może być niedziela, inne święto państwowe, sobota, wigilia św. Jana, wigilia Bożego Narodzenia lub Sylwester i nie może przypadać wcześniej niż na piąty dzień roboczy przed posiedzeniem.

Podczas walnego zgromadzenia wspólnikom może towarzyszyć jeden lub dwóch asystentów, jednak tylko wtedy, gdy wspólnik powiadomił firmę o liczbie asystentów w sposób określony w poprzednim akapicie.

§ 11 Rok obrotowy

Rok obrotowy spółki obejmuje okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia włącznie.

§ 12 Spółka CDPW

Akcje spółki zostaną zarejestrowane w rejestrze centralnego depozytu papierów wartościowych zgodnie ze szwedzką ustawą o centralnych depozytach papierów wartościowych i rachunkach instrumentów finansowych (1998:1479).