You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Walne zgromadzenia

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem decyzyjnym w Arjo, a akcjonariusze wykonują prawo głosu na takich zgromadzeniach (odpowiednio: zwyczajne walne zgromadzenie i nadzwyczajne walne zgromadzenie).

 Zwyczajne walne zgromadzenie odbywa się corocznie w Malmö przed końcem czerwca. Poza zwyczajnym walnym zgromadzeniem w razie potrzeby mogą być zwoływane nadzwyczajne walne zgromadzenia. Walne zgromadzenie podejmuje uchwały w kilku sprawach, w tym w sprawie przyjęcia rachunku zysków i strat oraz bilansu, podziału zysku lub straty spółki, udzielenia absolutorium członkom rady dyrektorów i dyrektorowi generalnemu z odpowiedzialności wobec spółki, składu komisji nominacyjnej, wyboru członków rady dyrektorów (w tym prezesa rady) oraz biegłych rewidentów. Walne zgromadzenie podejmuje również uchwały w sprawie wynagrodzenia członków rady dyrektorów i biegłych rewidentów, wytycznych dotyczących wynagrodzenia dyrektora generalnego i pozostałych członków kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz zmian w statucie spółki.

Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia i nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, w przypadku gdy porządek obrad przewiduje zmianę statutu spółki, powinno zostać opublikowane nie wcześniej niż na sześć tygodni i nie później niż na cztery tygodnie przed datą walnego zgromadzenia. W innym przypadku zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinno zostać opublikowane nie wcześniej niż na sześć tygodni i nie później niż na trzy tygodnie przed datą walnego zgromadzenia.
Komunikat o zwołaniu walnego zgromadzenia zostanie opublikowany w szwedzkim dzienniku urzędowym (szw. Post- och Inrikes Tidningar) oraz na stronie internetowej spółki. W Svenska Dagbladet należy zamieścić ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia. Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, powinni być wpisani do rejestru prowadzonego przez Euroclear na dzień przypadający pięć dni powszednich (szw. vardagar) przed datą walnego zgromadzenia oraz powinni zawiadomić spółkę o zamiarze uczestnictwa do dnia określonego w komunikacie o zwołaniu walnego zgromadzenia. Ostatnim z wymienionych dni nie może być sobota, niedziela, inne święto państwowe, wigilia św. Jana, wigilia Bożego Narodzenia lub Sylwester i nie może przypadać wcześniej niż na piąty dzień roboczy przed posiedzeniem.

"nat85589_superhigh_ed_compr_220x220.jpg"

Zwyczajne walne zgromadzenie 2018

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Arjo AB odbyło się dn. 4 maja 2018 r. w Malmö, w Szwecji.

Więcej informacji