Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / O nas / Ład korporacyjny / Walne zgromadzenia

Walne zgromadzenia

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem decyzyjnym w Arjo, a akcjonariusze wykonują prawo głosu na takich zgromadzeniach (odpowiednio: zwyczajne walne zgromadzenie i nadzwyczajne walne zgromadzenie).

 Zwyczajne walne zgromadzenie odbywa się corocznie w Malmö przed końcem czerwca. Poza zwyczajnym walnym zgromadzeniem w razie potrzeby mogą być zwoływane nadzwyczajne walne zgromadzenia. Walne zgromadzenie podejmuje uchwały w kilku sprawach, w tym w sprawie przyjęcia rachunku zysków i strat oraz bilansu, podziału zysku lub straty spółki, udzielenia absolutorium członkom rady dyrektorów i dyrektorowi generalnemu z odpowiedzialności wobec spółki, składu komisji nominacyjnej, wyboru członków rady dyrektorów (w tym prezesa rady) oraz biegłych rewidentów. Walne zgromadzenie podejmuje również uchwały w sprawie wynagrodzenia członków rady dyrektorów i biegłych rewidentów, wytycznych dotyczących wynagrodzenia dyrektora generalnego i pozostałych członków kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz zmian w statucie spółki.

Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia i nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, w przypadku gdy porządek obrad przewiduje zmianę statutu spółki, powinno zostać opublikowane nie wcześniej niż na sześć tygodni i nie później niż na cztery tygodnie przed datą walnego zgromadzenia. W innym przypadku zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinno zostać opublikowane nie wcześniej niż na sześć tygodni i nie później niż na trzy tygodnie przed datą walnego zgromadzenia.
Komunikat o zwołaniu walnego zgromadzenia zostanie opublikowany w szwedzkim dzienniku urzędowym (szw. Post- och Inrikes Tidningar) oraz na stronie internetowej spółki. W Svenska Dagbladet należy zamieścić ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia. Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, powinni być wpisani do rejestru prowadzonego przez Euroclear na dzień przypadający pięć dni powszednich (szw. vardagar) przed datą walnego zgromadzenia oraz powinni zawiadomić spółkę o zamiarze uczestnictwa do dnia określonego w komunikacie o zwołaniu walnego zgromadzenia. Ostatnim z wymienionych dni nie może być sobota, niedziela, inne święto państwowe, wigilia św. Jana, wigilia Bożego Narodzenia lub Sylwester i nie może przypadać wcześniej niż na piąty dzień roboczy przed posiedzeniem.

nat85589_superhigh_ed_compr_220x220.jpg

Zwyczajne walne zgromadzenie 2018

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Arjo AB odbyło się dn. 4 maja 2018 r. w Malmö, w Szwecji.

Strona zawiera materiały przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów z branży medycznej lub farmaceutycznej (przedstawiciele zawodów medycznych, w tym pracownicy aptek, laboratoriów diagnostycznych, podmiotów leczniczych, itp.).

Jeżeli nie jesteś profesjonalistą z branży medycznej lub farmaceutycznej zaznacz to w odpowiedzi poniżej. W przeciwnym razie uzyskasz dostęp do materiałów niedopuszczalnych dla Ciebie ze względu na obowiązujące przepisy prawa dotyczące reklamy wyrobów medycznych.

Nie jestem profesjonalistą
Kontakt