You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Valné hromady

Valné hromady představují nejvyšší rozhodovací orgán společnosti Arjo, akcionáři na nich vykonávají svá hlasovací práva (valné hromady zahrnují výroční valné hromady a mimořádné valné hromady).

 Výroční valná hromada se koná každý rok nejpozději do konce června v Malmö. V případě potřeby lze kromě výroční valné hromady svolat mimořádnou valnou hromadu. Valná hromada řeší několik záležitostí, včetně schvalování výkazu zisků a ztrát a rozvahy, nakládání se ziskem či ztrátou společnosti, zbavení odpovědnosti členů představenstva a CEO ve vztahu ke společnosti, ustavení nominačního výboru, volby členů představenstva (včetně předsedy představenstva) a jmenování auditorů. Valná hromada rovněž řeší otázku odměn pro členy představenstva a auditory, pokyny ohledně odměňování CEO a dalších členů nejvyššího managementu a jakékoli změny společenské smlouvy.

Oznámení, kterým se svolává výroční valná hromada a mimořádná valná hromada, v jejímž programu má být jakákoli změna společenské smlouvy, je třeba poskytnout nejdříve šest týdnů a nejpozději čtyři týdny před konáním valné hromady. Oznámení, kterým se svolává mimořádná valná hromada, je třeba poskytnout nejdříve šest týdnů a nejpozději tři týdny před konáním valné hromady.
Oznámení, kterým se svolává valná hromada, musí mít formu oznámení ve švédském úředním věstníku (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) a musí být zveřejněno též na webových stránkách společnosti. Oznámení, že bylo zveřejněno oznámení svolávající valnou hromadu, musí být též publikováno v listu Svenska Dagbladet. Akcionáři, kteří si přejí zúčastnit se valné hromady, musí být zaznamenáni v akciovém rejstříku vedeném společností Euroclear k datu, jež nastalo pět pracovních dnů (švédsky vardagar) před konáním valné hromady a musí o svém záměru zúčastnit se valné hromady uvědomit společnost do data uvedeného v oznámení, kterým se valná hromada svolává. Poslední uvedený den nesmí být sobota, neděle, jiný státní svátek, 24. červen, 24. prosinec ani 31. prosinec a nesmí být dříve než pět pracovních dnů před konáním valné hromady.

"nat85589_superhigh_ed_compr_220x220.jpg"

Výroční valná hromada 2018

Výroční valná hromada společnosti Arjo AB se konala 4. května 2018 ve švédském Malmö.

Další informace