Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / O nas / Ład korporacyjny / Statut

Statut spółki

Statut został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29 września 2017 roku.

§ 1 Firma

Firma spółki brzmi Arjo AB (publ).

§ 2 Przedmiot działalności spółki

Przedmiotem działalności spółki jest — bezpośrednio lub pośrednio poprzez spółki zależne — produkcja i sprzedaż sprzętu medycznego i technicznego oraz wszystkie inne związane z tym czynności.

§ 3 Siedziba

Siedzibą rady dyrektorów spółki jest gmina miejska Malmö.

§ 4 Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 75 000 000 SEK i nie więcej niż 300 000 000 SEK.

§ 5 Liczba akcji

Liczba akcji nie może być mniejsza niż 150 000 000 ani większa niż 600 000 000. 

Akcje mogą być emitowane w dwóch seriach, serii A i serii B. Akcje każdej serii mogą być emitowane w liczbie odpowiadającej całemu kapitałowi akcyjnemu spółki. 

Do celów związanych z głosowaniem na walnym zgromadzeniu, akcje serii A uprawniają do dziesięciu (10) głosów na jedną akcję, a akcje serii B do jednego (1) głosu na jedną akcję.

§ 6 Uprawnienia uprzywilejowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

W przypadku podjęcia przez spółkę decyzji o emisji nowych akcji serii A i serii B poprzez ich opłacenie gotówką lub objęcia aportem właścicielom akcji serii A i serii B przysługuje preferencyjne prawo do objęcia nowych akcji tej samej serii w stosunku do liczby posiadanych wcześniej przez nich akcji (pierwotne prawo pierwokupu). Akcje nieobjęte na podstawie pierwotnego prawa pierwokupu zostaną zaoferowane do objęcia pozostałym akcjonariuszom (wtórne prawo pierwokupu). W przypadku, gdy liczba akcji objętych na podstawie wtórnego prawa pierwokupu jest niewystarczająca, akcje są dzielone pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby akcji uprzednio przez nich posiadanych, a w zakresie, w jakim nie jest to możliwe, w drodze losowania.

Jeżeli spółka podejmie decyzję o emisji nowych akcji wyłącznie serii A lub serii B poprzez ich opłacenie gotówką lub objęcie aportem wszyscy akcjonariusze, niezależnie od tego, czy posiadają akcje serii A lub B, mają prawo pierwokupu nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji uprzednio posiadanych.

W przypadku podjęcia przez spółkę decyzji o emisji warrantów subskrypcyjnych lub instrumentów zamiennych poprzez ich opłacenie gotówką lub objęcie aportem akcjonariusze mają prawo pierwokupu warrantów subskrypcyjnych w taki sposób, jakby dotyczyło to akcji, które mogą zostać objęte w wyniku skorzystania z warrantów subskrypcyjnych, lub prawo pierwokupu instrumentów zamiennych w taki sposób, jakby dotyczyło to akcji, na które te instrumenty można zamienić.

Powyższe postanowienia nie stanowią przeszkody dla podjęcia decyzji o emisji akcji poprzez ich opłacenie gotówką lub objęcie aportem z odstępstwem od przysługującego akcjonariuszom prawa pierwokupu.

W przypadku podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji premiowej, nowe akcje każdej serii zostaną wyemitowane proporcjonalnie do liczby już posiadanych akcji tej samej serii. W takim przypadku stare akcje danej serii uprawniają do objęcia nowych akcji tej samej serii. Powyższy zapis nie stanowi przeszkody dla emisji akcji nowej serii w drodze emisji premiowej po dokonaniu niezbędnych zmian w statucie spółki.

§ 7 Rada dyrektorów

Oprócz członków, którzy zgodnie z prawem szwedzkim mogą zostać powołani do składu rady dyrektorów w sposób inny niż przez walne zgromadzenie spółki, w skład rady dyrektorów wchodzi z nie mniej niż trzech (3) i nie więcej niż dziesięciu (10) członków.

§ 8 Biegli rewidenci

Spółka posiada jednego (1) lub dwóch (2) biegłych rewidentów i nie więcej niż dwóch (2) biegłych rewidentów zastępczych. Na biegłego rewidenta spółki może zostać wybrany biegły rewident lub zarejestrowana spółka audytorska.

§ 9 Zwyczajne walne zgromadzenie

Zwyczajne walne zgromadzenie odbywa się corocznie w terminie sześciu (6) miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinien zawierać następujące pozycje:

1. Wybór przewodniczącego posiedzenia.

2. Przygotowanie i zatwierdzenie listy osób uprawnionych do głosowania.

3. Wybór jednej lub dwóch osób do zatwierdzenia protokołu.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania biegłego rewidenta oraz ewentualnie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania biegłego rewidenta grupy.

7. Uchwały w następujących sprawach:

a. przyjęcie rachunku zysków i strat i bilansu oraz ewentualnie skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego bilansu;

b. podział zysku lub straty spółki zgodnie z przyjętym bilansem;

c. udzielenie absolutorium członkom rady dyrektorów i dyrektorowi zarządzającemu.

8. Uchwała w sprawie wynagrodzenia dla rady dyrektorów i dla biegłych rewidentów.

9. Uchwała w sprawie określenia liczby dyrektorów w radzie dyrektorów, liczby biegłych rewidentów oraz liczby biegłych rewidentów zastępczych.

10. Wybór rady dyrektorów, biegłych rewidentów oraz biegłych rewidentów zastępczych.

11. Wszelkie inne sprawy, w których zgodnie ze szwedzkim kodeksem spółek handlowych lub statutem wymagane jest podjęcie decyzji przez zwyczajne walne zgromadzenie.

§ 10 Zwołanie

Komunikat o zwołaniu walnego zgromadzenia jest publikowany w szwedzkim dzienniku urzędowym oraz na stronie internetowej spółki. W Svenska Dagbladet należy zamieścić reklamę informującą o zwołaniu walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, powinni być wpisani na wydruku lub innym wyciągu z księgi akcji na dzień przypadający pięć dni powszednich (szw. vardagar) przed datą walnego zgromadzenia oraz powinni zawiadomić spółkę o zamiarze uczestnictwa do dnia określonego w komunikacie o zwołaniu walnego zgromadzenia. Ostatnim z wymienionych dni nie może być niedziela, inne święto państwowe, sobota, wigilia św. Jana, wigilia Bożego Narodzenia lub Sylwester i nie może przypadać wcześniej niż na piąty dzień roboczy przed posiedzeniem.

Podczas walnego zgromadzenia wspólnikom może towarzyszyć jeden lub dwóch asystentów, jednak tylko wtedy, gdy wspólnik powiadomił firmę o liczbie asystentów w sposób określony w poprzednim akapicie.

§ 11 Rok obrotowy

Rok obrotowy spółki obejmuje okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia włącznie.

§ 12 Spółka CDPW

Akcje spółki zostaną zarejestrowane w rejestrze centralnego depozytu papierów wartościowych zgodnie ze szwedzką ustawą o centralnych depozytach papierów wartościowych i rachunkach instrumentów finansowych (1998:1479).

Strona zawiera materiały przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów z branży medycznej lub farmaceutycznej (przedstawiciele zawodów medycznych, w tym pracownicy aptek, laboratoriów diagnostycznych, podmiotów leczniczych, itp.).

Jeżeli nie jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej zaznacz to w odpowiedzi poniżej. W przeciwnym razie uzyskasz dostęp do materiałów niedopuszczalnych dla Ciebie ze względu na obowiązujące przepisy prawa dotyczące reklamy wyrobów medycznych.

Nie jestem profesjonalistą
Kontakt