Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in Belgium (Nederlands)
Start / Over ons / Ondernemingsbestuur / Algemene vergaderingen

Algemene vergaderingen

De algemene vergadering is het hoogste besluitvormingsorgaan van Arjo en de aandeelhouders oefenen op deze vergaderingen hun stemrecht uit (respectievelijk de algemene jaarvergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen).

 De algemene jaarvergadering wordt jaarlijks vóór eind juni in Malmö gehouden. Naast de algemene jaarvergadering kunnen wanneer dat nodig is buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen. De algemene vergadering beslist over verschillende aangelegenheden, waaronder de bevestiging van de resultatenrekening en de balans, de verdeling van de winst of het verlies van de vennootschap, de decharge van de leden van de raad van bestuur en de CEO ten opzichte van de vennootschap, de samenstelling van het Benoemingscomité en de verkiezing van de leden van de raad van bestuur (met inbegrip van de bestuursvoorzitter) en van de auditors. De algemene vergadering beslist tevens over de remuneratie van de leden van de raad van bestuur en de auditors, de richtlijnen voor de remuneratie van de CEO en de andere hogere directieleden en eventuele wijzigingen van de statuten.

Een oproeping tot een algemene jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering waarbij een wijziging van de statuten op de agenda staat, geschiedt niet eerder dan zes weken en niet later dan vier weken vóór de betreffende algemene vergadering. Een oproeping tot een andere buitengewone algemene vergadering geschiedt niet eerder dan zes weken en niet later dan drie weken vóór de betreffende algemene vergadering.
De oproeping tot algemene vergaderingen wordt bekendgemaakt in het Zweedse staatsblad (Zw. Post- och Inrikes Tidningar) en op de website van het vennootschap. In het Svenska Dagbladet wordt bekendgemaakt dat er een oproeping tot een algemene vergadering heeft plaatsgevonden. Aandeelhouders die willen deelnemen aan een algemene vergadering moeten zijn vastgelegd in het door Euroclear bijgehouden aandelenregister op de datum vijf weekdagen (Zw. vardagar) voorafgaand aan de vergadering en moeten de vennootschap uiterlijk op de in de oproeping tot vergadering vermelde datum op de hoogte brengen van hun voornemen. De laatstbedoelde dag mag niet een zaterdag, een zondag, een andere officiële feestdag, midzomeravond, kerstavond of oudejaarsavond zijn en mag niet vroeger vallen dan de vijfde weekdag voorafgaand aan de vergadering.

nat85589_superhigh_ed_compr_220x220.jpg

Algemene jaarvergadering 2018

De algemene jaarvergadering van Arjo AB werd op 4 mei 2018 gehouden te Malmö, Zweden.