Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Firemní řízení / Valné hromady

Valné hromady

Valné hromady představují nejvyšší rozhodovací orgán společnosti Arjo, akcionáři na nich vykonávají svá hlasovací práva (valné hromady zahrnují výroční valné hromady a mimořádné valné hromady).

 Výroční valná hromada se koná každý rok nejpozději do konce června v Malmö. V případě potřeby lze kromě výroční valné hromady svolat mimořádnou valnou hromadu. Valná hromada řeší několik záležitostí, včetně schvalování výkazu zisků a ztrát a rozvahy, nakládání se ziskem či ztrátou společnosti, zbavení odpovědnosti členů představenstva a CEO ve vztahu ke společnosti, ustavení nominačního výboru, volby členů představenstva (včetně předsedy představenstva) a jmenování auditorů. Valná hromada rovněž řeší otázku odměn pro členy představenstva a auditory, pokyny ohledně odměňování CEO a dalších členů nejvyššího managementu a jakékoli změny společenské smlouvy.

Oznámení, kterým se svolává výroční valná hromada a mimořádná valná hromada, v jejímž programu má být jakákoli změna společenské smlouvy, je třeba poskytnout nejdříve šest týdnů a nejpozději čtyři týdny před konáním valné hromady. Oznámení, kterým se svolává mimořádná valná hromada, je třeba poskytnout nejdříve šest týdnů a nejpozději tři týdny před konáním valné hromady.
Oznámení, kterým se svolává valná hromada, musí mít formu oznámení ve švédském úředním věstníku (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) a musí být zveřejněno též na webových stránkách společnosti. Oznámení, že bylo zveřejněno oznámení svolávající valnou hromadu, musí být též publikováno v listu Svenska Dagbladet. Akcionáři, kteří si přejí zúčastnit se valné hromady, musí být zaznamenáni v akciovém rejstříku vedeném společností Euroclear k datu, jež nastalo pět pracovních dnů (švédsky vardagar) před konáním valné hromady a musí o svém záměru zúčastnit se valné hromady uvědomit společnost do data uvedeného v oznámení, kterým se valná hromada svolává. Poslední uvedený den nesmí být sobota, neděle, jiný státní svátek, 24. červen, 24. prosinec ani 31. prosinec a nesmí být dříve než pět pracovních dnů před konáním valné hromady.

nat85589_superhigh_ed_compr_220x220.jpg

Výroční valná hromada 2018

Výroční valná hromada společnosti Arjo AB se konala 4. května 2018 ve švédském Malmö.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).