You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Demenspleie

Arjos tilnærming

Last ned brosjyre om løsninger innen demensområdet

ManAndWoman_555x555.jpg

Med kropp og sinn i fokus

I dag lever omtrent 50 millioner mennesker over hele verden med demens, og sykdommen berører mer enn 60 %¹ av beboerne på sykehjem. Selv om det kan være utrolig meningsfylt å pleie en beboer med demens, ligger det i sykdommens natur at den utvikler seg. Mange pasienter utvikler atferdsendringer som kan by på utfordrende situasjoner og praktiske problemer i pleiemiljøet. Ettersom antallet beboere med demens fortsetter å øke, blir også behovet for støtte større – både på pleier- og institusjonsnivå. For pleiere og deres beboere som lever med demens, leverer vi løsninger som muliggjør en personfokusert tilnærming til grunnleggende rutiner, utformet for å redusere uromomenter hele døgnet.

Tilrettelegge for en enklere hverdag

I et miljø der intime pleierutiner kan skape uromomenter, er våre løsninger utformet for å gjøre hverdagsoppgaver enklere for pleiere og mer komfortable for beboere.

Muliggjøre én-til-én-samhandling

Mange av Arjos løsninger er utviklet for å kunne brukes av én enkelt pleier. De er enkle og intuitive å bruke og integrere i hele pleieforløpet. Vårt mål er å muliggjøre én-til-én-pleie der mindre tid vies til nødvendige oppgaver, og mer tid brukes på samspill med kvalitet.

Støtter et rolig og verdig pleiemiljø

Behovet for å skape og fange opp positive øyeblikk som skaper tilfredshet og glede er like viktig som de hverdagslige gjøremålene. Våre løsninger går lenger enn grunnleggende rutiner og fysiske behov. De bidrar til velvære, ro og verdighet til beboerne, noe som er til nytte for hele pleiemiljøet.

Referanser

1. Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2018. London: Alzheimer’s Disease International; 2018.